Hanki neuvoja ja taitoja miten selviytyä narsismista työyhteisössä

Työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen syö työyh­tei­sön tuot­ta­vuu­den ja aiheut­taa vaka­vaa inhi­mil­listä kär­si­mystä. Jos­kus vai­keim­pien tapaus­ten taus­talta pal­jas­tuu nar­sisti, jol­loin kes­kus­telu- ja sovit­te­lu­me­net­te­lyt ovat tehot­to­mia. Nar­sis­tin läs­nä­olo on uhka koko työyh­tei­sölle. CxO:n kou­lu­tus tar­jo­aaa esi­mie­hille ja HR-ammat­ti­lai­sille koke­muk­seen poh­jau­tu­via tehok­kaita rat­kai­su­kei­noja nar­sis­tin pysäyt­tä­mi­seen ja työil­ma­pii­rin ter­veh­dyt­tä­mi­seen sekä kiusaa­mi­sen ennal­taeh­käi­syyn.

CxO Professional Oy
MENU