Pelko pilaa päätökset

Pelko Pilaa Päätökset KU 2019-01-09

Pelko pilaa päätökset

Menet­tä­mi­sen pelko voit­taa saa­vut­ta­mi­sen toi­veen. Oival­lus, joka saat­taa selit­tää type­rät pää­tök­set ja tur­han stres­saan­tu­mi­sen. Eten­kin työssä ja joh­ta­jana.

Kol­mi­sen­kym­mentä vuotta sit­ten muu­tin pois lap­suu­den­ko­dis­tani Hali­kosta Hel­sin­kiin. Nyky­ti­laani ver­rat­tuna minulla ei ollut sil­loin juuri mitään. Ei per­hettä, ei omai­suutta, eikä ver­kos­toja. Ei koke­musta. Ei käy­tän­nössä mitään.

Toi­saalta tar­kas­tel­tuna minulla oli sil­loin pal­jon­kin. Luot­ta­mus minut rak­kau­della ja huo­len­pi­dolla kas­vat­ta­nei­den van­hem­pieni edel­leen jat­ku­vaan tukeen. Oli myös koke­mat­to­muu­desta kum­puava lähes raja­ton usko omiin kykyi­hin. Kun ei ollut vielä otta­nut kun­nolla elä­mässä tur­piin, ei sitä osan­nut etu­kä­teen pelä­tä­kään. Nuo­ruus, koke­mat­to­muus, vas­tuut­to­muus. Ah, autuas tyh­myys. Kuo­le­mat­to­muus.

Nyky­ään minulla on kaik­kea monin ker­roin. Ihana perhe, ystä­viä, omai­suus kiinni oma­ko­ti­ta­lossa, mai­netta ja ver­kos­toja. Koke­mus­ta­kin on ker­ty­nyt niin hyvistä, huo­noista kuin kama­lis­ta­kin asioista.
En muista nuo­ruu­den vähät­tö­myy­dessä pelän­neeni mitään. Nyky­ään saa olla, jos ei ihan pelois­saan, aina­kin huo­lis­saan mones­ta­kin asiasta: lähei­sistä, kol­le­goista, asiak­kaista, omasta urasta ja ikään­ty­mi­sestä, maa­il­man menosta ja ilmas­ton­muu­tok­sen tulosta.

Kuin­ka­han pal­jon enem­män nykyi­nen joka­päi­väi­nen pää­tök­sen­teko työssä ja kotona pai­not­tuu enem­män menet­tä­mi­sen pelolla kuin tule­vai­suu­den toi­veilla? Väi­tän, että pal­jon. Väi­tän, että ihan lii­kaa.
Tästä voi joh­taa aja­tuk­sen, että mitä enem­män ihmi­sellä on, sitä enem­män hänellä on huo­lia. Mitä enem­män mene­tet­tä­vää, sen vähem­män saa­vu­tet­ta­vaa?
Vaikka haluai­sin nuo­ruu­den huo­let­to­muu­den takai­sin, en silti mis­sään tapauk­sessa halua luo­pua siitä kai­kesta mitä minulla jo on. Jos jos­tain on luo­vut­tava, men­köön sit­ten ensim­mäi­senä omai­suus.

Mitä, jos seu­raa­van pää­tök­sen­teon het­kellä kokei­li­sin roh­keasti vähin­tään aja­tus­leik­kinä, mitä valit­si­sin, jos en huo­mioi menet­tä­mis­ten pel­koa lain­kaan?

Mitä sinä pel­käät ja pel­käätkö sitä ihan tur­haan?

Pilaako pelko pää­tök­sesi?

Toni Hinkka

Kir­joit­taja on huip­pu­joh­ta­jien ammat­ti­men­tori

Kolumni on alun­pe­rin jul­kaistu Keski-Uusi­maa-leh­dessä 9.1.2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU