Työs­ken­tely tii­mien, toi­min­to­jen, lii­ke­toi­minta-aluei­den sekä maa­or­ga­ni­saa­tioi­den kes­kiössä joh­ta­jana, joh­det­ta­vana, vai­kut­ta­jana sekä asian­tun­ti­jana nopea­ryt­mi­sessä elin­tar­vi­ke­mark­ki­noin­nissa on ollut minulle työyh­tei­sön toi­min­nan ja kehit­tä­mi­sen kor­kea­koulu.

Saa­tan osata jo jotain yhteis­työn raken­ta­mi­sesta ja ihmis­ten kanssa toi­mi­mi­sesta. Ja kai­ken mitä osaan tar­joan mie­lel­läni mui­den käyt­töön. Fii­lis ja tulok­set joita saa­vu­te­taan osal­lis­ta­valla ihmis­kes­kei­sellä joh­ta­mi­sella ovat fan­tas­ti­sia.

Lue lisää Arista LinkedIn’stä.

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU