Työelämän supervoima Toni Hinkka kolumni Keski-Uusimaa 6.2.2018

Työelämän supervoima — Keski-Uusimaa 6.2.2018

Jos sai­sit itsel­lesi jon­kin super­san­ka­rin poik­keus­ky­vyn, minkä haluai­sit? Millä sai­sit ihmeitä aikaan työ­elä­mässä? Toni poh­tii ja löy­tää yhden maa­gi­sen voi­man. Kai­ken lisäksi tuota voi­maa voi itse kukin kas­vat­taa. Ei hel­posti, mutta mitään suurta har­voin hel­polla saa­vut­taa­kaan

Mitä itsetunto teettää?

Oletko tavan­nut ihmi­siä, jolla on jat­kuva tarve päteä? Sel­lai­sia, joilla tun­tuu ole­van tarve nos­taa itsensä ja teke­mi­sensä esille joka kään­teessä? Toden­nä­köi­sesti olet — minä aina­kin olen. Vai­keampi kysy­mys on: Mistä

Mitä miettiä jos ratkaisu on jo valmiina?

Edel­li­seen blo­gi­kir­joi­tuk­seeni vii­ta­ten parin viime vuo­den aikana on tul­lut vas­taan toi­nen­kin muu­tos­tarve Kehi­tys­han­ke­mal­liimme. Se kon­kre­ti­soi­tui viime jou­lu­kuussa, kun IT Foru­min tilai­suu­dessa Turun Yli­opis­ton pro­fes­sori Jukka “Jups” Heik­kilä sanoi, että kehit­tä­mi­seen

Kumpaan suuntaan käy tiesi, kilpailukyky?

Sen jäl­keen, kun kir­joi­timme kir­jat Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epäon­nis­tuu? ja Onnis­tu­nut tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti vuo­sina 2010–2011, on saat­ta­nut tun­tua siltä, että jäimme lepää­mään laa­ke­reil­lemme tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tien onnis­tu­mi­sen suh­teen. Näin ei ole onneksi laita. Jat­koimme

CxO Professional Oy
MENU