Toni Hinkka

Autan joh­ta­jia, vai­kut­ta­jia, myy­jiä, asian­tun­ti­joita ja orga­ni­saa­tioita kehit­tä­mään vai­kut­ta­vuut­taan kou­lut­ta­malla, men­to­roi­malla, val­men­ta­malla, puheen­vuo­roilla ja kon­sul­toi­malla

certified business mentor mentoroiva johtaja

Uudistu mentorointi- ja johtamiskoulutuksen ainutlaatuisella yhdistelmällä

Esi­mie­henä tar­vit­set tai­toja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen ja kyvyk­kyyk­sien kehit­tä­mi­seen. Tavoit­teel­li­nen ja jär­jes­tel­mäl­li­nen men­to­rointi on mene­telmä, jota edel­lä­kä­vi­jät käyt­tä­vät joh­ta­mi­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor™ -kou­lu­tus antaa sinulle val­miu­det toi­mia siten, että joh­det­ta­vasi onnis­tu­vat ja kas­va­vat täy­teen poten­ti­aa­liinsa.

mentori ammattimentori

Mentori tukee kehittymistäsi ja johtamistasi

Joh­to­teh­tä­vissä on vii­sautta raken­taa itsel­leen tuki­ver­kosto. Men­to­rointi on vai­kut­tava näkö­kul­mien avaaja ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mi­sen keino. Siksi jokai­sen menes­ty­vän joh­ta­jan taus­talla on tai­tava men­tori. CxO:n ammat­ti­men­to­rointi vie sinua ja orga­ni­saa­tio­tasi nopeam­min kohti tavoit­tei­tasi.

CxO Professional Oy
MENU