Lea­ding Men­tor Börje Uimo­sen eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu ERP- ja CRM-jär­jes­tel­mät, tie­to­jär­jes­tel­mien integrointi sekä pro­jek­ti­sal­kun hal­linta.

Tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tit ovat yri­tyk­sille usein ainut­ker­tai­sia tai aina­kin har­vi­nai­sia pon­nis­te­luja. Tästä syystä jär­jes­tel­mien käyt­töön­ot­toon liit­tyvä tie­to­taito kerään­tyy käyt­tä­jä­or­ga­ni­saa­tioi­den ase­mesta tie­to­jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jille. Mie­les­täni tämä ei ole hyväk­syt­tävä tilanne. Haluan osal­tani aut­taa asiak­kaita sel­viy­ty­mään tie­to­jär­jes­tel­miiin ja -tek­niik­kaan liit­ty­vissä haas­teissa niin, että hei­dän val­miu­tensa sel­viy­tyä jat­kossa omin voi­min para­nee.”

Börje Uimo­sella on vahva tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­sen, kon­sul­toin­nin ja toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mien (ERP & CRM) osaa­mi­nen. Koke­muk­sensa hän on kerän­nyt mm. seu­raa­vissa teh­tä­vissä:

  • Lea­ding Men­tor, CxO Men­tor Oy 2010-
  • Pro­ject Mana­ger, Peri­geum Oy 2012-
  • Joh­tava kon­sultti, Wedo Con­sul­ting Oy 2009–2010
  • Busi­ness Unit Mana­ger, SYS­team Busi­ness Solu­tions Oy 2007–2009
  • Joh­tava kon­sultti, Wedo Con­sul­ting Oy 2005–2007
  • CIO, A-leh­det Oy 2000–2005
  • IT Mana­ger, Alfa Laval Oy 1995–2000
  • Kon­sultti, Cap Gemini 1990–1995.

Bör­jen jul­ki­nen pro­fiili löy­tyy Lin­ke­di­nistä.

CxO Professional Oy
MENU