VAIKUTTAMISEN TAITOMASTER CLASS:
VAIKUTA JA VAKUUTA. KASVATA VAIKUTUSVOIMAASI!

Vakuut­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­tai­dot ovat tär­kein menes­tys­te­kijä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa. Tie­dos­ta­valla har­joit­te­lulla voit rat­kai­se­vasti paran­taa näitä tai­to­jasi. Kyke­net var­masti kas­vat­ta­maan karis­maasi. Kyse ei ole näyt­te­le­mi­sestä tai roo­li­pe­listä, pikem­min­kin päin­vas­toin. Vuo­sien työssä kehi­tetty CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tus on asiak­kai­demme kiit­tämä ja käy­tän­nössä toi­miva mene­telmä vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seen.

Vuorovaikutusammateissa menestymisen ratkaisee se, miten kykenet vaikuttamaan muihin ja vakuuttamaan heidät tunteiden ja järjen tasoilla

 • Joh­ta­jat saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sella vakuut­ta­vuu­del­laan hen­ki­lös­tön luot­ta­maan ja toteut­ta­maan stra­te­giaa
 • Esi­mie­het saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sella vakuut­ta­vuu­del­laan joh­det­ta­vansa moti­voi­tu­maan ja sitou­tu­maan
 • Myyn­ti­työssä hen­ki­lö­koh­tai­nen vakuut­ta­vuus on ensim­mäi­nen psy­ko­lo­gi­nen pää­tök­sen­te­ko­kyn­nys, jonka jäl­keen vasta tuote, brändi, hinta ja ostoa­jan­kohta ovat oleel­li­sia
 • Kou­lut­ta­jat ja opet­ta­jat tar­vit­se­vat hen­ki­lö­koh­taista vakuut­ta­vuutta innos­taak­seen opis­ke­li­jat oppi­maan
 • Asian­tun­ti­jat saa­vat vies­tinsä perille hen­ki­lö­koh­tai­sella vakuut­ta­vuu­del­laan
 • Uralla ete­ne­mi­sessä ja työ­pai­kan saa­mi­sessa hen­ki­lö­koh­tai­nen vakuut­ta­vuus on se tekijä, joka rat­kai­see pelin.

Vai­kut­ta­mis- ja vakuut­ta­mis­tai­dot on ylei­sesti miel­letty syn­nyn­näi­siksi omi­nai­suuk­siksi. Sano­taan, että hen­kilö on luon­nos­taan karis­maat­ti­nen. Tämä on ollut omi­aan vähen­tä­mään moti­vaa­tiota näi­den tai­to­jen kehit­tä­mi­seen. Puut­teel­li­sesti ymmär­ret­tyinä näi­den rat­kai­se­van tär­kei­den tai­to­jen opis­ke­lua ja har­joit­te­lua on jopa vähek­sytty.

Vaikutusvoima kasvaa systemaattisella harjoittelulla

Koska posi­tii­vi­set vai­kut­ta­mis- ja vakuut­ta­mis­tai­dot ovat työyh­tei­söissä aivan kes­kei­siä, olemme luo­neet nii­den yhtei­selle ilmen­ty­mälle oman, kuvaa­van ter­min: vai­ku­tus­voima. Jotta tätä lukuis­ten teki­jöi­den koko­nai­suutta voi­daan tar­kas­tella ja kehit­tää sys­te­maat­ti­sesti, olemme laa­ti­neet vai­ku­tus­voi­masta mal­lin, jossa 8 omi­nai­suutta jakau­tuen 30 alao­mi­nai­suu­teen muo­dos­ta­vat koko­nais­vai­ku­tuk­sen. Malli on ainut­laa­tui­nen. Kir­jal­li­suu­dessa aihetta on tyy­pil­li­sesti käsi­telty kapeam­min, esi­mer­kiksi esiin­ty­mis­tai­don ja ensi­vai­ku­tel­man, tai sit­ten laa­jan teo­reet­ti­sesti karisma -käsit­teen alla.

Vai­ku­tus­voi­massa on kyse siitä, miten kyke­net vai­kut­ta­maan mui­hin ja vakuut­ta­maan hei­dät tun­tei­den ja jär­jen kautta. Mukana ovat siten sekä ali­ta­jun­nan että ratio­naa­li­sen ajat­te­lun tasot. Perus­pi­la­rit vai­kut­ta­valle joh­ta­mi­selle ovat aitous, rehel­li­syys ja luo­tet­ta­vuus. Näi­den omi­nai­suuk­sien vält­tä­mä­tön edel­ly­tys on hyvä itse­tun­te­mus. Vai­ku­tus­voi­man perusta on meissä syvällä sisim­mäs­sämme.

Vai­kut­ta­vuus on osin syn­nyn­näistä, osin opit­tua ja jat­ku­vasti opit­ta­vissa, iästä riip­pu­matta. Vai­kut­ta­mis- ja vakuut­ta­mis­tai­dot ovat yllät­tä­vän ilmei­siä, kun ne tie­dos­taa. Kas­va­nut vai­ku­tus­voi­masi muo­dos­tuu­kin jou­kosta omi­nai­suuk­sia ja tai­toja, jotka on omaan per­soo­naasi poh­jau­tuen har­joi­teltu auto­maa­tio­ta­solle.


Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen


CxO vaikutusvoima™ -koulutus nostaa vaikutusvoimasi uudelle tasolle

Vai­ku­tus­voima on menes­ty­jien näkyvä salai­nen ase!

Seit­se­män vuo­den kehi­tys­työ ja sovel­ta­mi­nen ovat jalos­ta­neet CxO vai­ku­tus­voima™ -kon­sep­tin asiak­kai­den kiit­tä­mäksi, todis­te­tusti toi­mi­vaksi mene­tel­mäksi vai­ku­tus­voi­man kehit­tä­mi­sessä. Tie­dos­ta­valla har­joit­te­lulla voit rat­kai­se­vasti paran­taa vai­ku­tus­voi­maasi. Koska sys­te­maat­ti­nen vai­ku­tus­voi­man kehit­tä­mi­nen on vielä var­sin uutta, on sinun mah­dol­lista nos­taa itsesi erot­tu­valle tasolle. Har­joi­tus­vai­ku­tuk­set ovat välit­tö­miä; jo päi­vässä voit kehit­tyä päätä pidem­mäksi. Ja vuo­sien har­joit­te­lulla jät­ti­läi­seksi.  Toni Hinkka on kir­joit­ta­nut aiheesta käy­tän­nön­lä­hei­sen kir­jan: Karisma — 30 kei­noa paran­taa hen­ki­lö­koh­taista vai­kut­ta­vuutta (Ket­te­rät Kir­jat Oy).

Kou­lu­tus

 • lisää vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa toi­mi­vien kykyä saada aikaan tulok­sia
 • aut­taa paran­ta­maan hei­dän orga­ni­saa­tioi­densa tuot­ta­vuutta

Kou­lu­tuk­sessa sinulle tuo­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fiili. Pro­fiili osoit­taa vai­ku­tus­voi­maasi vah­vis­ta­vat sekä hei­ken­tä­vät asiat. Nämä pei­lau­tu­vat itsear­vioosi, 360 -palaut­tee­seen sekä tuhan­siin pro­fi­loi­tui­hin hen­ki­löi­hin perus­tuen. Pro­fii­lisi avulla hah­mo­tat, mistä kehit­ty­mi­sesi kan­nat­taa aloit­taa. Kou­lu­tus­päi­vän har­joit­teissa sekä kou­lut­ta­jan havain­noin­nin kautta saat myös ”live”-palautetta vai­ku­tus­voi­masi osa-alueista. Samalla oma havain­noin­ti­ky­kysi mui­den toi­min­nasta kehit­tyy. Tutustu tar­kem­min CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­liin tästä.

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neet ovat pitä­neet eri­tyi­sesti päi­vän vuo­ro­vai­kut­tei­suu­desta, kes­kus­te­luista ja itse teke­mi­sestä sekä nii­den tuot­ta­mista oival­luk­sista. Posi­tii­vi­nen innos­tus on ollut käsin kos­ke­tel­ta­vaa. Päi­vän aikana jokai­nen koos­taa omaa har­joi­tus­päi­vä­kir­jaansa, mikä var­mis­taa sen, että syn­ty­neet oival­luk­set jää­vät elä­mään kou­lu­tuk­sen jäl­keen­kin.

Koulutuksen jälkeen

 • Ymmär­rät, mitä vai­ku­tus­voima on
 • Ymmär­rät, miten oma vai­ku­tus­voi­masi ilme­nee ja miten voit kehit­tää sitä
 • Tie­dos­tat vai­ku­tus­voi­masi käyt­tö­koh­teita
 • Sinulla on har­joit­teita vai­ku­tus­voi­masi itse­näi­seen kehit­tä­mi­seen
 • Ymmär­rät äänen käy­tön mer­ki­tyk­sen osana vai­kut­ta­vuutta ja sinulla on har­joit­teita
 • Pois­tut tyy­ty­väi­senä ja innos­tu­neena; ’päätä pidem­pänä’

Kou­lut­ta­jina toi­mi­vat Toni Hinkka ja Marja-Leena Tik­ka­nen sekä äänen­käy­tön osalta Roni Mali­nen.

Kyseessä on pal­jon enem­män kuin pelkkä esiin­ty­mis- tai puhe­tai­don kurssi. Toki nekin ovat hyö­dyl­li­siä, jos ne raken­ne­taan vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­lisi tun­tien. Olemme niin var­moja kou­lu­tuk­semme toi­mi­vuu­desta, että lupaamme rahat takai­sin, jos et vakuutu.

Uutta syksyllä 2018! Äänesi ja sen käyttö osana vaikuttamisen taitoasi

Sillä, miten käy­tät ään­täsi, on väliä. Ääni on osa sinua ja uskot­ta­vuut­tasi, vai­kut­ta­vuut­tasi. Äänesi välit­tää sano­jen ohella voi­mak­kaasti tun­netta. Asia kon­kre­ti­soi­tuu, kun äänen­käy­tön huip­puam­mat­ti­lai­nen, Roni Mali­nen, demon­stroi meille mm. kireän, vuo­ta­van ja tree­na­tun äänen eroa. Tun­nelma saman asia­si­säl­lön äärellä vaih­tuu oleel­li­sesti. Vai­ku­tus on niin mer­kit­tävä, että asi­aan kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota. Jokai­nen voi tree­nata ään­tään siinä missä kun­toil­la­kin.

Tie oman äänen sävyk­kää­seen hal­lin­taan on pal­kit­seva. Kun opit perus­teet, voit jat­kaa äänesi kehit­tä­mistä itse­näi­sesti. Saamme Ronin vie­raak­semme opet­ta­maan äänen­käy­tön perus­teita osaksi syk­syn Vai­kut­ta­mi­sen Taito -kou­lu­tuk­sia.


Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen


Onko neuvotteleminen osa työtäsi?

Kuinka val­mis­tau­dut neu­vot­te­luun? Oletko saa­nut neu­vot­te­luissa opti­maa­li­sen tulok­sen? Onko neu­vot­te­lu­kump­pa­nisi sitou­tu­nut tulok­seen myös neu­vot­te­lu­pöy­dästä pois­tut­tuanne? Haluatko nousta neu­vot­te­li­jana seu­raa­valle tasolle?

Olemme suun­ni­tel­leet työs­sään neu­vot­te­luja käy­ville oman eri­tyis­kou­lu­tuk­sen yhdis­tä­mällä neu­vot­te­lu­taito ja vai­ku­tus­voima -kou­lu­tuk­sen par­haat palat.

CxO:n neuvottele vakuuttavasti -valmennus opettaa sinulle neuvottelutaitoa ja vakuuttavuutta samassa paketissa

Päi­vän kou­lu­tus on ainut­laa­tui­sen vai­kut­tava yhdis­telmä neu­vot­te­lu­va­kuut­ta­vuutta, -pro­ses­sia ja par­haita käy­tän­töjä. Kou­lu­tus­päi­vän jäl­keen ymmär­rät neu­vot­te­lun roo­lit, mene­tel­mät ja pro­ses­sit. Lisäksi ymmär­rät oman neu­vot­te­lu­va­kuut­ta­vuu­tesi vah­vuu­det ja kehit­tä­mis­koh­teet — ja saat aikaan parem­pia ja pysy­väm­piä neu­vot­te­lu­tu­lok­sia. Se sisäl­tää CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin.

Kou­lut­ta­jina toi­mi­vat Toni Hinkka ja Kai Tihilä.

Tutustu tar­kem­min neu­vot­tele vakuut­ta­vasti -val­men­nuk­seen tästä.

 


 

Asiakkaidemme arvioita CxO vaikutusvoima™ -koulutuksesta

Alla muu­ta­mia asiak­kai­demme kom­ment­teja kou­lu­tuk­sen annista. Kat­ta­vam­min löy­dät arvioita täältä.

 

 


Kiinnostuitko? Kysy meiltä lisää.

Tai osta helposti itsellesi koulutus

Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen

 

CxO Professional Oy
MENU