Kirja perus­tuu CxO:n men­to­rei­den sadoilta kon­tak­teil­taan kerää­miin neu­voi­hin. Kukin neuvo on ollut ker­to­jansa paras neuvo sillä het­kellä, kun hän on sen meille ker­to­nut. Olemme saa­neet neu­voja huip­pu­joh­ta­jilta ja sel­lai­siksi kas­va­vilta, men­to­reilta, coac­heilta, kon­sul­teilta, vai­kut­ta­jilta, kir­jai­li­joilta, his­to­rian merk­ki­hen­ki­löiltä … ja myös joh­det­ta­vilta!

Kaik­ki­aan noin 300 kerä­tyn neu­von jou­kosta on nos­tettu esiin ne kaik­kein tär­keim­mät, jotka neljä joh­ta­vaa men­to­riamme ovat avan­neet. Kirja lähes­tyy joh­ta­mista kym­me­nestä näkö­kul­masta, jotka ovat esi­mer­kin voima, itsensä joh­ta­mi­nen, stra­te­gia, pää­tök­sen­teko, toteut­ta­mi­nen, rehel­li­syys, kun­nia, innos­ta­mi­nen, ihmis­ten joh­ta­mi­nen ja itsensä kehit­tä­mi­nen.

Näi­den puit­teissa käsi­tel­ty­jen kym­me­nien neu­vo­jen lisäksi kir­jassa jul­kis­te­taan se äärim­mäi­nen – Ulti­mate – neuvo, jota pidämme par­haista par­haim­pana neu­vona joh­ta­mi­seen, ikinä. Jot­tei neu­von löy­tä­mi­nen onnis­tuisi liian hel­posti, pii­lo­timme neu­von muun teks­tin jouk­koon. Ohjeet neu­von löy­tä­mi­seen on sijoi­tettu kir­jan lop­puun.

Kirja sopii oppaaksi niin koke­neelle joh­ta­jalle kuin joh­ta­mis­työ­tään aloit­ta­val­le­kin yhtä hyvin yri­tys­toi­min­nassa kuin jul­kis­hal­lin­nos­sa­kin.

Kir­jan ovat kir­joit­ta­neet Toni Hinkka, Reino Myl­ly­mäki, Jarkko Hämä­läi­nen ja Pet­teri Hai­pus.

Kir­jan tie­dot:

  • ISBN 978–952-7044–02-5
  • Jul­kis­tettu 22.11.2012
  • Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  • Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net
  • Sivu­määrä 160
  • Paino noin 215 g
  • Pak­suus noin 10 mm
  • Pai­nos 4.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU