Mentori tukee kehittymistäsi ja johtamistasi

Joh­to­teh­tä­vissä koh­da­taan usein uusia, ennen koke­mat­to­mia haas­teita. Ja joh­ta­jan on toi­mit­tava itse­näi­sesti. Mutta ei suin­kaan yksin. Men­to­rointi on vai­kut­ta­vuu­del­taan yli­voi­mai­nen näkö­kul­mien avaaja ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mi­sen keino. Tästä syystä jokai­sella menes­ty­vällä joh­ta­jalla on, tai on ollut hen­ki­lö­koh­tai­nen mentori.

Joh­ta­jana ja esi­mie­henä koh­taat haas­teita, jotka ovat komplek­si­sia, aivan uusia, tai joi­den rat­kai­se­mi­seen tar­vit­ta­vaa koe­ke­musta ja tie­toa ei vielä ole ehti­nyt ker­tyä. Tulok­sia pitäisi saada aikaan nopeam­min, enem­män, luo­tet­ta­vam­min. On tilan­teita, joi­hin ei löydy osaa­vaa tai halu­kasta spar­ra­jaa omasta orga­ni­saa­tiosta. Moni onkin kovin yksin haas­tei­densa edessä. Olisi oltava stra­tegi, muu­tos­joh­taja, yhteis­työn kehit­täjä, uuden inno­voija, psy­ko­logi, pappi, …   Näi­hin tar­pei­siin vas­taa CxO:n ammattimentorointi.

Ammat­ti­men­to­roin­ti­pal­ve­lumme on perin­tei­sen men­to­roin­nin jalos­te­tumpi muoto. Vai­kut­tava ammat­ti­men­to­rointi on tavoit­teel­lista, suun­ni­tel­mal­lista ja sys­te­maat­tista toi­min­taa, joka täh­tää sekä men­to­roi­ta­van että hänen orga­ni­saa­tionsa kehit­ty­mi­seen. Käy­tös­sämme on koke­nut men­to­ri­ver­kosto, jonka jäse­net ovat tes­tat­tuja, tar­kis­tet­tuja ja kou­lu­tet­tuja mentorointiin.

Mentorointi on ylivoimainen kehittymisen menetelmä

Näke­myk­semme on, että men­to­rointi on mui­hin mene­tel­miin näh­den vai­kut­ta­vin kehit­ty­mi­sen menetelmä:

  • Kon­sul­toin­tiin ver­rat­tuna men­to­rointi on sel­västi ihmis­kes­kei­sem­pää ja ket­te­räm­pää. Men­tori ei tee asiak­kaan töitä, vaan aut­taa asia­kas­taan teke­mään työnsä parem­min ja tehokkaammin.
  • Coac­hin­giin ver­rat­tuna men­to­rointi on tehok­kaam­paa, koska men­tori on men­to­roi­ta­van kol­lega — mutta omaa enem­män, tai eri­laista koke­musta. Kysy­mys­ten lisäksi men­tori tar­joaa vaih­toeh­toja ja vas­tauk­sia. Lisäksi CxO:n men­to­ri­ver­kosto on jokai­sen men­to­rin tukena.
  • Kou­lu­tuk­seen ver­rat­tuna men­to­rointi on tar­ve­läh­töi­sem­pää ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa; men­to­rointi kes­kit­tyy vain alueille, joilla men­to­roi­ta­valla on tarve kehit­tyä. Täten men­to­rointi on kou­lu­tusta syvällisempää.
  • Sisäi­seen men­to­riin ver­rat­tuna ammat­ti­men­tori kyke­nee tuo­maan mukaan ulko­puo­li­sen näke­myk­sen, koke­muk­sen ja tie­toa. Kukaan ei ole pro­feetta omalla maal­laan, sano­taan: ammat­ti­men­to­rin avulla men­to­roi­tava kyke­nee aikaan­saa­maan muu­tok­sen parem­min kuin sisäi­nen men­tori. Ammat­ti­men­to­rilla ei myös­kään ole mitään pii­loa­gen­daa niin kuin sisäi­sellä men­to­rilla saat­taa olla.

Tarpeesi määrittää mentoroinnin toteutusmuodon

  • Hen­ki­lö­men­to­roin­nissa tuke­nasi on koke­nut, luo­tettu kol­lega, jolla on kehit­ty­mis­tar­vet­tasi vas­taa­vaa osaa­mista ja koke­musta. Menes­ty­mi­sesi on men­to­rin ykkösprioriteetti.
  • Pro­jek­ti­men­to­rointi var­mis­taa kehi­tys­hank­keesi onnis­tu­mi­sen koko sen elin­kaa­ren ajan. Autamme estä­mään kom­pu­roin­nit ja var­mis­tamme että teette oikeita asioita oikein sekä löy­dämme oiko­po­lut, jos niitä on. Men­to­roin­nista hyö­dyt hank­keen omis­ta­jana, ohjaus­ryh­mässä, han­ke­joh­ta­jana tai pro­jek­ti­pääl­lik­könä. Pro­jek­ti­men­to­roin­nista voit lukea lisää tästä.
  • Orga­ni­saa­tio­men­to­rointi toteut­taa stra­te­giaa ja paran­taa joh­ta­mis­ky­vyk­kyyttä koko orga­ni­saa­tiossa. Autamme ase­ta­maan tavoit­teet, suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme men­to­roin­tioh­jel­man yhdessä hen­ki­lös­tö­joh­don kanssa — tulos­ten mit­taa­mista unohtamatta!

Fokus ja tavoitteellisuus vievät eteenpäin

  • Koke­muk­semme mukaan men­to­rointi kan­nat­taa koh­dis­taa raja­tulle osa-alu­eelle, jota sekä men­to­roi­tava että hänen työ­nan­ta­jansa pitä­vät tär­keänä. Osa-alu­een käsit­tely kan­nat­taa jakaa use­aan men­to­roin­ti­ker­taan. Sopiva men­to­roin­ti­ker­to­jen tiheys on yhdestä nel­jään viikkoa.
  • Yhden osa-alu­een käsit­te­lyn jäl­keen voi­daan valita uusi osa-alue käsi­tel­tä­väksi. Men­to­rointi onkin par­haim­mil­laan pit­kä­ai­kaista yhteis­toi­min­taa, jol­loin aktori voi nos­taa käsi­tel­tä­väksi myös asioita, jotka ovat yllät­täen nous­seet tär­keiksi. Pisim­mät ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin toi­mek­sian­tomme ovat kes­tä­neet yli viisi vuotta.
  • Mene­tel­mäs­sämme men­to­roin­ti­kerta koos­tuu aiheen valin­nasta, val­mis­tau­tu­mi­sesta, 2–3 tun­nin tapaa­mi­sesta, koti­teh­tä­vien teosta sekä men­to­rin ja men­to­roi­ta­van väli­sestä yhtey­den­pi­dosta men­to­roin­ti­ker­to­jen välillä kuvan mukaisesti.

 

Mentorijoukkueemme voi auttaa hyvin erilaisissa tehtävissä ja yrityksissä työskenteleviä ihmisiä

Par­hai­ten osaamme aut­taa tällä het­kellä toi­mi­tus­joh­ta­jia, talous­joh­ta­jia, kau­pal­li­sia joh­ta­jia, kehi­tys­joh­ta­jia, tie­to­hal­lin­to­joh­ta­jia, han­kin­ta­joh­ta­jia ja henkilöstöjohtajia.

Tar­joamme myös muita asiak­kaan kehit­ty­mistä edis­tä­viä pal­ve­luita, kuten esi­mer­kiksi ver­tais­foo­ru­meita, kou­lu­tusta ja eri­lai­sia työ­vä­li­neitä ja -mal­leja, joita asia­kas ja men­tori voi­vat hyö­dyn­tää työs­sään. Ammat­ti­men­to­roin­tiin sisäl­ty­vät lisäksi itse men­to­roin­nista eriy­te­tyt yhteen­so­vit­ta­mis-, laa­dun­var­mis­tus- ja kehitysprosessit.

 

Ammattimentoroinnistamme lausuttua

Alla on osa saa­mas­tamme palaut­teesta.  Kat­ta­vam­man näky­män palaut­tei­siin löy­dät täältä.

Olemme hyö­dyn­tä­neet CxO:n men­to­roin­tia useam­man vuo­den ajan monen joh­ta­jamme apuna. Koke­muk­set ovat olleet poik­keuk­setta erit­täin posi­tii­vi­sia. Minuun on teh­nyt vai­ku­tuk­sen se, miten huo­lella sopiva men­tori kuhun­kin men­to­roin­ti­pro­ses­siin vali­taan. Pidän eri­tyi­sesti myös siitä, että men­tori on puh­taasti aut­ta­massa – myy­mi­nen on ulkois­tettu itse men­to­ri­suh­teesta. Suo­sit­te­len lämpimästi!” 
Anssi Räsä­nen, talous­joh­taja, Veho Oy Ab

”Men­to­rointi vie mie­len­ti­laan, jossa kaikki on mah­dol­lista. Men­to­rin kanssa löy­dät vas­tauk­sia sii­hen ”miksi.” Ja hän osaa ker­toa esi­merk­kejä siitä, ”miten” ja aut­taa sinua oival­ta­maan itse.”
Tarja Tör­mä­nen, vies­tintä- ja mark­ki­noin­ti­joh­taja, Wulff-Yhtiöt Oyj

”Men­to­reilla ei ole neu­voja antaes­saan myös­kään jon­kin muun asian myy­mi­nen pääl­lim­mäi­senä mielessään.”
”Perin­tei­seen kon­sul­toin­tiin ver­rat­tuna pidän men­to­ria uskot­ta­vam­pana spar­raus­kump­pa­nina, koska men­to­rilla ei ole sidok­sia tai int­res­siä sof­ta­pro­jek­tien tms. myymiseen.”
Tomi Pie­ni­mäki, CIO, Itella Oyj (nyky­ään CEO, Jolla)

”Men­to­rointi kas­vat­taa ihmistä ja sulat­taa muu­reja. Men­to­rointi kas­vat­taa ihmistä, joka taas sätei­lee myös ympäristöön.”
Merja Rii­mu­kal­lio, Han­kin­ta­joh­taja, Veho Group Oy Ab

”CxO:n koke­mus ja ammat­ti­mai­set mene­tel­mät luo­vat van­kan poh­jan hyvin onnis­tu­neelle mentoroinnille.”
Seppo Lou­hikko, Owner, Exten­ded DISC Finland

”CxO:n men­to­rointi on ammat­ti­maista! CxO:lta löy­tyy subs­tans­sio­saa­mista moneen tarpeeseen.”
Matti Laakso, VP Busi­ness Deve­lop­ment, Nes­teOil Oyj

CxO:n men­to­rointi on yksi­lön par­hai­den puo­lien tun­nis­ta­mista ja hyö­dyn­tä­mistä koko orga­ni­saa­tion hyväksi. Men­to­rointi nos­taa vah­vuu­det esiin!”
Antti Kos­ke­lin, CIO, Konec­ra­nes Oyj

”Men­to­rointi on erin­omai­nen joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sen väline.”
Matti Van­ha­nen, toi­mi­tus­joh­taja, Per­hey­ri­tys­ten liitto

”Onnis­tu­nut men­to­rointi on kuin tar­jottu illal­li­nen, missä pal­velu on pelan­nut, viini ollut sopiva, ympä­ristö mie­leen­pai­nuva, ruoka ja raaka-aineet puh­taat ja maut sopusoin­nussa niin kuin säve­let Bac­hin koraa­lissa. Kun nousen pöy­dästä mie­lessä ei pyöri las­kun lop­pusumma, vaan tyy­ty­väi­syys; Kyllä tästä kan­natti mak­saa ja vielä tipit päälle. Astun ulos yöhön ja maa­ilma näyt­tää aivan erilaiselta.”
Dick Karls­son, Paroc

”Hyvä men­to­rointi on kuin yhteen­so­pi­van tans­si­pa­rin valssi, jossa pari pys­tyy sopeut­ta­maan tans­sias­ke­leensa vai­vat­to­masti musii­kin ja ympä­ris­tön muuttuessa.”
Peter Solin, Senior Advi­sor, Paroc

”Vuo­sia sit­ten men­to­rini neu­voi minua sil­loin hul­lulta tun­tu­villa ideoilla. Nyt olemme neu­vo­jen ansiosta Suo­men tehok­kain ja joh­tava rengasliike.”
Marko Ran­ta­nen, toi­mi­tus­joh­taja, Ren­gas Turku Oy

Men­to­rointi on aut­ta­nut minua, uutta esi­miestä, hah­mot­ta­maan vaa­ti­via koko­nai­suuk­sia ja anta­nut pai­kan reflek­toida työtä ulko­puo­li­sen avulla. Men­to­roin­nin avulla olen saa­vut­ta­nut var­sin nopeassa ajassa hen­ki­lös­tön luot­ta­muk­sen ja arjen työn suju­vuu­den, joka nyt toi­sen puo­len vuo­den aikana mah­dol­lis­taa siir­ty­mi­sen joh­ta­mi­sen näkö­kul­masta syvem­mälle. Men­to­rointi nopeutti pro­ses­siani uutena esimiehenä.”
Kati Komu­lai­nen, kehit­tä­mis­pääl­likkö, Laurea-ammattikorkeakoulu

 

 

Haluatko itse olla ammat­ti­tai­toi­nen men­tori? Tule CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor™ -kou­lu­tuk­seen. Tuo­tamme myös yri­tys­koh­tai­sia mentorointikursseja.

Eet­ti­set sään­nöt ohjaa­vat toimintaamme 

 


 

Kiin­nos­tuitko? Ole roh­keasti yhtey­dessä — kar­toi­tamme tar­peesi ja teemme tarjouksen.

Yhteys­tie­tomme

 

 

CxO Professional Oy
Valikko