Mil­lai­set ovat sinun neu­vot­te­lu­tai­tosi?
Saa­vu­tatko par­haita mah­dol­li­sia tulok­sia?
Miten sopi­masi asiat toteu­tu­vat?

Mikäli haluat onnis­tua entistä parem­min, ohessa webi­naari sinulle. Sen aihe on

Huippuneuvottelijan tärkeimmät taidot

Neu­vot­te­letko usein? Joh­ta­jana, esi­mie­henä, osta­jana, myy­jänä tai pro­jek­ti­pääl­lik­könä.

Haluaisitko onnistua vielä paremmin ja useammin?

Neu­vot­te­lu­tai­to­men­to­rit Kai Tihilä ja Toni Hinkka avaa­vat tär­keim­piä neu­vot­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­siin vai­kut­ta­via tai­toja. Kailla on 25 vuo­den koke­mus kan­sain­vä­lis­ten yhtiöi­den talous­joh­dosta ja vaa­ti­vista neu­vot­te­luista. Toni toi­mii joh­don ammat­ti­men­to­rina ja on edel­lä­kä­vijä joh­ta­jien vai­kut­ta­vuu­den ja vakuut­ta­vuu­den val­men­ta­jana Suo­messa. Yhdessä he ovat kehit­tä­neet ainut­laa­tui­sen kou­lu­tuk­sen neu­vot­te­lu­tai­to­jen paran­ta­mi­seen.

Kat­so­malla tämän puo­len tun­nin webi­naa­rin saat parem­pia neu­vot­te­lu­tu­lok­sia, koska ymmär­rät viisi tär­keää ja toi­mi­vaa vai­kut­ta­mi­sen kei­noa.

Hyö­dyt:

  • ymmär­rät neu­vot­te­lu­pro­ses­sin vai­heet
  • tun­nis­tat neu­vot­te­lu­voi­man läh­teet
  • tie­dät mistä neu­vot­te­li­jan vakuut­ta­vuus raken­tuu
  • oival­lat uutta ja hyö­dyl­listä ajat­te­lun raken­teista

Ohessa webi­naari, ole hyvä!

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU