Ihmis­ten ymmär­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen työ­ka­luiksi on CxO:ssa vali­koi­tu­nut tai asia­kas­tar­peen perus­teella kehi­tetty neljä eri­laista pro­fi­loin­ti­työ­ka­lua. Yhdessä ne muo­dos­ta­vat kat­ta­van koko­nai­suu­den ja sisäl­ty­vät Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kou­lu­tuk­seemme. Ne toi­mi­vat myös yksi­nään osana men­to­rointi- tai muita asia­kas­toi­mek­sian­toja sekä kou­lu­tuk­sia – kul­loi­sen­kin tilan­teen ja tar­peen mukaan.

Neljä toisiaan täydentävää henkilökohtaista profiilia 

CxO Vaikutusvoima™ -profiili – ainutlaatuinen läpivalaisu vaikuttavuuden eri kerroksiin

Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­lin avulla tun­nis­tat vakuut­ta­vuu­tesi kul­ma­ki­vet ja kes­kei­set kehi­tys­koh­teet vaik­kapa aitou­desta ja innoi­tuk­sesta vies­tin­tään tai ole­muk­seen liit­tyen. Läh­tö­koh­tana on, että vai­ku­tus­voima karisma on taito, jota kuka tahansa voi oppia, kun vain tie­dos­taa mihin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota. Voit tehdä sen verk­ko­poh­jai­sena itsear­viona tai 360-ver­siona, ja pro­fiili toi­mii vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­sen läh­tö­koh­tana.  Lue lisää!

Extended DISC -vuorovaikutusprofiili – oman ja muiden luontaisen tyylin hahmottamiseksi

DISC on laa­jalti käy­tetty itsear­vioin­tiin poh­jau­tuva mene­telmä vies­tintä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja kehit­täes­säsi. Sen avulla hah­mo­tat vaik­kapa sen, miten sinun kan­nat­taa esit­tää asiasi eri­lai­sille ihmi­sille tai mil­lai­sena toi­set saat­ta­vat sinut kokea.  DISC-pro­fi­loin­teja käy­te­tään myös orga­ni­saa­tio­ta­solla joh­ta­mi­sen ja orga­ni­saa­tion kehit­tä­mi­sessä.

Reiss Motivaatioprofiili – navigaattori ihmisten sydämiin

Reiss Moti­vaa­tio­pro­fiili (RMP) aut­taa ymmär­tä­mään yksi­löl­li­siä moti­vaa­tio­te­ki­jöitä. Ymmär­rät, mil­lai­set asiat lisää­vät tai kulut­ta­vat sinun tai joh­det­ta­viesi ener­giaa. Se aut­taa valai­se­maan eri­lai­sesta moti­voi­tu­mi­sesta joh­tu­via ”sokeita pis­teitä” ja lisää ymmär­rystä. RMP on erin­omai­nen työ­kalu esi­mer­kiksi uuden tii­min käyn­nis­tä­mi­sessä, muu­tos- ja ongel­ma­ti­lan­teissa. Uran tai­te­koh­dissa hen­ki­lö­koh­tai­seen pur­ku­kes­kus­te­luun yhdis­tet­tynä se aut­taa tun­nis­ta­maan itselle mer­ki­tyk­sel­li­siä asioita, ”drai­ve­reita”.  Pro­fi­loin­nit toteu­te­taan verk­ko­poh­jai­sina itsear­vioin­teina.

CxO Johtajaprofiili 360 konkretiaa managementista leadershippiin

Pro­fii­lin kah­dek­san ulot­tu­vuutta aut­ta­vat sinua joh­ta­jana tun­nis­ta­maan vah­vuu­tesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi – se on koko­nais­val­tai­nen lähes­ty­mi­nen joh­ta­mi­sesi eri puo­liin emo­tio­naa­li­sesta läs­nä­olosta ja innos­ta­mi­sesta stra­te­gi­aan ja jämäk­kyy­teen. Sen poh­jalta voit aset­taa itsel­lesi kehit­tä­mis­ta­voit­teita ja mitata edis­ty­mis­täsi – tai vaik­kapa nos­taa asioita kes­kus­te­luun tii­misi kanssa.

Organisaatiokohtaiset profiilien purut luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentajina

Sil­loin kun kehi­te­tään koko työyh­tei­söä, CxO tii­mi­pro­fiili kar­toit­taa tii­min joh­ta­mi­sen, fokuk­sen, pro­ses­sien, kyvyk­kyy­den ja sitou­tu­mi­sen tilaa. Pro­fii­lia hyö­dyn­ne­tään yhtei­sym­mär­ryk­sen luo­mi­sessa ja toi­min­nan kehit­tä­mi­sen vii­te­ke­hyk­senä.

Yllä mai­nit­tu­jen pro­fi­loin­tien lisäksi olemme teh­neet lukui­sia orga­ni­saa­tio­koh­tai­sesti rää­tä­löi­tyjä pro­fi­loin­teja esim. orga­ni­saa­tion asiak­kai­den koke­maan pal­ve­luun liit­tyen. Sekä rää­tä­löi­dyissä pro­fi­loin­neissa että stan­dar­di­pro­fii­lien ryh­mä­pu­ruissa mää­ri­tämme ensin yhdessä tilaa­jan kanssa tavoit­teet ja tar­koi­tuk­sen sekä tun­nis­tamme oleel­li­set kysy­myk­set. Vas­taa­mi­sen vai­vat­to­muus ja tul­kin­to­jen havain­nol­li­suus ovat meille tär­keitä.

Huo­lel­li­sesti suun­ni­tel­tuina orga­ni­saa­tio­koh­tai­sen pro­fii­lien purun avulla pääs­tään luot­ta­muk­sel­li­sessa ilma­pii­rissä teke­mään eri­lai­suutta ja eri näkö­kul­mia näky­väksi ja kuu­lu­vaksi – ymmär­ret­tä­väksi, sekä kes­kus­te­le­maan kes­kei­sistä kipu­koh­dista ja etsi­mään rat­kai­suja tilan­tee­seen. Myös vah­vuu­det, se mikä toi­mii, nos­te­taan esiin.

Profilointipalveluiden hinnat

CxO:n pro­fi­loin­ti­pal­ve­lui­den hin­nat ja mitä ne pitä­vät sisäl­lään löy­dät täältä.

 Asiakkaidemme kertomaa

CxO Vai­ku­tus­voima opet­taa miten olla vakuut­tava ja miten tuoda oma osaa­mi­sensa esiin esi­mer­kiksi haas­tat­te­lu­ti­lan­teissa. Tämä kyky oli rat­kai­seva tekijä voit­taes­sani halua­mani työ­pai­kan.”

Soili Kuk­ko­nen, OP Financial Group Digi­ta­liza­tion Evan­ge­list, Busi­ness Mana­ge­ment Pro­fes­sio­nal, Change Agent

”CxO:n käyt­tä­mät pro­fi­loin­ti­työ­vä­li­neet aut­ta­vat hen­ki­löitä ymmär­tä­mään omaa käyt­tä­mis­tään ja kuinka toi­set koke­vat oman käyt­täy­ty­mi­sen. Ne anta­vat raken­nus­pa­li­koita itsensä kehit­tä­mi­seen. Nii­den poh­jalta on hyvä tehdä omia kehi­ty­sas­ke­leita.”

Pekka Var­tiai­nen, Inde­pen­dent Senior ICT Con­sul­tant

”CxO:n tar­joa­mien joh­ta­ja­pro­fi­loin­ti­työ­ka­lu­jen avulla opin ymmär­tä­mään omaa käyt­täy­ty­mis­täni parem­min joh­ta­mis­työssä. Eri­tyi­sesti CxO Lea­der Pro­file -pro­fi­loin­nin jäl­keen olen onnis­tu­nut kehit­tä­mään heik­koja koh­tiani ja toi­saalta myös tie­toi­sesti koros­ta­maan vah­vuuk­siani.

Minja Kivi­nen, Toi­mi­tus­joh­taja, Oy Jurva Network Ltd, Vuo­den Nuori Joh­taja 2016 kun­nia­mai­ninta

”CxO:n pro­fi­loin­ti­vä­li­neet anta­vat tuke­van poh­jan hen­ki­lös­tön ja joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­selle kai­ken kokoi­sissa yri­tyk­sissä. Väli­neet ovat help­poja ja nopeita käyt­tää. Lisäksi lop­pu­tu­lok­sia voi­daan tar­kas­tella halu­tusta tar­peesta tai kehit­tä­mis­kul­masta läh­tien. Suo­sit­te­len läm­pi­mästi.”

Erkki Tas­ki­nen, Toi­mi­tus­joh­taja, Yri­tys­voi­mala Oy

”CxO:n eri­lai­set pro­fi­loin­ti­vä­li­neet aut­toi­vat jäl­leen saa­maan uusia oival­luk­sia itsestä — toi­mi­vat apuna ja tukena loput­to­man tun­tui­sella itsensä joh­ta­mi­sen mat­kalla (jolta löy­tyy vielä pal­jon opit­ta­vaa)!”

Eija Kivi­ranta, toi­mi­tus­joh­taja, Dream Pilots Oy

”Pic­nic Yhtiöt päätti kehit­tää joh­ta­mis­taan ja perin­tei­sen hen­ki­lös­tö­tut­ki­muk­sen sijaan pää­timme käyt­tää muita mene­tel­miä. Pyy­sin CxO:n Toni Hink­kaa apuun ja yhdessä pää­timme aloit­taa uudesta, neli­hen­ki­sestä joh­to­ryh­mäs­tämme ja väli­neiksi valit­tiin DISC-ana­lyysi sekä Moti­vaa­tio­pro­fiili. Joh­to­ryh­mä­läi­set innos­tui­vat tavasta ja tulok­sista niin pal­jon, että jokai­nen jat­koi samoilla työ­ka­luilla myös omien jouk­kuei­densa kanssa.

Työ­ka­lut oli­vat mie­len­kiin­toi­sia ja tulok­set tie­tysti kes­kus­te­lut­ti­vat. Saimme yhtei­sen sanas­ton, opimme tun­te­maan paitsi itsemme, myös kol­le­gamme. Sekä yksit­täis- että yhteis­pu­ku­ti­lai­suu­det sai­vat pal­jon kii­tosta. Toni Hin­kan amma­til­li­nen ote, kuun­te­leva asenne sekä raken­tava kom­mu­ni­kointi sai­vat hur­jasti kii­tosta. Asioista uskal­let­tiin puhua ja omista luon­teen­piir­teistä löy­tyi uusia ulot­tu­vuuk­sia. Kipeim­missä asioissa Toni jat­koi hen­ki­lö­koh­taista men­to­roin­tia ja esi­mie­het ovat saa­neet häneltä pal­jon ideoita parem­paan joh­ta­mi­seen. Tulok­sena on jo nyt avoi­mempi ja luot­ta­vai­sempi ilma­piiri. Ymmär­rämme, että olemme eri­lai­sia ja että kom­mu­ni­koimme eri tavalla. Opimme hyväk­sy­mään, hyö­dyn­tä­mään ja jopa arvos­ta­maan eri­lai­suutta. Joh­ta­mi­semme menee parem­paan suun­taan. Kan­nus­tus ja coac­haava ohjaa­mi­nen on lisään­ty­nyt ja uskon, että kun pää­semme pro­ses­sissa hie­man pidem­mälle, myös tehok­kuus, oma-aloit­tei­suus ja vas­tuul­li­suus nouse­vat uudelle tasolle. Voin läm­pi­mästi suo­si­tella CxO:ta sekä Toni Hink­kaa.”

Ann Wahl­roos-Jaak­kola, toi­mi­tus­joh­taja, Pic­nic Yhtiöt Oy

CxO:n pro­fi­loin­nilla parem­paa joh­ta­mista. Pro­fi­lointi aut­taa ymmär­tä­mään. Itseäsi. Mitä yhteistä on CSI sar­jalla ja hyvällä Men­to­roin­nilla? Molem­mat Pro­fi­loi!”

Timo Seppä, CEO, Ras­kone Oyj

CxO:n ja Tonin kanssa olemme teh­neet useita yhtei­siä pro­jek­teja. Tonin ja hänen edus­ta­mansa yri­tyk­sen työs­ken­te­ly­tapa on toi­mi­vaa sekä Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri­toi­min­nassa että työ­pai­kal­lani SOK:lla. Pro­jek­tit ovat olleet luen­toja, men­to­roin­tia, kehi­tys­päi­viä ja työyh­tei­sön osaa­mi­sen kehit­tä­mistä (ml. pro­fi­loin­teja).

Kuvai­sin yri­tyk­sen luon­netta: tavoit­teel­li­nen toi­minta, asiak­kaista välit­tä­mi­nen ja vahva asian­tun­te­mus. Nämä toi­mi­vat yhteis­työn poh­jana ja välit­ty­vät asiak­kaille laa­duk­kaana pal­ve­luna, jossa toteu­te­taan mitä suun­ni­tel­laan ja sovi­taan.

Voin todeta, että meillä on koko ajan yhteis­työssä sama suunta, joka aut­taa tavoit­teen toteu­tu­mista!”

Mari Jun­nila, joh­taja, SOK-yhty­män HR-pal­velu

”Moti­vaa­tio­pro­fii­lien kautta olen tutus­tu­nut CxO Men­to­rin toi­min­taan ja Toni Hin­kan men­to­roin­ti­tyy­liin. Moti­vaa­tio­pro­fii­lin teke­mi­seen säh­köi­sessä muo­dossa ei kulu aikaa kuin vartti, mutta spar­raa­van yhteen­ve­don jäl­keen tulok­sia voi hyö­dyn­tää pit­kään.

Kun oma pro­fiili on ana­ly­soitu hyvin, havain­noi, oppii ja oival­taa kai­ken­laista itses­tään ja myös kol­le­goista. Yhdessä ana­ly­sointi oli myös antoi­saa. Läh­dimme siitä, että koko joh­to­ryh­mälle teh­dään pro­fii­lit ja siten kehi­tämme ryh­män toi­min­taa. Ryh­mä­dy­na­mii­kan kehit­tä­mi­seen anti tuli ehdot­to­masti juuri siitä, että ana­ly­sointi teh­tiin men­to­rin kanssa. Toni joh­dat­teli hyvin oival­ta­maan itse.”

Kirsi Koski, joh­taja, Tam­pe­reen kau­punki

”CxO:n pro­fi­loin­ti­työ­ka­lut ovat helppo tapa hah­mot­taa nopeasti oman toi­min­nan kan­nalta tär­keitä hen­ki­löitä. Pro­fi­lointi vah­vis­taa sen, minkä itses­tään jo tie­tää ja pal­jas­taa uusia tie­dos­ta­mat­to­mia piir­teitä. Moti­vaa­tio­pro­fii­lit toi­mi­vat navi­gaat­to­rina ihmis­ten sydä­miin, minkä avulla löy­tää teke­mi­selle mie­lek­kyy­den. Pro­fi­loin­teja voi käyt­tää men­to­roin­nin lisäksi omassa joh­ta­mi­sessa ja itsensä kehit­tä­mi­sessä.”

Merja Rii­mu­kal­lio, Han­kin­ta­joh­taja, Veho Group Oy

Men­to­roin­nissa pyri­tään avoi­meen, kah­den­kes­ki­seen vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tee­seen sekä akto­rin ja men­to­rin väli­seen luot­ta­muk­seen. Täl­lai­sen suh­teen edis­tä­mi­seksi olemme kehit­tä­neet yhdessä CxO:n kanssa ainut­laa­tui­sen ”CxO Men­tor – men­tori ja aktori” -rapor­tin. Se tuot­taa tie­toa, jota osaava men­tori voi hyö­dyn­tää pro­ses­sin aikana ja pää­se­mään näin entistä parem­piin tulok­siin.  CxO:n ammat­ti­men­to­rit saa­vat rää­tä­löi­ty­jen ana­lyy­si­ra­port­tien avulla kään­teen­te­ke­viä tulok­sia suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sessä.”

Seppo Lou­hikko, Owner, Exten­ded DISC Fin­land

 

 

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU