CxO Professional Oy:n eettiset ohjeet — mentorointi ja siihen liittyvät palvelut

Nämä eet­ti­set ohjeet nou­dat­ta­vat EMCC:n (Euro­pean Men­to­ring & Coac­hing Council) eet­ti­siä sään­töjä, mutta ovat laa­jem­mat ja tar­kem­mat koros­taen ammat­ti­maista toi­min­ta­ta­paa sekä CxO:n mis­siota ja arvoja. EMCC:n eet­ti­set sään­nöt löy­ty­vät täältä (englan­niksi).

Joh­danto

CxO:n mis­sio on “paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta”. Visiomme on olla “ammat­ti­men­to­roin­nin ykkö­nen ja paras kehit­ty­mis­paikka joh­ta­jille”.

CxO:n kaikki toi­minta ja koko hen­ki­löstö edis­tä­vät mis­sion ja vision toteu­tu­mista.

Tar­koi­tus

Nämä eet­ti­set sään­nöt ker­to­vat asiak­kaille ja sidos­ryh­mille, mitä he voi­vat odot­taa CxO:n nimissä toi­mi­vilta hen­ki­löiltä, joista jokai­nen on sitou­tu­nut näi­hin sään­töi­hin. Mikäli poik­kea­mia sään­nöistä havai­taan, käsi­tel­lään nämä tapauk­set CxO:n joh­dossa.

Sään­nöt

§ 1

CxO:n men­to­rit ja hen­ki­löstö kun­nioit­ta­vat ja edis­tä­vät joh­ta­mi­sen hyviä arvoja ja käy­tän­töjä:

Jokai­selle joh­ta­jalle ja joh­det­ta­valle luo­daan mah­dol­li­suus kokea onnea työs­sään ja jokai­selle joh­ta­jalle ja joh­det­ta­valle luo­daan edel­ly­tyk­set tuot­taa orga­ni­saa­tion tavoit­te­le­mia tulok­sia.

Nämä tavoit­teet eivät saa olla ris­ti­rii­dassa kes­ke­nään.

§ 2

CxO:n nimissä toi­mi­vat hen­ki­löt sitou­tu­vat tar­joa­maan asia­kasta eni­ten hyö­dyt­tä­vää pal­ve­lua riip­pu­matta siitä, kuka pal­ve­lun lopulta toi­mit­taa. Tämä ei saa kui­ten­kaan aiheut­taa vahin­koa CxO:lle, asiak­kaille tai yhteis­työ­kump­pa­neille.

§ 3

CxO:n nimissä toi­miva var­mis­taa, että hänen koke­muk­sensa ja tie­tä­myk­sensä ovat riit­tä­vät asiak­kaan tar­pei­den rat­kai­se­mi­seksi, ja että hänellä on kyvyk­kyys toi­mia näi­den eet­tis­ten ohjei­den ja CxO:n vaa­ti­mus­ta­son mukai­sesti. Hän kehit­tää osaa­mis­taan osal­lis­tu­malla sovel­tu­viin CxO:n tai sen kump­pa­nei­den jär­jes­tä­miin kou­lu­tuk­siin sekä kehit­tä­mällä itse­näi­sesti oman osaa­mis­pro­fii­linsa mukai­sia kom­pe­tens­seja. Hän yllä­pi­tää suh­teita CxO:n men­to­rei­hin ja hen­ki­lös­töön ja oman osaa­mis­pro­fii­linsa kan­nalta mer­kit­tä­viin sidos­ryh­miin, jotka aut­ta­vat häntä kehit­ty­mään.

§ 4

CxO:n nimissä toi­miva ymmär­tää, että asia­kas­suhde liit­tyy sii­hen pal­ve­luun, jota hän on asia­kas­toi­mek­sian­nossa toteut­ta­massa. Hän var­mis­taa, että asia­kas­tarve on molem­min­puo­li­sesti ymmär­retty ja että kum­pi­kin osa­puoli käsit­tää itseensä koh­dis­tu­vat vaa­ti­muk­set toi­mek­sian­non onnis­tu­mi­selle. Hän pyr­kii luo­maan työs­ken­te­lyil­ma­pii­rin ja työs­ken­te­ly­ta­vat, jotka mah­dol­lis­ta­vat yhtei­sen kehit­ty­mi­sen.

§ 5

CxO:n nimissä toi­miva toi­mii aina osaa­mi­sensa rajoissa, tun­nis­taa tapauk­set, jol­loin asiak­kaan tar­peet ylit­tä­vät osaa­mi­sen ja tar­vit­taessa suo­sit­te­lee asiak­kaalle tämän tar­peet parem­min täyt­tä­vää CxO:n men­to­ria tai muuta ammat­ti­laista. Hän tie­dos­taa mah­dol­li­set kau­pal­li­set tai emo­tio­naa­li­set etu­ris­ti­rii­dat asiak­kaan ja CxO:n välillä ja rat­kai­see ne mah­dol­li­sim­man nopeasti estääk­seen hait­to­jen syn­ty­mi­sen.

§ 6

CxO:n nimissä toi­miva yllä­pi­tää äärim­mäistä luot­ta­muk­sel­li­suutta kai­kessa toi­min­nas­saan. Vain asiak­kaan erik­seen anta­malla luvalla asiak­kaan tai hänelle teh­dyn työn sisäl­löstä saa mai­nita. Hän ei saa mis­sään olo­suh­teissa kan­nus­taa asia­kasta toi­mi­maan epäeet­ti­sesti, vas­toin lakeja, epä­am­mat­ti­mai­sesti tai ran­gais­ta­vasti.

§ 7

CxO:n nimissä toi­miva toi­mii aina ammat­ti­mai­sesti. Tämä tar­koit­taa sitä, että:

 • Kaikki toi­minta on tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen suun­ni­tel­mal­lista, sys­te­maat­tista ja tavoit­teel­lista
 • Asia­kasta ei hyö­dyn­netä CxO:n nimissä toi­mi­van hen­ki­lö­koh­tais­ten tar­koi­tus­pe­rien täyt­tä­mi­seksi
 • Asia­kas­suh­detta yllä­pi­de­tään vain niin kauan kuin se hyö­dyt­tää asia­kasta
 • Luot­ta­muk­sel­li­suus säi­lyy myös asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­sen jäl­keen
 • Kun­nioi­tamme myös muita kuin CxO:n toi­min­ta­mal­leja
 • Emme kos­kaan esitä mui­den teke­mää työtä tai näkö­kul­mia omi­namme
 • Var­mis­tamme aina, että kaikki väit­teemme ja mie­li­pi­teemme ovat perus­tel­tuja
 • Emme hyl­kää asia­kasta var­si­nai­sen mak­sul­li­sen asia­kas­uh­teen pää­tyt­tyä­kään
 • Toi­mimme yhteis­työssä mui­den ammat­ti­lais­ten kanssa
 • Pyrimme aina oppi­maan koke­neem­milta kol­le­goil­tamme
 • Pyrimme aina aut­ta­maan koke­mat­to­mam­pia kol­le­goi­tamme
 • Olemme aina kun­niaksi ammat­ti­men­to­roin­nille, men­to­roin­nille ja CxO:lle.

§ 8

CxO:n ammat­ti­men­to­rointi perus­tuu:

 • aitoon haluun aut­taa men­to­roi­ta­vaa kehit­ty­mään
 • aitoon haluun kehit­tää itse­ään amma­tis­saan
 • vieh­ty­myk­seen CxO:n ammat­ti­maista toi­min­ta­ta­paa koh­taan.

§ 9

CxO:n nimissä toi­miva edis­tää kai­kessa toi­min­nas­saan CxO:n mis­sion ja vision toteu­tu­mista. Mikäli kuka tahansa havait­see, että tätä peri­aa­tetta vas­taan riko­taan, on hänen välit­tö­mästi mai­nit­tava siitä peri­aat­tei­den rik­ko­jalle ja pyy­det­tävä kor­jausta. Mikäli asia ei kor­jaannu, tulee tästä infor­moida CxO:n joh­toa.

§ 10

CxO:n nimissä toi­miva ei toimi omiin nimiinsä asiak­kaan, CxO:n tai kol­le­gansa edun vas­tai­sesti.

 

CxO Professional Oy

CxO Pro­fes­sio­nal Oy — Paran­namme suo­ma­laista joh­ta­mista

CxO Professional Oy
MENU