Kumman asettamiin tavoitteisiin sitoudut syvemmin? Toisten sinulle sanelemiin vai itse itsellesi antamiisi?

Tavoitteen aloitesuunta ratkaisee — KESKI-UUSIMAA 7.11.2018

KU tavoitteen suunta ratkaisee 2018-11-05

Tavoitesuunta ratkaisee

Kum­piin tavoit­tei­siin sitou­dut syvem­min? Tois­ten sinulle sane­le­miin vai itse itsel­lesi anta­miisi? Tavoit­teen aloi­te­suun­nalla on val­tava mer­ki­tys.

Opin tämän kan­ta­pään kautta var­maan noin 15 vuotta sit­ten. Olin sopi­nut kehi­tys­kes­kus­te­lun erään hen­ki­lön kanssa. Aikai­sem­min olin aina miet­ti­nyt pääni puhki mää­rit­täes­säni kul­le­kin joh­det­ta­val­leni tavoit­teet. Tällä ker­taa olin ollut sai­raana ja val­mis­tau­tu­mi­nen oli jää­nyt puo­li­tie­hen. En ollut miet­ti­nyt tavoit­teita val­miiksi.

Pää­tin pai­kata tilan­teen anta­malla alus­ta­van tavoi­tea­se­tan­nan joh­det­ta­vani vas­tuulle. Sovimme uusin­ta­kes­kus­te­lun parin päi­vän pää­hän.

Kun tapa­simme uudes­taan, oli hän miet­ti­nyt itsel­leen tavoit­teet. Yllä­tyin val­ta­vasti huo­ma­tes­sani, että hänen tavoit­teensa oli­vat pal­jon vaa­ti­vam­mat, kuin mitä oli­sin itse hänelle uskal­ta­nut ehdot­taa. Onneksi pidin suuni supussa ja en läh­te­nyt niitä kysee­na­lais­ta­maan ja lie­ven­tä­mään, saati koven­ta­maan. Pää­tin kat­soa kuinka käy.

Jo lähi­viik­koina kävi sel­väksi, että hän otti kun­nia-asiak­seen täyt­tää tavoit­teensa. Hän oli kuin eri ihmi­nen: ennen ihan ok, nyt huip­pusuo­rit­taja. Seu­ran­ta­jak­son lopussa hän oli ylit­tä­nyt tavoit­teensa reip­paasti. Seu­raa­van ker­ran tavoit­teita aset­taes­samme annoin ilo­mie­lin hänen toi­mia aloit­teen­te­ki­jänä. Hän asetti joka kerta rimansa hie­man aikai­sem­paa kor­keam­malle.

Vahin­gossa vahin­gosta oppi­neena olen siitä asti anta­nut tavoi­tea­se­tan­nan aloit­teen aina joh­det­ta­vil­leni. Kos­kaan ei ole tar­vin­nut tavoit­teita kiris­tää, mutta muu­ta­man ker­ran on teh­nyt mieli niitä vähän alen­taa. Olen kui­ten­kin päät­tä­nyt ottaa ris­kin ja tar­jon­nut kai­ken mah­dol­li­sen tukeni nii­den saa­vut­ta­mi­seksi.

Olen vuo­sien aikana joh­ta­jia men­to­roi­des­sani ker­to­nut tämän tari­nan monesti. Tie­tääk­seni kaikki suun­nan vaih­toa kokeil­leet ovat olleet kokei­luunsa erit­täin tyy­ty­väi­siä.

Mitä opimme tästä? Itse anne­tut tavoit­teet syn­nyt­tä­vät sisäistä moti­vaa­tiota. Muu­alta syö­te­tyt tavoit­teet taas ulkoista moti­vaa­tiota. Sisäi­nen moti­vaa­tio on ulkoista pal­jon vah­vempi. Jul­ki­lausuttu vah­vin.

Toi­mi­siko tämä sinul­la­kin tai vaik­kapa kotona, kun seu­raa­van ker­ran tulee mieli käs­kyt­tää puo­li­soa tai lap­sia?

Toni Hinkka

Kir­joit­taja men­to­roi työk­seen huip­pu­joh­ta­jia

Kolumni on alun­pe­rin jul­kaistu Keski-Uusi­maa-leh­dessä  7.11.2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU