Miten tuotat vaikuttamisenergiaa enemmän kuin kulutat?

Katso alle kol­men minuu­tin video. Teks­ti­tyk­sen saat teks­ti­tys-nap­pu­lasta oikeasta ala­kul­masta.

Keijo löysi sisäisen reaktorinsa

Keijo oli surul­li­nen, hyvin surul­li­nen. Hän yritti ihan hir­veästi, mutta onni ei vain ollut tul­lak­seen. Mitä enem­män Keijo yritti, sitä onnet­to­mam­maksi hän muut­tui. Hän teki kai­ken, mitä kat­soi tar­peel­li­seksi tehdä ja tämän jäl­keen vielä sen­kin, mitä hän oletti mui­den häneltä edel­lyt­tä­vän. Yrit­tä­mi­sah­ke­ruu­den puut­teesta häntä ei aina­kaan voi­nut syyt­tää.

Vaikka Keijo kuinka teki, hän ei saa­nut arvos­tusta osak­seen. Ennem­min­kin vai­kutti siltä, että monet alkoi­vat kart­taa häntä. Ehkä siksi, että hän oli usein väsy­nyt ja ärtyisä. Tämän hän huo­masi jo itse­kin.

Eräänä päi­vänä Kei­jolla meni kuppi nurin. Mitta tuli täy­teen. Hän päätti, että ennen kuin hän tekee yhtään mitään, hän tekee mie­les­sään men­to­rinsa neu­vo­man tuplat­ripla­tar­kas­tuk­sen.

Tuplat­ripla­tar­kas­tus menee näin:

  • Onko teh­tävä omien arvo­jeni mukai­nen?
  • Onko teh­tä­västä hyö­tyä sille, mitä haluan olla?
  • Onko teh­tä­västä hyö­tyä niille ihmi­sille, jotka ovat minulle tär­keitä?

Yllä ole­vasta kol­men koh­dan lis­tasta vähin­tään kah­teen pitää tulla myön­tävä vas­taus, jotta homma kan­nat­taa tehdä. Muu­ten se vain kulut­taa ener­giaa niiltä asioilta, jotka oikeasti ovat tär­keitä. Vää­rien asioi­den teke­mi­nen on vakava rik­ko­mus omaa ihmi­sar­voa koh­taan.

Näin Keijo alkoi päivä päi­vältä tehdä enem­män asioita, jotka tuot­ti­vat hänelle mie­li­hy­vää ja antoi­vat ener­giaa ja vähem­män asioita, jotka vain kulut­ti­vat. Ei men­nyt kau­aa­kaan, kun Keijo alkoi olla sel­lai­nen ener­gia­pak­kaus, josta liitti latin­kia myös muille. Keijo alkoi­kin olla var­sin halut­tua seu­raa.

Mitä on energia?

Ener­gia tar­koit­taa sitä, sinussa on vir­taa ja se lataa ihmi­set ympä­ril­läsi.

Miksi energia on tärkeää?

Voit kar­ri­koi­den olla ener­gia­syöppö tai ener­gian lähde muille ihmi­sille. Syöp­pöys ei paranna kenen­kään veto­voi­maa. Päin­vas­toin.

Miten varmistat, että olet energian lähde

Vähennä, tai jos mah­dol­lista luovu, kai­kesta, mikä vain kulut­taa ener­gi­aasi. Eni­ten ener­giaa kulut­taa kaikki omien arvo­jen vas­tai­nen toi­minta tai lii­al­li­nen vasta-arvois­ten kanssa hen­gailu.

Lisää, tai jos mah­dol­lista mak­si­moi, kaikki sel­lai­nen teke­mi­nen, joka sytyt­tää sinut. Hakeudu enem­män sel­lais­ten ihmi­sen seu­raan, joi­den kanssa jaatte samat arvot.

Lie­nee väis­tä­mä­töntä, että täl­lai­nen ener­gi­soi­tu­mi­nen tuot­taa myös syvää onnel­li­suutta sinulle ja lähei­sil­lesi.

@tonihinkka
facebook.com/johtamisaktivisti
linkedin.com/in/toni-hinkka/

Kir­joit­taja saa itsel­leen val­ta­vasti ener­giaa ja kokee suurta onnea kir­joit­taes­saan tätä blo­gi­sar­jaa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU