Nar­sismi on sai­raus. Kiusaa­mi­nen on rikos sekä sinua ja orga­ni­saa­tio­tasi että ihmis- ja yhteis­kun­taa vas­taan.

Tun­tuuko sinusta nar­sis­tin sadis­min uhrina, että voit vain paeta? Esi­mies, tun­tuuko sinusta, että sinulla ei ole kei­noja suo­jella joh­det­ta­viasi nar­sis­tilta? Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non edus­taja, kyke­netkö tuke­maan joh­toanne tais­te­lussa ilma­pii­rinne ja tuot­ta­vuu­tenne rapaut­ta­jaa vas­taan?

Annat­teko pahan voit­taa? Joh­taja, joka ei halua tai kykene suo­je­le­maan joh­det­ta­vi­aan, ei sovellu joh­ta­mis­teh­tä­viin! Esi­mies, joka ei puutu kiusaa­mi­seen, syyl­lis­tyy työ­suo­je­lu­ri­kok­seen.

Kirja antaa askel­mer­kit tais­te­luun olit sit­ten uhri, joh­taja tai HR:n edus­taja. Ei enää sor­mien läpi kat­so­mista, kun yksi empa­tia-, oma­tunto- ja totuu­den­pu­hu­mis­ra­joit­tei­nen ter­ro­ri­soi sitä kaik­kea hyvää, mitä yri­tätte saada aikaan.

Kirja aut­taa ymmär­tä­mään nar­sis­tin käsit­tä­mä­töntä itse­kes­keistä aja­tuk­sen-juok­sua. On tär­keää ymmär­tää, miten vihol­li­nen ajat­te­lee ja mihin hän pahim­mil­laan kyke­nee.

Kirja luet­te­lee käy­tän­nön esi­merk­kien avulla aske­leet, jotka pitää huo­mioida voi­tok­kaassa tais­te­lussa. Tämä on nar­sis­min­tais­te­luoh­je­sääntö, mut­tei jär­jen kor­vike. Tämä on kirja, jota nar­sis­tista kär­si­vät ovat etsi­neet.

Kir­jan tie­dot:

  • ISBN 978–952-7044–04-9
  • Jul­kis­tus­päivä 12.11.2016
  • Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  • Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net
  • Sivu­määrä 131, paperi 90 g off­set

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU