Senior Men­tor Armi Wes­ti­nin eri­kois­osaa­mi­seen kuu­luu: IT-hal­lin­to­mal­lit, IT-pal­ve­lu­jen hal­linta, IT:n ulkois­tus, IT-han­kin­nat ja -sopi­muk­set ja pro­jek­tin joh­ta­mi­nen.

Armi on omim­mil­laan kun voi­mau­te­taan lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gian kehit­tä­mistä ja toi­meen­pa­noa ICT-pal­ve­lulla , kun hyviä hal­lin­ta­ta­poja halu­taan sovel­taa eri­tyi­sesti  ICT-joh­ta­mi­sessa ja kun alan par­haita käy­tän­töjä sovel­le­taan omassa lii­ke­toi­min­nassa.

Armin kovim­mat saa­vu­tuk­set ovat ohjel­mis­to­ta­lon luot­saa­mi­sessa laman jäl­kei­sestä hei­kosta kun­nosta ICT-ammat­ti­lais­ten halu­tuksi työ­pai­kaksi, asiak­kai­den arvos­ta­maksi pro­jek­ti­toi­mit­ta­jaksi ja talous­kun­nol­taan omis­ta­jien ilon aiheeksi, val­tio-omis­tei­sen yhtiön sisäi­sen IT-toi­min­non yhtiöit­tä­mi­nen, pal­ve­lui­den tuot­teis­tus sekä ulkois­tus­pal­ve­lui­den myynti ja toi­mit­ta­mi­nen vapaille mark­ki­noille ml. hen­ki­lös­tön val­men­ta­mi­nen toi­min­taan muut­tu­neessa ympä­ris­tössä, asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tion luo­mi­nen ja joh­ta­mi­nen eri­lai­sissa vai­heissa  ja ympä­ris­töissä (sisäinen/ulkoinen pal­velu, pie­nestä yhtiöstä maa­il­man­laa­jui­sen kon­ser­nin osaksi, toi­minta EU:n sisällä vir­tu­aa­lior­ga­ni­saa­tiona) ja iso­jen tie­to­tek­niik­ka­han­kin­to­jen läpi­vienti sekä koko ICT-ark­ki­teh­tuu­rin vaihto kor­va­ten legacy-jär­jes­tel­mät avoi­mella ark­ki­teh­tuu­rilla ja pal­ve­lu­pe­ri­aat­teilla.

Armi pitää par­haim­pana epä­on­nis­tu­mi­se­naan heti val­mis­tu­mi­sen jäl­keen vie­tet­tyä vuotta oppi­kou­lun mate­ma­tii­kan opet­ta­jana. Se sai hakeu­tu­maan yri­tys­maa­il­maan ja IT-pai­not­tei­selle uralle. Ope­tus oli, että kuun­tele sisäistä ään­täsi ja hakeudu aina teh­tä­viin, joissa voit iloi­ten ja into­hi­molla pon­nis­taa kohti tule­vaa. Mot­tona onkin ollut ”Choose a job you love and you have never wor­ked a day in your life”.  Näin on voi­mia saatu niin perhe- ja työ­elä­män kuin suku­puoli- ja suku­pol­vie­ro­jen kari­koissa ja eri kult­tuu­rien ymmär­tä­mi­sessä.

CxO Men­to­rin jou­koissa Armi on, koska hän edel­leen­kin into­hi­moi­sesti haluaa oppia uutta ja jakaa elä­män­ko­ke­mus­taan vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa monien mui­den koke­nei­den men­to­ri­kol­le­goi­den sekä nuor­ten aktii­viu­raansa luo­vien joh­taja-akto­rei­den kanssa.

Asiak­kaat ovat kom­men­toi­neet Armia men­to­rina mm. seu­raa­vasti: ”Armi kanssa oli helppo kom­mu­ni­koida ja kes­kus­te­lu­jen jäl­keen oli useim­mi­ten löy­detty hyvä ete­ne­mis­malli ongel­man rat­kai­se­mi­seksi””Armi oli tuto­rina asian­tun­teva ja kan­nus­tava. Saa­toin luot­taa häneen ja vapaasti esit­tää omia ideoi­tani, joista mah­dol­li­sesti kehit­tyi aivan uusia näkö­kul­mia. Armin kanssa oli val­ta­van hieno työs­ken­nellä!” ja Armi toimi men­to­rina tilan­teessa, jossa orga­ni­saa­tiossa piti suun­ni­tella ja viedä läpi mer­kit­tävä muu­tos. Armin vahva koke­mus IT:stä ja orga­ni­saa­tioi­den muu­tos­joh­ta­mi­sesta antoi työlle paitsi sisäl­töä, myös näke­mystä ja luot­ta­musta sii­hen, että työ edis­tyy oike­aan suun­taan, vaikka teh­tävä ei aina helppo ja mut­ka­ton ollut­kaan. Arvos­tin pal­jon myös sitä, että Armi hah­motti hyvin nopeasti asiat ja nii­den väli­set mer­ki­tyk­set ja toi oman näke­myk­sensä sel­keästi esiin. Hän kan­nusti näke­mään ja koh­taa­maan vai­keam­mat­kin asiat, ja antoi oman osaa­mi­sensa näissä tilan­teissa käyt­töön.”

Armi Wes­ti­nin moni­puo­li­nen osaa­mi­nen on kerätty pit­kän uran aikana:

  • Senior Men­tor, CxO Men­tor Oy 2011-
  • Joh­tava neu­vo­nan­taja, Suo­men Pankki 2009–2011
  • IT-pääl­likkö, Suo­men Pankki 2000–2009
  • Regio­nal Mana­ger, EDS 1998–2000
  • CEO, Sycon Oy 1994–1998
  • IT-käyt­tö­pal­ve­lu­jen tuo­tanto ja myynti, Dativo Oy 1989–1994
  • Asiantuntija/ryhmäpäällikkö, Imat­ran Voima Oy 1979–1989
  • Asian­tun­tija, Suo­men Yhdys­pankki 1975–1979
  • Asiantuntija/pääkouluttaja/projektipäällikkö, Nokian Kaa­pe­li­teh­das 1970–1975

Armin jul­ki­nen pro­fiili on Lin­ke­di­nissä.

CxO Professional Oy
MENU