Mitä tekemistä mentoroinnilla ja johtamisella on keskenään?  Paljonkin.


Webi­naari parem­masta joh­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille.


Mentorointi – käyttöliittymäsi ihmiskeskeiseen johtamiseen

Opet­te­le­malla ammat­ti­men­to­roin­nin lähes­ty­mi­sen sekä tai­dot ihmis­ten kehit­tä­mi­seen teet joh­ta­mi­ses­tasi vai­kut­ta­vaa ja joh­det­ta­vis­tasi menes­ty­jiä. Kai­ken läh­tö­koh­tana on se, miten koh­taat ja koh­te­let ihmi­siä ympä­ril­läsi.

Men­to­roi­valla joh­ta­mi­sot­teella saat joh­det­ta­vasi lois­ta­maan. Täl­löin menes­tyy orga­ni­saa­tiosi ja siinä samalla sinä itse­kin. Kuu­los­taa yksin­ker­tai­selta, ja sitä se onkin.

Ammat­ti­men­to­ri­kou­lu­tuk­seemme on osal­lis­tu­nut lukuisa joukko johto- ja esi­mies­teh­tä­vissä toi­mi­via hen­ki­löitä. Hei­dän koke­muk­si­aan men­to­roin­nin opeista ovat mm. seu­raa­vat:

  • ”Hui­kea tut­ki­mus­matka itseensä joh­ta­jana, mikä havah­dutti sekä tar­josi kon­kreet­ti­sia työ­ka­luja parem­paan joh­ta­mi­seen. Suo­sit­te­len.”
  • ”Erin­omai­nen kurssi, joka toi­mii syven­tä­vänä oppi­mää­ränä men­to­roi­vaan joh­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen yleen­sä­kin.”
  • ”Kurssi, jota voin hyö­dyn­tää työs­säni.”
  • ”Paras joh­ta­mi­sen ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen oppi­ru­peama, jossa olen ollut.
  • Men­to­roiva joh­taja -val­men­nus antaa ymmär­rystä ja työ­ka­luja tämän päi­vän ihmis­läh­töi­seen joh­ta­mi­seen.”

Tii­viissä 30 minuu­tin webi­naa­rissa Toni Hinkka ja Marja-Leena Tik­ka­nen ker­to­vat ammat­ti­men­to­roin­nissa opi­tut aske­leet kohti vai­kut­ta­vaa ihmis­kes­keistä joh­ta­mista.

Webi­naari on mak­su­ton ja voit kat­soa sen alta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU