Projektimentorointi

Kehi­tys­hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kön tuke­mi­nen men­to­roin­nin ja tar­vit­taessa mui­den toi­men­pi­tei­den avulla voi alkaa jo hank­keen val­mis­te­lu­vai­heessa ja jat­kua koko hank­keen elin­kaa­ren ajan. Men­to­roin­nin tavoit­tena on pro­jek­tin onnis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syy­den paran­ta­mi­nen, pro­jek­ti­pääl­li­kön toi­min­ta­val­miuk­sien var­mis­ta­mi­nen ja amma­til­li­nen kehit­ty­mi­nen.

Pro­jek­ti­pääl­li­kön men­to­rointi ja muut tuki­toi­men­pi­teet voi­vat kat­taa pro­jek­tin val­mis­te­lu­toi­men­pi­teitä (mark­ki­na­sel­vi­tyk­set, kil­pai­lu­tuk­set, Busi­ness Case ja sopi­mus­neu­vot­te­lut), pro­jek­tin kes­kei­siä tukea kai­paa­via toi­men­pi­teitä (pro­jek­ti­suun­ni­tel­man laa­dinta, vies­tin­tä­suun­ni­tel­man laa­dinta, muu­tos­pyyn­tö­jen käsit­te­ly­pro­ses­sien laa­dinta jne.) sekä laa­jim­mil­laan pro­jek­tin johto- ja/tai ohjaus­ryh­miin osal­lis­tu­mi­sen ulko­puo­li­sena asian­tun­ti­jana.

Pro­jek­ti­pääl­li­kön men­to­rointi skaa­lau­tuu tar­peen mukaan. Hank­keen val­mis­te­lu­vai­heessa se voi olla kii­vas­tah­ti­sem­paa ja pro­jek­tin toteu­tuk­sen aikana se voi vähen­tyä tavan­omai­seen tah­tii (tapaa­mi­nen kuu­kau­dessa).

Pro­jek­ti­pääl­li­kön men­to­roin­nille CxO:lla on useita vaih­toeh­toi­sia toteu­tus­mal­leja. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan se perus­tuu tun­ti­ve­loi­tuk­seen ja mat­ka­kus­tan­nuk­siin siten, että toi­men­pi­tei­den työn­käy­tön raa­mit sovi­taan joka kerta etu­kä­teen erik­seen.

Pro­jek­ti­pääl­li­kön men­to­roin­tiin sisäl­ly­tet­tä­viä tai erik­seen han­kit­ta­via pal­ve­lu­jamme:

  • Kehi­tys­hank­keen val­mis­te­lu­vai­heen ter­veys­tar­kas­tus. Käymme läpi pro­jek­tin doku­men­taa­tion omien tar­kis­tus­lis­to­jemme avulla, haas­tat­te­lemme avain­hen­ki­löitä ja tuo­tamme käy­tän­non­lä­hei­siä ja käyt­tö­kel­po­sia neu­voja sisäl­tä­vän rapor­tin.
  • Val­mis­jär­jes­tel­mien mark­ki­na­sel­vi­tys. Var­sin­kin pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen voi­ma­va­rat eivät tahdo riit­tää kat­ta­van mark­ki­na­sel­vi­tyk­sen teke­mi­seen, jol­loin se orga­ni­saa­tion tar­pei­siin par­hai­ten sovel­tuva val­mis­jär­jes­telmä jää löy­ty­mättä. Me löy­dämme koke­muk­semme ja ver­kos­tomme avulla asiak­kaan kan­nalta olen­nai­set vaih­toeh­dot, jotka kan­nat­taa ottaa mukaan RFI/RFP-pro­ses­siin.
  • Busi­ness Casen eli pro­jek­tin perus­te­lu­jen kokoa­mi­nen. Kus­tan­nus­ten, hyö­ty­jen ja ris­kien vetä­mi­nen yhteen pro­jek­tia kos­ke­van pää­tök­sen­teon tueksi.
  • Sopi­mus­neu­vot­te­lu­jen tuki. Luemme sopi­mus­do­ku­men­tit läpi ja tar­kis­tus­lis­to­jamme hyö­dyn­täen etsimme sopi­muk­sista kaikki ne koh­dat, jotka ovat asiak­kaan kan­nalta arve­lut­ta­via ja tuo­tamme nii­hin kor­jauseh­do­tuk­set. Emme katso asioita pel­käs­tään pro­jek­tin kan­nalta, vaan otamme huo­mioon yri­tyk­sen eri­lai­set tule­vai­suu­den ske­naa­riot: kasvu, supis­tu­mi­nen, yri­ty­sos­tot ja -myyn­nit sekä fuusiot.

 

Kiin­nos­tuitko? Ole roh­keasti yhtey­dessä — kar­toi­tamme tar­peesi ja teemme tar­jouk­sen. Yhtey­det löy­dät täältä.

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU