Vaikuttamisen taito -pelisessio

Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­sio oival­lut­taa ja ins­pi­roi Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­sio (3 h) päh­ki­nän­kuo­ressa 4 – 50 osal­lis­tu­jaa 30– 45 minuu­tin alus­tus (miksi vai­kut­ta­mi­sen taito on tär­keä, mihin se perus­tuu ja mitä se on) CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lien purku Peli­kier­rok­sia pöy­tä­kun­nit­tain ja kon­kreet­ti­nen palaute Vai­kut­ta­mi­sen taito verkko-oppi­­mi­­sym­­pä­­ristö käyt­töön 3 kuu­kau­deksi Mitä peli­ses­siossa tapah­tuu? Kuvit­tele, että kym­me­net (jopa toi­sil­leen

Ken kaikkein karismaattisin?

Olen kesä­kuussa ilmes­ty­neen kir­jani ”Karisma – 30 kei­noa paran­taa hen­ki­lö­koh­taista vai­kut­ta­vuutta” tii­moilta saa­nut vas­tata usein yhteen kysy­myk­seen. Minua on pyy­detty nimeä­mään kolme karis­maat­tista suo­ma­laista. Jännä ilmiö muu­ten, että poik­keuk­sessa on

CxO Professional Oy
MENU