Tehokkuus ensin — Palveluyksiköstä asiakkaan tuottavuuskumppaniksi

Myl­ly­mäki käy läpi IT Foru­min työ­ryh­mä­työn yhtey­dessä kerät­tyjä koke­muk­sia ja hyviä käy­tän­töjä, jotka liit­ty­vät pal­ve­lu­yk­si­kön kehit­tä­mi­seen ja asia­kas­ar­von paran­ta­mi­seen.

  • Asiak­kaan tuot­ta­vuus­kump­pani – mitä se voisi olla?
  • Mitä ja missä jär­jes­tyk­sessä kan­nat­taa tehdä?
  • Mikä vaa­nii, jos mitään ei tee?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU