Vaikutusvoima kurssi 11.1.2018 vakuuttaa ja vaikuttaa

Tunteella koskettaminen vakuutti

Vie­timme todella vuo­ro­vai­kut­tei­sen kou­lu­tus­päi­vän 11.1. Jo val­miiksi vai­ku­tus­voi­mai­sista naista koos­tuva ryhmä lait­toi mei­dät kou­lut­ta­jat­kin koville. Kyseessä oli CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tus.

Vaikutusvoimakoulutus 23.11.2017

Innostava vaikutusvoimakoulutus 23.11.

Inten­sii­vi­nen ja kes­kus­te­leva vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus tuotti osal­lis­tu­jille ahaa-elä­myk­siä oman vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä, sen vah­vuuk­sista ja kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sista. Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tusta pidet­tiin roh­kai­se­vana ja innos­ta­vana, mikä todella moti­voi vai­kut­ta­vuu­den jat­ku­vaan havain­noin­tiin sekä har­joit­te­luun.

CxO tutki: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi 2016

CxO Pro­fes­sio­nal Oy toteutti digi­ta­li­saa­tio­ba­ro­met­rin vuo­den­vaih­teessa 2016–2017 jär­jes­tyk­sessä toista ker­taa. Tällä ker­taa yhteis­työ­kump­pa­neina oli­vat IT Forum ja SME IT Forum. Vas­tauk­sia saa­tiin 33. Suu­ria muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tuna ei tapah­tu­nut. Tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­sessä huo­mio on edel­leen sekä van­ho­jen toi­min­ta­ta­po­jen tehos­ta­mi­sessa että koko­naan uusien kehit­tä­mi­sessä. Lii­ke­toi­min­nan kiin­nos­tus tie­to­tek­nii­kan tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin kas­voi edel­lis­vuo­den tapaan mer­kit­tä­västi sekä lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non väli­nen yhteis­työ parani jon­kin­ver­ran edel­lis­vuo­den tapaan. Suu­rin muu­tos tapah­tui lii­ke­toi­min­nan halussa kysee­alais­taa van­hat toi­min­ta­ta­vat: se lisään­tyi vuonna 2016 vielä edel­lis­vuot­ta­kin enem­män. Pyydä mak­su­ton CxO:n Digi­ta­li­saa­tio­ba­ro­metri 2016 lähet­tä­mällä viesti alle­kir­joit­ta­neelle ([email protected]). Reino Myl­ly­mäki

CxO aloitti uuden webinaarisarjan

  CxO Pro­fes­sio­nal Oy aloitti uuden webi­naa­ri­sar­jan tänään. Ensim­mäi­nen webi­naa­rin esiin­tyjä oli tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäki, joka esiin­tyi otsi­kolla Onnistu kehi­tys­hank­keen val­mis­te­lussa! Vaikka kysy­myk­sessä oli uuden toi­min­ta­ta­van ja uuden väli­neen tes­taus, kaikki meni tek­ni­sesti hyvin ja webi­naa­riin osal­lis­tu­neet ilmoit­ti­vat ole­vansa tyy­ty­väi­siä webi­naa­riin ja sen sisäl­töön. Katso webi­naa­ri­tal­lenne tästä. CxO Webi­naa­ri­sarja on jat­koa vuo­sina 2010–2015 toteu­te­tuille noin 60:lle CxO Aca­de­myn aamiais­luen­noille. Seu­raava CxO Webi­naari jär­jes­te­tään per­jan­taina 17.2.2017 klo 8.00. Sil­loin vuo­rossa on joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka, joka ker­too Vakuuta ja vai­kuta -webi­naa­rissa, miksi omaa ja joh­det­ta­viensa vakuut­ta­vuutta kan­nat­taa kehit­tää ja miten kehit­tä­mi­sessä pää­see

Vuoden 2016 Nuori Johtaja on Miika Mäkitalo

Vuo­den Nuori Joh­taja jul­kis­tet­tiin maa­nan­taina 12.12.2016 Fin­lan­dia­ta­lolla jär­jes­te­tyssä tapah­tu­massa, jonka ava­si­vat Mer­vit, nimit­täin Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry:n kan­sal­li­nen joh­taja Mervi Vuo­ri­nen ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus ry:n apu­lais­joh­taja Mervi Kari­korpi. Vuo­den Nuo­ren Joh­ta­jan jul­kis­tusta edel­tä­neessä semi­naa­rio­suu­dessa puhui­vat joh­ta­mi­sak­ti­visti ja toi­mi­tus­joh­taja Toni Hinkka CxO Pro­fes­sio­nal Oy:stä, apu­lais­pro­fes­sori Oscar Per­son Aalto-yli­o­pis­­tosta. Toni Hinkka vakuut­ta­vuus­vai­kut­ta­vuu­desta ja karis­masta. Var­si­nai­sen pal­­kin­­to­­jen­­jako-osuu­­den avasi kil­pai­lun suo­je­lija Matti Ala­huhta, jonka jäl­keen puhui Tek­no­lo­gia­teol­li­suus ry:n Vuo­den Nuori Joh­taja 2015, hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Juhani Lehti, Tam­pe­reen Kone­pa­jat Oy:stä ja hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Aaro Can­tell Nor­met Group Oy:stä ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­jan omi­nai­suu­dessa. Miika Mäki­talo, Piia Sim­pa­nen ja Aaro

Kehityshankkeen valmistelun terveystarkastus -tutkimus päättyy 30.11.2016, vielä ehdit vaikuttaa!

  CxO Pro­fes­sio­nal Oy on tut­ki­nut kehi­tys­hank­kei­den onnis­tu­mista vuo­desta 2009 läh­tien ja tut­ki­mus­tu­los­ten perus­teella on jul­kaistu kaksi kir­jaa­kin. Käyn­nissä on tut­ki­mus, jossa kar­toi­te­taan suo­ma­lais­ten kehi­tys­hank­kei­den val­mis­te­lun tilaa. Ensim­mäi­siä väli­tu­lok­sia jul­kis­tet­tiin tänään jul­kais­tussa blo­gi­kir­joi­tuk­sessa. Kysely päät­tyy 30.11.2016. Vielä ehdit vas­tata. Vas­tan­nei­den kes­ken arvomme kir­joja, mutta epäi­len arvo­lu­pauk­semme ole­van kyse­lyyn vas­taa­jalle arvok­kaampi: Lupaan, että käyn läpi joka ainoan vas­tauk­sen ja palaan asi­aan, jos näen vas­tauk­sissa vaa­ran paik­koja! Osal­listu kyse­lyymme tästä, saat neu­voja hank­keesi onnis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syy­den kas­vat­ta­mi­seksi ja olet mukana kehit­tä­mässä suo­ma­laista yhteis­kun­taa yhä kil­pai­lu­ky­kyi­sem­mäksi! Reino Myl­ly­mäki

Helsingin Ekonomit CxO:n vieraana

Tiis­taina Hel­sin­gin Eko­no­mit ry:n (HEKO) jäse­niä oli tupa täynnä Van­taalla. Saimme kuulla, että Karisma Pääl­li­köstä joh­ta­jaksi -tilai­suu­temme oli yhdis­tyk­sen his­to­rian nopeim­min lop­puun­myyty tilai­suus. 70 ilmoit­tau­tu­nutta 50 hen­gen tilai­suu­teen alle kah­dessa tun­nissa. Vau! HEKO:n Kari Kivi­kos­ken aloi­tus­pu­heen­vuo­ron ja musiik­kie­si­tyk­sen jäl­keen oli CxO:n ja karis­man vuoro. Aihee­seen ylei­sön joh­dat­teli joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka, joka on tul­lut tun­ne­tuksi mm. karis­ma­men­to­rina, -tut­ki­jana ja -kou­lut­ta­jana. Saa­mamme palaut­teen perus­teella onnis­tumme tilai­suu­den tavoit­teissa kirk­kaasti. Tavoit­teet oli­vat: Ymmär­rätte, mitä vakuut­ta­vuus on, mitä se teissä on ja miten voitte sitä kehit­tää Tie­dos­tatte karis­manne käyt­tö­koh­teita Saatte mukaanne eväitä karis­manne itse­näi­seen kehit­tä­mi­seen

Tervetuloa Selviydy narsistista -kirjan julkistustilaisuuteen 12.11.2016!

Tut­ki­mus­ten mukaan suo­ma­lais­ten jou­kossa on pro­sentti nar­sis­tista per­soo­nal­li­suus­häi­riötä pote­via. Kuu­los­taa vähältä. Mutta kun litra öljyä pilaa mil­joona lit­raa vettä, pro­sentti nar­sis­teja onnis­tuu pilaa­maan tuhan­sien suo­ma­lais­ten elä­miä ja kiusaa­mi­nen kos­ket­taa jok­seen­kin jokaista suo­ma­laista per­hettä. Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen opas -kir­jaa kir­joit­taes­samme kesällä 2016 pää­timme sisäl­lyt­tää kir­jaan oppaan kiusaa­jasta sel­viy­ty­mi­seen. Poh­jat yhdek­sän­si­vui­seen oppaa­seen löy­tyi­vät jo jon­kin aikaa ole­massa olleesta ja lähes val­miista kir­jasta. Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen oppaan jul­kai­sun jäl­keen onnis­tuin innos­ta­maan Toni Hin­kan kir­joit­ta­maan kir­jan lop­puun. Hän myös täy­densi kir­jaa niin, että kokoon saa­tiin ainut­laa­tui­nen opas, joka lähes­tyy kiusaa­mista ja siitä vapau­tu­mista joh­ta­mi­sen näkö­kul­masta. Sel­viydy nar­sis­tista -kirja

Leila Luukkainen ja Sami Partanen Keski-Karjalan karismaattisimmat

Lähes 400 kes­ki­kar­ja­laista osal­lis­tui Koti-Kar­­jala-leh­­den CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n avus­tuk­sella jär­jes­tä­mään Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen valin­taan. 15 % äänistä tuli Poh­­jois-Kar­­ja­­lan maa­kun­nan ulko­puo­lelta. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi äänes­tet­tiin lau­­laja-lau­­lun­­te­­kijä Leila Luuk­kai­nen ja mie­heksi pesä­pal­loi­lija Sami Par­ta­nen. Keski-Kar­­ja­­lassa karis­man kol­meksi tär­keim­mäksi piir­teeksi kat­so­taan innoi­tus, aitous ja ole­mus. “Tämä innoit­ta­mi­sen kyky erot­taa Keski-Kar­­ja­­lan sel­keim­min muilla seu­duilla ja val­ta­kun­nal­li­sesti toteut­ta­mis­tamme tut­ki­muk­sista”, ker­too joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­mat jul­kis­tet­tiin Kuinka kehi­tät karis­maasi -tilai­suu­den päät­teeksi Kiteellä. Reino Myl­ly­mäki

CxO Professional Oy
MENU