Jou­lu­pukki on yksi kaik­kien aiko­jen arvos­te­tuim­pia joh­ta­jiamme. Vaan täy­del­li­nen ei ole hän­kään. Pukki on teh­nyt pit­kän uransa aikana pal­jon kar­meita joh­ta­mis­mo­kia. Hän on  monesti aja­nut Pukin­pa­jan lähelle peri­ka­toa. Vir­heistä on kui­ten­kin opittu – siinä on uudis­tu­mi­sen ja pit­kän menes­ty­mi­sen salai­suus.

Tont­tu­joukko on ihmis­kunta pie­nois­koossa. Jou­kosta löy­ty­vät kaikki ark­ki­tyy­pit, joita joh­ta­jat koh­taa­vat hyvässä ja pahassa.  Pukki on ope­tel­lut joh­ta­maan tont­tuja kuten kuta­kin tont­tua pitää joh­taa.

Nyt Pukin kar­mi­vim­mat hak­sah­duk­set ja para­him­mat joh­ta­mis­vin­kit ovat kaik­kien saa­ta­villa. Pukki on puo­les­tasi teh­nyt ison jou­kon joh­ta­mis­mu­nauk­sia.  Älä toista niitä, vaan tee ihan omat kas­vu­kom­mel­luk­sesi.

Kir­jan koh­de­ryh­mänä ovat kaikki joh­ta­jat, esi­mie­het ja sel­lai­siksi hala­ja­vat. Kie­lel­tään kir­jan 24 tari­naa sopi­vat kai­ke­ni­käi­sille. Orga­ni­saa­tiosi tuot­ta­vuutta paran­ta­vat opit jää­vät hymy­suin parem­min mie­leen.

Lue, mitä Hel­sin­gin Sano­missa ja Iisal­men Sano­missa kir­joi­tet­tiin kir­jasta!

Tässä videossa kir­jai­lija lukee kir­jasta 9. luu­kun, joka edus­taa tyy­pil­listä tari­naa. Toi­sessa videossa puo­les­taan kir­jai­lija lukee kir­jasta jou­lu­aa­ton tari­nan. Se on ainoa luku, joka ei sisällä sen kum­mem­paa joh­ta­mi­so­pe­tusta. Tar­koi­tus on vain viih­dyt­tää jou­lu­aat­tona.

Kir­jan kir­joit­taja on joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka, joka työs­ken­te­lee joh­ta­jien men­to­rina ja CxO:n toi­mi­tus­joh­ta­jana. Hän on aktii­vi­nen puhuja, blo­gi­kir­joit­taja ja kolum­nisti useissa sanoma- ja ammat­ti­leh­dissä. Hinkka on otta­nut elä­män­teh­tä­väk­seen suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen paran­ta­mi­sen.


Lukijapalautetta

”Toni Hin­kan ja CxO Aca­de­myn ’Jou­lu­pu­kin joh­ta­mis­paja’ ansait­see kulua luki­jan näpeissä muu­ten­kin kuin jou­luna. Sen jou­lu­ka­len­te­ri­muo­toon pue­tut joh­ta­mi­sen kno­pit eivät ole ruu­din­kek­sin­tää, vaan juuri sitä ilmeistä perus­te­ke­mistä ja -ole­mista, joka näen­näi­sestä simp­pe­liy­des­tään huo­li­matta vuo­taa niin monessa koh­taa.
Tämä teos pasah­taa kai­kille esi­hen­ki­löille, joilla on yksi­kin ihmi­nen joh­det­ta­va­naan. Lukais­kaapa jou­lu­kuun ensim­mäi­sen päi­vän kap­pale Pukin hovi­höl­möily. ’Koh­tele kaik­kia kun­nioit­ta­vasti. Arvosi mitta on se, miten koh­te­let ihmis­ten mie­lissä arvoas­tei­kossa alim­pana ole­via.
Jos tuo onnis­tuu, lähes kaikki muu­kin onnis­tuu.”
— Kauko Ollila, toi­mit­taja, Talen­tum Media

”Jou­lu­pu­kin Joh­ta­mis­paja -kirja on kuin jou­lu­ka­len­teri — Vaikka kuinka yrit­tää sääs­tää jou­luksi, on kaikki ahmittu jo kol­man­tena päi­vänä.”
— Jarkko Ambrusin, pää­toi­mit­taja, Iisal­men Sano­mat

”Voi ei. Ihana kirja!”
— Booky.fi

”Hyvä kirja. Tosin me kat­sot­tiin vain kuvat, mutta ne oli kivoja.”
— Reetta ja Lilja (10 v.)

Kir­jan tie­dot:

  • ISBN 978–952-7044–14-8
  • Jul­kis­tettu 28.11.2015
  • Koko A5 (148 mm x 210 mm)
  • Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net
  • Sivu­määrä 178, paperi 90 g off­set
  • Paino noin 280 g
  • Pai­nos 1.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU