Mistä joi­den­kin ihmis­ten keräämä huo­mio ja ihailu ovat kotoi­sin? Miksi toi­set ihmi­set ovat karis­maat­ti­sia, toi­set eivät? Syn­ty­vätkö ihmi­set karis­maat­ti­siksi vai voiko karis­maa kehit­tää?

Jot­kut ehkä syn­ty­vät karis­maat­ti­sem­miksi kuin toi­set. Mei­dän kaik­kein mui­den onneksi karis­maa voi kehit­tää var­sin hel­pos­ti­kin ja sitä var­ten tämä kirja on tehty. Karis­ma­kirja antaa neu­voja hyö­dyl­lis­ten tari­noi­den ja käy­tän­nöl­lis­ten har­joi­tus­ten kautta. Se käsit­tää karis­man kah­dek­san luok­kaa ja kai­ken kaik­ki­aan 30 omi­nai­suutta. Jokai­nen omi­nai­suus sisäl­tää har­joi­tuk­sia, joilla kyseistä omi­nai­suutta voi kehit­tää. Kirja sisäl­tää myös karis­man itsear­vion sekä poh­jan hen­ki­lö­koh­tai­selle har­joi­tus­oh­jel­malle.

Haluatko saada joh­det­ta­vasi usko­maan sinua? Haluatko ystä­viä, menes­tystä ja vai­ku­tus­val­taa? Haluai­sitko, että ravin­to­lassa nat­saisi parem­min? Karisma on se väline, jolla nämä kaikki ovat parem­min saa­vu­tet­ta­vissa.

”Gen­ressä kes­keistä on eri­tyi­sesti havain­nol­li­suus, käy­tän­nöl­li­syys ja hyö­dyl­li­syys koh­de­ryh­mälle. Nämä kolme kri­tee­riä kirja täyt­tää, riman rei­lusti ylit­täen.
Teos on lähes pak­ko­luet­ta­vaa joh­taja tai myy­jälle, joka haluaa paran­taa omaa karis­maansa ja vai­kut­ta­vuut­taan.”
— Kari Ange­ria, Iisal­men Sano­mat 24.8.2015


Kir­jan tie­dot:

  • ISBN 978–952-7044–10-0
  • Jul­kis­tettu 4.6.2015, 3. pai­nos 5.3.2016
  • Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  • Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net
  • Sivu­määrä 144
  • Paino noin 228 g
  • Pak­suus noin 10 mm
  • Pai­nos 3.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU