Suomi on liki 140 000 yhdis­tyk­sel­lään yhdis­tys­toi­min­nan luvattu maa. Ns. kol­man­nen sek­to­rin osuus brut­to­kan­san­tuot­teesta on eri arvioi­den mukaan 3–7 %, joten yhdis­tys­toi­min­nan kan­san­ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys on suuri.

Moni suo­ma­lai­nen pää­see tai jou­tuu mukaan yhdis­tys­toi­min­taan aikui­siällä esi­mer­kiksi omien tai las­tensa har­ras­tus­ten seu­rauk­sena. Heillä on siten vuo­sien koke­mus yri­tys­toi­min­nasta. Mutta yhdis­tys ei ole yri­tys. Kirja lähes­tyy yhdis­tys­joh­ta­mista tästä näkö­kul­masta.

Kirja käy läpi yhdis­tys­toi­min­nan suden­kuo­pat, krii­sit ja nii­den rat­kai­su­kei­not sekä mää­rit­te­lee jou­kon yhdis­tys­toi­min­nan onnis­tu­mi­sen avai­mia. Kir­jan tari­nat ja neu­vot perus­tu­vat kym­me­nien suo­ma­lais­ten yhdis­ty­sak­ti­vis­tien haas­tat­te­lui­hin.

Kirja on osa kir­joit­ta­jien mis­siota paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta.

Teos on kir­joit­ta­jien ja Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry:n (JCI) moni­vuo­ti­sen hedel­mäl­li­sen yhteis­työn yksi tähä­nas­ti­sista hui­pen­tu­mista. Nuor­kaup­pa­ka­mari on anta­nut mer­kit­tä­vän panok­sen tie­to­läh­teenä, tut­ki­mus­koh­teena ja kir­jan mark­ki­noin­nissa.

Kir­jasta sanot­tua:

Opas on mie­les­täni hyvä ja aja­tuk­sia herät­tävä. Itsel­leni sen luke­mi­sesta oli väli­töntä hyö­tyä. Kirja on help­po­lu­kui­nen, mutta haas­taa myös muka­vasti miet­ti­mään omia toi­min­ta­mal­leja ja motii­veja.”
Juha-Pekka Les­ki­nen, puheen­joh­taja, Tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan ammat­ti­lai­set TIVIA ry

Kir­jasta jul­kais­tiin juttu Keski-Uusi­maa-leh­dessä 18.9.2016. Lue juttu!

Kir­jan tie­dot:

  • ISBN 978–952-7044–17-9
  • Jul­kis­tettu 24.9.2016
  • Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  • Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net
  • Sivu­määrä 148, paperi 90 g off­set

Tilaa kirja suo­raan kus­tan­ta­jan sivuilta tästä.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU