Opi, miten sitoutumalla saat unelmasi todeksi

Keijo unel­moi todel­li­sesta syväl­li­sestä rak­kau­desta. Sel­lai­sesta, joka kes­täisi lop­pue­lä­män. Uuden ihmi­sen kanssa tutus­tu­mi­nen piti aina aloit­taa alusta. Ja niitä uusia Kei­jolla riitti. Se vain alkoi tun­tua pii­naa­van pin­nal­li­selta. Kysyin Kei­jolta, ”miksi hänen piti aina vaih­taa uuteen niin nopeasti?” ”No, kun ne kaikki tun­tu­vat niin pin­nal­li­silta”, Keijo selitti. ”Ehkä pitä­vät minua­kin aika pin­nal­li­sena, kun ei olla vielä ehditty todella tutus­tua – ei olla ehditty kokea, toi­miiko tämä todella”, hän sanoi ja alkoi oival­taa itse­kin. Sovimme Kei­jon kanssa, että seu­raa­vaan pitää sitou­tua vähin­tään kolme kuu­kautta ja sinä aikana ei saa edes vil­kuilla toi­sia.

Jäämiehen karisman koostumus

Jäämiehen karisman koostumus. Voitko sinä omaksua Kimin vaikutusvoiman?

  Jää­mie­hen karis­man koos­tu­mus Miksi Kimi Räik­kö­nen on niin suo­sittu? Nopeu­den ja mil­joo­nien lisäksi, mitkä sei­kat Jää­mie­hen per­soo­nassa selit­tä­vät ihai­lun? Onko Kimissä karis­maa? Kehi­tän ja kou­lu­tan työk­seni vuo­ro­vai­ku­tusam­mat­ti­lais­ten kuten vai­kut­ta­jien, joh­ta­jien ja myy­jien vai­kut­ta­mi­sen tai­toja. Vakuut­ta­vuus on perim­mil­tään luot­ta­muk­sen ja yhtey­den raken­ta­mista toi­seen ihmi­seen. Siinä on useita lai­na­lai­suuk­sia, jotka toi­mi­vat kaik­kialla maa­il­massa kaik­kien ihmis­ten välillä taus­tasta riip­pu­matta. Sopiiko Kimi tähän muot­tiin? On monia seik­koja, jotka voi­si­vat puhua Kimin karis­maat­ti­suutta vas­taan. Vaan tar­kem­min tut­kis­kel­len ne saat­ta­vat­kin olla hänen vai­ku­tus­voi­maansa lisää­viä, kun ymmär­tää sen maa­il­man, jossa niitä tar­kas­te­lee. Poi­min tähän pals­ta­ti­lan sal­li­mat

Vaikuttamisen taidon salaisuudet — osa 2: Läsnäolo

Pai­kalla ja myös läsnä — opi het­kessä yksi vai­kut­ta­mi­sen tär­keim­mistä perus­pi­la­reista. Vai­kut­ta­mi­sen taito -vlo­gin toi­sessa osassa Toni Hinkka havain­nol­lis­taa läs­nä­olon voi­maa. Miksi se on tär­keää ja miten voit sitä ope­tella. Katso videon esi­mer­kit ja lähde mukaan paran­ta­maan omaa vai­kut­ta­mi­sen tai­toasi. Se kan­nat­taa.

Business FM Roni Malinen

Uutta — äänesi ja sen käyttö osana vaikuttamisen taitoasi

Ääni on osa sinua ja uskot­ta­vuut­tasi, vai­kut­ta­vuut­tasi. Äänesi välit­tää sano­jen ohella voi­mak­kaasti tun­netta. Asia kon­kre­ti­soi­tuu, kun äänen­käy­tön huip­puam­mat­ti­lai­nen, Roni Mali­nen, demon­stroi meille mm. kireän, vuo­ta­van ja tree­na­tun äänen eroa. Tun­nelma saman asia­si­säl­lön äärellä vaih­tuu oleel­li­sesti.

CxO Professional Oy
MENU