Älä jää johtajana yksin

Älä jää johtajana yksin

Älä jää joh­ta­jana yksin. Ammat­ti­mai­nen men­to­rointi on teho­kasta, jous­ta­vaa ja läh­tee asiak­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sista kehit­ty­mis­tar­peista. CxO on aut­ta­nut kym­me­niä joh­ta­jia ja pääl­li­köitä saa­vut­ta­maan tavoit­teensa ja onnis­tu­maan.

CxO Certified Business Mentor -kurssi XI osallistujat ja kouluttajat

CxO Certified Business Mentor -kurssi XI hymyssä suin

Alku­ke­sästä aloit­ta­nut CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kurssi XI sai diplo­mit kou­raansa 27.9.2017. Takana on neljä inte­rak­tii­vista lähi­päi­vää, neljä hen­ki­lö­pro­fi­loin­tia, kolme men­to­roin­tia, kolme ker­taa akto­rina toi­mi­mista (=se iha­nuus, kun saa kou­lu­tuk­sessa huip­pu­men­to­rin kanssa rat­koa omia todel­li­sia haas­tei­taan!) ja vii­mei­sen päi­vän lop­pu­koe. Mukaan mah­tuu luke­mat­to­mia luot­ta­muk­sel­li­sia kes­kus­te­luja, toi­silta oppi­mista ja jaka­mista, kou­lut­ta­jien haas­ta­mista ja joi­ta­kin kyy­ne­liä­kin. Koolla oli suur­ten tun­tei­den sävyt­tämä ja inhi­mil­li­syyttä pai­not­tava huip­pu­po­rukka. Kii­tos Viivi Lehto, Jarkko Ambrusin, Tapani Rii­hi­järvi ja Ari Sil­jan­der sekä kou­lut­ta­ja­kol­le­gani Marja-Leena Tik­ka­nen. On hie­noa saada kurssi kun­nialla pää­tök­seen, mutta samalla hai­keus val­taa mie­len. Onni ja

Projektimentorointi

Pro­jek­ti­men­to­rointi Kehi­tys­hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kön tuke­mi­nen men­to­roin­nin ja tar­vit­taessa mui­den toi­men­pi­tei­den avulla voi alkaa jo hank­keen val­mis­te­lu­vai­heessa ja jat­kua koko hank­keen elin­kaa­ren ajan. Men­to­roin­nin tavoit­tena on pro­jek­tin onnis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syy­den paran­ta­mi­nen, pro­jek­ti­pääl­li­kön toi­min­ta­val­miuk­sien var­mis­ta­mi­nen ja amma­til­li­nen kehit­ty­mi­nen. Pro­jek­ti­pääl­li­kön men­to­rointi ja muut tuki­toi­men­pi­teet voi­vat kat­taa pro­jek­tin val­mis­te­lu­toi­men­pi­teitä (mark­ki­na­sel­vi­tyk­set, kil­pai­lu­tuk­set, Busi­ness Case ja sopi­mus­neu­vot­te­lut), pro­jek­tin kes­kei­siä tukea kai­paa­via toi­men­pi­teitä (pro­jek­ti­suun­ni­tel­man

mentori ammattimentori

Mentori tukee kehittymistäsi ja johtamistasi

Joh­to­teh­tä­vissä on vii­sautta raken­taa itsel­leen tuki­ver­kosto. Men­to­rointi on vai­kut­tava näkö­kul­mien avaaja ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mi­sen keino. Siksi jokai­sen menes­ty­vän joh­ta­jan taus­talla on tai­tava men­tori. CxO:n ammat­ti­men­to­rointi vie sinua ja orga­ni­saa­tio­tasi nopeam­min kohti tavoit­tei­tasi.

Mikä meitä, teitä ja heitä yhdistää?

  Joh­taja tai esi­mies haluatko joh­det­ta­viesi onnis­tu­van omissa teh­tä­vis­sään moti­voi­tu­neina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuna? Kun saat joh­det­ta­vasi onnis­tu­maan, onnis­tut samalla itse­kin. Han­ke­joh­taja tai pro­jek­ti­pääl­likkö haluatko var­mis­taa tii­misi jäsen­ten onnis­tu­mi­sen omissa teh­tä­vis­sään, moti­voi­tuina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuina ja var­mis­taa hank­keen onnis­tu­mi­nen? Liik­keen­joh­don kon­sultti tai bis­nescoach haluatko kehit­tää vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mis­tasi ja -työ­ka­lu­pak­kiasi asiak­kaan kanssa toi­mi­mi­seksi? Men­tori haluatko oppia todis­te­tuksi toi­mi­vat mene­tel­mät tavoit­teel­li­seen ja suun­ni­tel­mal­li­seen asiak­kaan onnis­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­seen? Sisäi­sen men­to­roin­tioh­jel­man vetäjä haluatko eväät ohjata ja aut­taa men­to­reita työs­sään ja vah­van mene­tel­mä­pa­kin hil­jai­sen tie­don siir­tä­mi­seksi? Hal­li­tusam­mat­ti­lai­nen haluatko vah­van työ­ka­lu­pa­kin orga­ni­saa­tion ylim­män joh­don men­to­roi­vaan tuke­mi­seen? Men­to­roiva joh­ta­mi­nen! Kuun­tele

Mentoroinnin kultaisia lainalaisuuksia — osa 1

Men­to­roin­ti­kurs­siemme yksi kes­kei­nen osa on men­to­roin­ti­rinki. Kurs­si­lai­sista teh­dään tois­tensa men­to­reita. Aiheet ovat aitoja kurs­si­lais­ten joh­­ta­­mis-, työ- tai ura­haas­teita. Näitä haas­teita rat­ko­taan men­to­roin­ti­ta­paa­mi­sissa samalla har­joi­tel­len jalos­ta­miamme men­to­roin­nin par­haita käy­tän­töjä. Toi­mii! Kurs­si­päi­villä ana­ly­soimme men­to­roin­tien onnis­tu­mi­sia ja vai­keuk­sia men­to­roin­ti­rin­gissä. Jokai­nen men­­tori-akto­­ri­­pari saa vas­tata mui­den kurs­si­lais­ten kysy­myk­siin. Muka­vaa ja samalla erit­täin opet­ta­vaista. Erään täl­lai­sen koke­­mus- ja palau­te­rin­gin jäl­keen viime syk­synä tii­vis­tin havain­toni puheeksi. Löy­sin muis­tiin­pa­no­pa­pe­rini sat­tu­malta salk­kuni poh­jalta vähän aikaa sit­ten. Täl­lai­sia havain­toja sil­loin löy­tyi: Men­to­roin­ti­suhde on tasa-arvoi­­nen, molem­min puo­lin kun­nioit­tava suhde. Tämä tar­koit­taa, että kum­pi­kin pitää mitä lupaa ja on aktii­vi­nen suh­teen onnis­tu­mi­sen

Karisma-extra: Miten sitten kävikään?

Pää­tin 30 viik­koa kes­tä­neen karis­ma­blo­gi­sar­jan viime maa­nan­taina. Kir­ja­kin put­kahti mark­ki­noille ja kivasti sitä on men­nyt­kin. Palau­tet­ta­kin on tul­lut. Koko­nai­suus on saa­nut kehuja. Muu­ta­man ikä­vän vir­heen­kin ovat luki­jat löy­tä­neet: Barac on Barack, Pentti Kuri­kan Nimi­päi­vät on Per­tin, Homo sabiens on homo sabiens. Bon­gat­kaa lisää – kor­jaan ne kaikki seu­raa­vaan pai­nok­seen. Ker­ron kir­jassa myös koh­taa­mi­sesta Petri Eklun­din kanssa. Tarina jäi kes­ken. Nyt sille on jat­koa ja kivaa onkin. Antaa mie­hen itse ker­toa alla ole­vassa videossa. Matka jat­kuu. Euroo­pan mes­tari Eklund tulee Suo­ma­lai­sen Joh­ta­mi­sen Päivä –tapah­tu­maan puheen­joh­ta­jaksi (lue lisää). Kysei­sessä tapah­tu­massa esiin­nyn myös

CxO Professional Oy
MENU