Hen­ki­lö­koh­tai­nen vakuut­ta­vuus on tär­kein myy­jän tai­doista. Tämä karis­mak­si­kin kut­suttu omi­nai­suus on ope­tel­ta­vissa ja sys­te­maat­ti­sesti kehi­tet­tä­vissä. Webi­naa­rissa saat kon­kreet­ti­sia aske­leita vakuut­ta­vam­maksi sinuksi. Välit­tö­miä tulok­sen­te­ko­vai­ku­tuk­sia.

  • Vakuut­ta­vuu­den mer­ki­tys myyn­ti­työssä
  • Mistä vakuut­ta­vuus muo­dos­tuu?
  • Miten vakuut­ta­vuutta voi kehit­tää?
  • Kon­kreet­ti­sia käy­tän­nön vink­kejä ensim­mäi­siksi aske­liksi

Esiin­tyjä: Toni Hinkka, vakuut­ta­vuus­men­to­risti, CxO Pro­fes­sio­nal Oy

Pidetty 8.6.2017, kesto 48 min

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU