MITEN PELASTAN JA SUOJELEN ORGANISAATIOTANI NARSISTILTA?

Työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen syö työyh­tei­sön tuot­ta­vuu­den ja tuot­taa vaka­vaa inhi­mil­listä kär­si­mystä. Jos­kus vai­keim­pien tapaus­ten taus­talta pal­jas­tuu nar­sisti, jol­loin kes­kus­telu- ja sovit­te­lu­me­net­te­lyt ovat tehot­to­mia. CxO  tar­joaa esi­mie­hille ja HR-ammat­ti­lai­sille käy­tän­nön koke­muk­siin poh­jau­tu­via tehok­kaita rat­kai­su­kei­noja ja tukea nar­sis­tin pysäyt­tä­mi­seen ja työil­ma­pii­rin ter­veh­dyt­tä­mi­seen.


  Olemme laatineet pikaoppaan kiusaamisesta pelastamiseen
Lataa se tästä käyttöösi


Työpaikkakiusaaminen on yksilön, työyhteisön ja kansantalouden vakava ongelma

Joka päivä yli 140 000 suo­ma­laista kokee tule­vansa kiusa­tuksi työ­pai­kal­laan.

 • Yhteen­las­ket­tuna se on 30 mil­joo­naa työ­päi­vää vuo­dessa, jol­loin työn­te­ki­jät voi­vat huo­nosti ja hei­dän tuot­ta­vuu­tensa las­kee.
 • Kun mukaan huo­mioi­daan hei­dän lähi­pii­rinsä, kär­si­mys monin­ker­tais­tuu. Kan­san­ta­lou­dessa se mer­kit­see mil­jar­dien mene­tyk­siä työ­ai­kana, jonka päälle tule­vat lisään­ty­vät ter­vey­son­gel­mat.

Orga­ni­saa­tio­ta­solla vai­ku­tuk­set voi­vat olla vaka­via ja lamaan­nut­ta­via

 • Sai­ras­pois­sao­lot ja asioi­den set­vi­mi­nen joh­ta­vat tehot­to­muu­teen ja suu­riin kus­tan­nuk­siin
 • Jat­ku­vat ris­ti­rii­dat syö­vät esi­mies­ten ajan­käy­tön ja huo­mion
 • Avain­hen­ki­löt saat­ta­vat läh­teä ja jäl­jelle jää­neet voi­vat liian pahoin ollak­seen hyö­dyksi orga­ni­saa­tiolle
 • Yri­tyk­sen tai yhtei­sön maine, uskot­ta­vuus ja asia­kas­suh­teet kär­si­vät

Joskus huono vuorovaikutus ei ole vain huonoa vuorovaikutusta

Työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen tulee usein ilmi kär­jis­ty­neissä hen­ki­lö­suh­teissa toi­mi­mat­to­man kom­mu­ni­kaa­tion tai vää­ri­nym­mär­rys­ten kumu­loi­tuessa. Perin­tei­sellä sovit­te­lulla voi­daan tilanne usein lau­kaista ja päästä hyvään lop­pu­tu­lok­seen.

Jos­kus perim­mäi­nen syy ongel­miin löy­tyy nar­sis­ti­sesta hen­ki­löstä, joka saa sai­rasta mie­li­hy­vää aiheut­taes­saan kaa­osta ja pahoin­voin­tia ympä­ril­lään. Nar­sis­tin läs­nä­olo on siten uhka koko työyh­tei­sölle. Täl­löin on syytä kysyä:

 • Esi­mies – osaatko riit­tä­västi suo­jella alai­siasi nar­sis­tilta?
 • Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non ammat­ti­lai­nen – kyke­netkö tuke­maan joh­toa tais­te­lussa työil­ma­pii­rin ja tuot­ta­vuu­den romut­ta­jaa vas­taan

  Olemme laatineet pikaoppaan kiusaamisesta pelastamiseen
Lataa se tästä käyttöösi


Tiedätkö miten sinun tulee toimia esimiehenä?

Joh­taja, joka ei halua tai kykene suo­je­le­maan joh­det­ta­vi­aan, ei sovellu joh­ta­mis­teh­tä­viin. Esi­mies, joka ei puutu kiusaa­mi­seen, syyl­lis­tyy työ­suo­je­lu­ri­kok­seen. Ylei­sin neuvo nar­sis­tin uhrille kuu­luu:

Pakene!”

Mutta näin ei tar­vitse olla. Nar­sis­tin pysäyt­tä­mi­seen on löy­det­tä­vissä tehok­kaita rat­kai­su­kei­noja.

Aihe on vai­kea ja pelot­ta­va­kin. Olemme CxO:ssa poh­ti­neet pal­jon sitä, miten asiaa tulisi käsi­tellä. Syn­nyt­tä­mättä vää­riä tai lii­al­li­sia tul­kin­toja, mutta puhu­malla suo­raan asiasta, joka koh­dalle osues­saan muo­dos­taa vaka­van ongel­man. Vuo­ro­vai­kut­tei­sessa yhden päi­vän kou­lu­tuk­sessa saat käyt­töösi käy­tän­nön­lä­hei­senä paket­tina tii­vis­tel­män koke­muk­sis­tamme ja toi­min­ta­suo­si­tuk­sis­tamme.

 

Pelasta työyhteisösi narsistin kiusaamiselta -koulutus

Kou­lu­tus aut­taa tun­nis­ta­maan ja ehkäi­se­mään tyy­pil­li­set nar­sis­ti­set toi­min­ta­ta­vat. Kou­lu­tuk­sen tulok­sena

 • Ymmär­rät miten nar­sisti ajat­te­lee ja miten hän pahim­missa tapauk­sissa toi­mii
 • Opit tun­nis­ta­maan ja havain­noi­maan ongel­ma­ti­lan­teet
 • Saat käyt­töösi käy­tän­nön esi­mer­kein avat­tuja rat­kai­su­mal­leja, vaihe vai­heelta
 • Tie­dät miten tehdä jäl­ki­hoi­toa työil­ma­pii­rin puh­dis­ta­mi­seksi ja työ­hy­vin­voin­nin lisää­mi­seksi

Lisäksi opet­te­lemme kiusaa­mi­sen ennal­taeh­käi­syä, joka on orga­ni­saa­tiolle huo­mat­ta­vasti hal­vem­paa kuin krii­si­ti­lan­tei­den jäl­ki­sam­mu­tus. Kou­lu­tus­päi­vän annista saat itsel­lesi nar­sis­min vas­tai­set toi­min­taoh­jeet, jota voit hyö­dyn­tää oman orga­ni­saa­tiosi ongel­ma­ti­lan­teissa.

Käy­tän­nön­lä­hei­sessä kou­lu­tuk­sessa voit tuoda esiin akuut­teja ongel­mia ja saada suun­taa ja tukea ete­ne­mi­seesi kou­lut­ta­jalta sekä muilta osal­lis­tu­jilta. Kes­kus­telu on luot­ta­muk­sel­lista.

Kou­lu­tuk­sen hin­taan sisäl­tyy kou­lu­tuk­sen sisäl­lön sum­maava havain­nol­li­nen kirja:
Sel­viydy nar­sis­tista – Opas kiusaa­jasta vapau­tu­mi­seen (Toni Hinkka / Ket­te­rät Kir­jat Oy)
Pää­set tutus­tu­maan kir­jaan tästä.  

Kou­lut­ta­jana toi­mii joh­ta­mi­sak­ti­visti, toi­mi­tus­joh­taja ja ammat­ti­men­tori Toni Hinkka (CxO Pro­fes­sio­nal Oy). Toni on työs­sään aut­ta­nut lukuis­ten orga­ni­saa­tioi­den joh­toa ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­toa rat­kai­se­maan vai­keita kiusaa­mis­ta­pauk­sia. Hän on koh­dan­nut nar­sis­tien uhreja ja tehok­kaalla yhteis­työllä vuo­si­kausien ter­rori on aina saatu lop­pu­maan ja toi­min­ta­kyky palaa­maan.

Ketkä hyötyvät koulutuksesta

Kou­lu­tus on suun­nattu eri­tyi­sesti esi­mie­hille ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non edus­ta­jille, jotka kan­ta­vat vas­tuunsa alais­tensa hyvin­voin­nista ja tuot­ta­vuu­desta. Lisäksi työ­suo­je­luor­ga­ni­saa­tio ja luot­ta­mus­mie­het hyö­ty­vät tästä kurs­sista. Kurssi antaa myös käy­tän­nön toi­min­ta­mal­leja ongel­ma­ti­lan­tei­den rat­kai­suun, olit sit­ten kiusaa­mi­sen kohde, joh­taja tai HR-ammat­ti­lai­nen.

Kurs­sin käy­neet ovat koke­neet kou­lu­tuk­sen erit­täin hyö­dyl­li­seksi. Sekä kou­lu­tuk­sen sisältö että kou­lut­ta­jan tai­dot ja ope­tus­tyyli ovat saa­neet huip­pu­pis­teitä.

Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen

 

Osallistujien arvioita koulutuksesta

Alla asiak­kai­demme kom­ment­teja kou­lu­tus­päi­vän annista. Jul­kai­semme ne aiheen herk­kyy­den vuoksi ilman nimiä.

Kat­ta­vam­min löy­dät palau­tetta täältä.

 


Ilmoit­taudu tästä kou­lu­tuk­seen

 


  Olemme laatineet pikaoppaan kiusaamisesta pelastamiseen
Lataa se tästä käyttöösi

 


Lue lisää seuraavista

Kun sinulle, esi­mie­helle, tul­laan ker­to­maan kiusaa­mi­sesta – miten toi­mit ja miten ei aina­kaan kan­nata toi­mia?
Blogi, Toni Hinkka 19.4.2017

Olet saa­nut esi­mie­henä tie­don kiusaa­mi­sesta – miten ete­net?
Blogi, Toni Hinkka 26.4.2017

Olet saa­nut esi­mie­henä tie­don kiusaa­mi­sesta — miten rat­kai­set tilan­teen?

Blogi, Toni Hinkka 16.5.2017

Miten toi­mia nar­sis­tin kanssa?
Toni Hin­kan artik­keli Mieli-leh­den tal­vi­nu­me­rossa 2016

Kiusaaja voi vaa­nia selän takana
Toi­mit­taja Jouko Tuo­mas-Ket­tu­nen haas­tat­teli Toni Hink­kaa, Keski-Uusi­maa-lehti 28.12.2016

Jär­je­tön tun­teet­to­muus vie työ­ha­lut
Toni Hin­kan artik­keli Kuohu-leh­dessä 7.12.2016

 

 

CxO Professional Oy
MENU