Tie­to­hal­lin­non ja IT-pal­ve­lu­jen orga­ni­sointi on kiin­nos­ta­nut kir­jan kir­joit­ta­jaa jo lähes kah­den­kym­me­nen vuo­den ajan. Hän on etsi­nyt tut­ki­mus­tie­toa aiheesta niin Suo­mesta kuin ulko­mail­ta­kin ja ehti­nyt kerätä koke­musta niin tie­to­hal­lin­non, sen  raja­pin­to­jen kuin IT-pal­ve­lu­jen sisäi­sestä orga­ni­soin­nista olles­saan pörs­siyh­tiön tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­könä, kon­ser­nin sisäi­sen IT-pal­ve­lu­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jana ja kon­ser­nin kan­sain­vä­li­senä tie­to­hal­lin­to­joh­ta­jana vuo­sina 1996–2008.

Tie­to­hal­lin­non orga­ni­sointi on ollut kes­toaihe hänen asia­kas­toi­mek­sian­nois­saan. Aut­taes­saan eri yri­tys­ten tie­to­hal­lin­to­joh­ta­jia sekä kon­sult­tina että var­sin­kin ammat­ti­men­to­rina, hän on pääs­syt tutus­tu­maan monien hyvin eri­lais­ten yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen joh­ta­mis­jär­jes­tel­miin, tie­to­hal­lin­non haas­tei­siin sekä IT-pal­ve­lu­jen toteut­ta­mis­ta­poi­hin.

Tie­to­hal­lin­non orga­ni­sointi raken­tuu kir­jan kir­joit­ta­jan luo­man tie­to­hal­lin­non raja­pin­ta­mal­lin ympä­rille. Jokai­sen raja­pin­nan orga­ni­soin­nin yhtey­dessä esi­tel­lään par­haat tie­dossa olleet käy­tän­nöt. IT-pal­ve­lu­jen orga­ni­soin­tiin esi­te­tään useita eri mal­leja. Näi­den lisäksi kirja käsit­te­lee tie­to­hal­lin­to­joh­ta­jan toi­mis­toa, hyvää joh­ta­juutta sekä yri­tys­stra­te­gioi­den mer­ki­tystä tie­to­hal­lin­non orga­ni­soin­nin läh­tö­koh­tana.

Kir­jan tie­dot:

 • ISBN 978–952-7044–06-3
  Jul­kis­tettu 25.4.2015
  Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net
  Sivu­määrä 119
  Paino noin 193 g
  Pak­suus noin 8 mm
  Pai­nos 1.


 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU