Pikaopas kiusaamisesta pelastamiseen

Pikaopas kiusaamisesta pelastamiseen

Tässä on kah­dek­san­si­vui­nen pikao­pas kiusaa­mi­sesta pelas­ta­mi­seen joh­dolle, hen­ki­lös­tö­hal­lin­nolle ja työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tiolle.

Mikäli koet tul­leesi kiusa­tuksi, voit hyö­dyn­tää opasta anta­malla sen esi­mie­hel­lesi tai hänen esi­mie­hel­leen tahi hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tai työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jalle samalla kun ker­rot tilan­tees­tasi.

Saat oppaan kiusaa­mi­selta pelas­ta­mi­seksi välit­tö­mästi käyt­töösi, kun kir­joi­tat säh­kö­pos­tio­soit­teesi ohei­seen kent­tään ja klik­kaat vali­kosta tar­vet­tasi kuvaa­van vaih­toeh­don.

Opas on ilmai­nen eikä sen lataa­mi­nen edel­lytä sinulta mitään. Emme luo­vuta tie­to­jasi kenel­le­kään ulko­puo­li­selle mis­sään tilan­teessa

CxO Professional Oy
MENU