KEHITY TAITAVAMMAKSI JA VAKUUTTAVAMMAKSI NEUVOTTELIJAKSI

Neu­vot­te­lut ovat joh­ta­mi­sen ja lii­ke­toi­min­nan kul­mi­naa­tio­het­kiä, joissa molem­pien osa­puol­ten myön­tei­seksi kokema lop­pu­tu­los poh­jus­taa sitou­tu­mi­sen ja onnis­tu­mi­sen myös sovi­tun toteut­ta­mi­sessa. Neu­vot­te­lu­tai­toa ja -vakuut­ta­vuutta kan­nat­taa todel­la­kin opis­kella ja har­joi­tella.

 • Miten val­mis­tau­dut neu­vot­te­luun?
 • Oletko saa­vut­ta­nut neu­vot­te­luissa opti­maa­li­sen tulok­sen?
 • Onko neu­vot­te­lu­kump­pa­nisi sitou­tu­nut tulok­seen myös neu­vot­te­lu­pöy­dästä pois­tut­tuanne?
 • Haluatko nousta neu­vot­te­li­jana seu­raa­valle tasolle?

 

Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen

Neuvottele vakuuttavasti -valmennuksessa yhdistyvät tehokkaasti neuvottelutaito sekä -vakuuttavuus

Tässä ainut­laa­tui­sessa päi­vän kou­lu­tuk­sessa opit

 • Neu­vot­te­li­joi­den eri­lai­set roo­lit, toi­mi­vat neu­vot­te­lu­me­ne­tel­mät sekä pro­ses­sin val­mis­tau­tu­mi­seen, itse neu­vot­te­luun, pää­tök­sen­te­koon ja neu­vot­te­lu­tu­lok­sen toi­meen­pa­noon.
 • Vai­ku­tus­voi­masi, eli hen­ki­lö­koh­tai­sen vakuut­ta­vuu­tesi mer­ki­tyk­sen neu­vot­te­lussa.
 • Askel­mer­kit vai­ku­tus­voi­masi kehit­tä­mi­seksi, jotka saat neu­vot­te­lu­ti­lan­tei­siin sovel­le­tusta CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lista.

Jokai­nen osal­lis­tuja tekee etu­kä­teis­teh­tä­vänä CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin. Se on pohja vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­selle — vah­vuuk­sia kan­nat­taa vah­vis­taa ja heik­kouk­sia har­ki­ten kehit­tää. Kou­lu­tus­päi­vän aikana saat lisäksi ammat­ti­lai­selta vink­kejä mitä juuri sinun kan­nat­taa vakuut­ta­vuu­des­sasi huo­mioida. Päi­vän pää­tyt­tyä sinulla on aske­leet vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seksi. Paran­tu­nut vakuut­ta­vuu­tesi hyö­dyt­tää sinua neu­vot­te­lu­ti­lan­tei­den lisäksi kai­killa muil­la­kin elä­män osa-alueilla. Päivä sisäl­tää useita käy­tän­nön har­joit­teita, mm. val­mis­tau­tu­mi­seen, avaus­pu­heen­vuo­roon, puut­tu­vien tie­to­jen sel­vit­tä­mi­seen, rat­kai­sueh­do­tuk­sen teke­mi­seen ja jäl­ki­hoi­toon liit­tyen.

Koulutus on hyödyllinen

 • Myy­jille, jotka halua­vat kotiut­taa kau­pat ja saada niistä opti­maa­li­sen tulok­sen, johon myös asia­kas on tyy­ty­väi­nen
 • Osta­jille, jotka halua­vat saada toi­mit­ta­jasta par­haan irti ja toi­mit­ta­jan myös sitou­tu­maan teke­mään par­haansa toi­mi­tuk­sessa
 • Esi­mie­hille, jotka halua­vat saada joh­det­ta­vansa moti­voi­tu­maan ja sitou­tu­maan sovit­tui­hin asioi­hin
 • Han­ke­joh­ta­jille ja pro­jek­ti­pääl­li­köille, jotka halu­vat opti­moida toi­mit­ta­jien sitou­tu­mi­sen kehi­tys­hank­kei­siin
 • Rek­ry­toi­jille, jotka halu­vat var­mis­taa rek­ty­toi­tu­jen sitou­tu­mi­sen lupauk­siinsa

Koulutuspäivän jälkeen

 • Ymmär­rät neu­vot­te­lun roo­lit, mene­tel­mät ja pro­ses­sit
 • Ymmär­rät ja hal­lit­set vai­ku­tus­voi­maasi neu­vot­te­lu­ti­lan­teissa
 • Saat aikaan parem­pia ja pysy­väm­piä neu­vot­te­lu­tu­lok­sia

 

Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen

Palautetta neuvottele vakuuttavasti -koulutuksesta

Päi­vän par­haita oival­luk­sia ovat olleet mm. neu­vot­te­luun val­mis­tau­tu­mi­sen sisältö ja tär­keys, neu­vot­te­lu­pro­ses­sin läpi­käynti sekä havain­not itsestä ja omasta vakuut­ta­vuu­desta. Myös kou­lu­tus­päi­vän ren­toa, oppi­mista edis­tä­vää fii­listä ja asian­tun­ti­jalta pit­kin päi­vää saa­tua vakuut­ta­vuus­pa­lau­tetta on kii­tetty.

 

Koulutuspäivän kulku

8:30 —  Aamu­kahvi
09–11   Tavoit­teet, joh­danto neu­vot­te­lu­pro­ses­siin ja hen­ki­lö­koh­tai­seen vakuut­ta­vuu­teen
11–12    Neu­vot­te­luun val­mis­tau­tu­mi­nen (teo­ria, ryh­mä­har­joi­tus ja palaute)
12–13    Lou­nas
13–14    Neu­vot­te­lu­ta­paa­mi­sen avaa­mi­nen (teo­ria, ryh­mä­har­joi­tus ja palaute)
14–15    Tie­to­jen ja olet­ta­mus­ten var­mis­ta­mi­nen (teo­ria, ryh­mä­har­joi­tus ja palaute)
15–16    Neu­vot­te­lun päät­tä­mi­nen ja sopi­mi­nen (teo­ria, ryh­mä­har­joi­tus ja palaute)
16–17    Koko­nai­suu­den ker­taus, koe ja ser­ti­fiointi

Kou­lut­ta­jat

Joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka on Suo­men joh­tava vakuut­ta­vuus­kou­lut­taja. Hän tie­tää tun­teen mer­ki­tyk­seen joh­ta­mi­sessa ja pää­tök­sen­teossa.

Nume­roak­ti­visti Kai Tihilä luot­taa fak­to­jen voi­maan. Kain eri­tyis­osaa­mi­seen kuu­luu talous­joh­ta­mi­sen pro­ses­sit, talous­hal­lin­non pro­ses­sit, yri­tys­kau­pat sekä kulut­ta­ja­tuo­te­lii­ke­toi­minta. Hän on toi­mi­nut talous­joh­ta­jana useissa suo­ma­lai­sissa suu­ry­ri­tyk­sissä (mm. Pau­lig, Amer Sports, Kone).  Kai toi­mii CxO:ssa joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rina ja neu­vot­te­lu­tai­to­kou­lut­ta­jana.

Lue Kain blo­gi­kir­joi­tuk­set Neu­vot­te­lu­taito takaa hyvät tulok­set sekä Arjen neu­vot­te­lu­taito. 

Kou­lu­tus­paikka

Tech­no­po­lis, Tek­no­bu­le­vardi 3–5 G, Van­taa (erin­omai­set yhtey­det autolla, junalla tai len­to­ko­neella)

 


Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen

 

 

CxO Professional Oy
MENU