Kirja on jat­koa Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epä­on­nis­tuu? -kir­jalle. Kirja perus­tuu CxO:n men­to­rien vuo­sien koke­muk­siin ja antaa tie­to­jär­jes­tel­mää hank­ki­valle kul­lan arvoi­sia neu­voja sekä kehi­tys­hank­keen läh­tö­koh­tien, oman toi­min­nan että toi­mit­ta­jan hal­lin­nan näkö­kul­masta tavoit­teena onnis­tu­nut tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti.

Juha Haa­taja jul­kaisi kir­jasta arvos­te­lun Valo­polku-blo­gis­saan.

Kir­jan tie­dot:

  • ISBN 978–952-7044–08-7
  • Jul­kis­tettu 13.10.2011
  • Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  • Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net
  • Sivu­määrä 132
  • Paino noin 213 g
  • Pak­suus noin 9 mm
  • Pai­nos 2.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU