Execu­tive Men­tor Eero Kasa­nen toi­mii tällä het­kellä ESADE-yli­opis­ton vie­rai­le­vana pro­fes­so­rina Barce­lo­nassa, Espan­jassa.

Eero toi­mii CFO-työ­pa­jan neu­voan­ta­jana ja CEO Toni Hin­kan men­to­rina.

Eeron eri­tyis­osaa­mi­nen:

  • hal­li­tus­työs­ken­te­lyn kehit­tä­mi­nen
  • pörs­siyh­tiöi­den talous­joh­don kehit­tä­mi­nen
  • yri­tys­ra­hoi­tus

Eeron työ­ura päh­ki­nän­kuo­ressa:

  • Execu­tive Men­tor, CxO Men­tor Oy 2010-
  • Vie­rai­leva pro­fes­sori, ESADE-yli­opisto 2011-
  • Joh­tava dekaani, Aalto-yli­opisto 2010-
  • Reh­tori, Hel­sin­gin Kaup­pa­kor­kea­koulu 1996–2009
  • Talous­tie­teen pro­fes­sori, Uni­ver­sity of Mas­sac­husetts 1988–1989
  • Talous­tie­teen pro­fes­sori, Oulun Yli­opisto 1987–1989

Eeron jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

CxO Professional Oy
MENU