Oletko

  • Ostaja ja haluat saada myös toi­mit­ta­jan koke­maan onnis­tu­mista, sitou­tu­maan ja teke­mään par­haansa toi­mi­tuk­sessa?
  • Myyjä ja haluat opti­maa­li­sen tulok­sen — myös asiak­kaan näkö­kul­masta?
  • Han­ke­joh­taja tai pro­jek­ti­pääl­likö ja haluat opti­moida toi­mit­ta­jien sitou­tu­mi­sen kehi­tys­hank­kei­seen?
  • Esi­mies ja haluat saada joh­det­ta­vasi moti­voi­tu­maan ja sitou­tu­maan yhdessä sovit­tui­hin asioi­hin?

Jos vas­taat yhteen­kin kysy­myk­seen kyllä — katso mak­su­ton webi­naa­riin alta sekä vielä hie­man alem­paa esi­tyk­sen kal­vot ja linkki Oppia.fi -pal­ve­luun, josta pää­set osta­maan kou­lu­tuk­sen.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU