MENTORI TUKEE KEHITTYMISTÄSI JA JOHTAMISTASI

Joh­to­teh­tä­vissä koh­taat uusia, ennen koke­mat­to­mia haas­teita. Joh­ta­jan on toi­mit­tava itse­näi­sesti. Mutta yksin ei tar­vitse jäädä. Men­to­rointi on vai­kut­ta­vuu­del­taan yli­voi­mai­nen näkö­kul­mien avaaja ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mi­sen keino. Tästä syystä jokai­sella menes­ty­vällä joh­ta­jalla on, tai on ollut hen­ki­lö­koh­tai­nen men­tori.

Joh­ta­jana ja esi­mie­henä koh­taat haas­teita, jotka ovat komplek­si­sia tai joi­den rat­kai­se­mi­seen tar­vit­ta­vaa koke­musta vielä ole. Tulok­sia pitäisi saada aikaan nopeam­min. Aina ei  omasta orga­ni­saa­tiosta tai lähi­pii­ristä löydy osaa­vaa tai halu­kasta spar­ra­jaa. Moni joh­taja tun­tee­kin itsensä yksi­näi­seksi. Näi­hin tar­pei­siin vas­taa CxO:n ammat­ti­men­tori.

Ammat­ti­men­to­rointi on perin­tei­sen men­to­roin­nin jalos­te­tumpi muoto. Vai­kut­tava ammat­ti­men­to­rointi on tavoit­teel­lista, suun­ni­tel­mal­lista ja sys­te­maat­tista toi­min­taa, joka täh­tää sekä sinun että orga­ni­saa­tiosi kehit­ty­mi­seen. Käy­tös­sämme on koke­nut men­to­ri­ver­kosto, jonka jäse­net ovat kou­lu­tet­tuja men­to­roin­tiin.

Mentorointi on ylivoimainen kehittymisen menetelmä

  • Kon­sul­toin­tiin ver­rat­tuna men­to­rointi on ihmis­kes­kei­sem­pää ja ket­te­räm­pää. Men­tori ei tee töi­täsi, vaan aut­taa sinua teke­mään työsi parem­min ja tehok­kaam­min.
  • Coac­hin­giin ver­rat­tuna men­to­rointi on tehok­kaam­paa, koska men­tori on kol­le­gasi, ja hänellä on enem­män tai eri­laista koke­musta, näkö­kul­mia. Kysy­mys­ten lisäksi men­tori tar­joaa vaih­toeh­toja ja vas­tauk­sia. Lisäksi jokai­sen men­to­rin tukena on CxO:n men­to­ri­ver­kosto ja sen osaa­mi­nen.
  • Kou­lu­tuk­seen ver­rat­tuna men­to­rointi on hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa ja läh­tee hen­ki­lö­koh­tai­sista kehit­ty­mis­tar­peis­tasi; men­to­rointi kes­kit­tyy vain alueille, joil­la­si­nulla  on tarve kehit­tyä. Siksi se  on kou­lu­tusta syväl­li­sem­pää.
  • Sisäi­seen men­to­riin ver­rat­tuna ammat­ti­men­tori kyke­nee tuo­maan mukaan ulko­puo­li­sen näke­myk­sen, koke­muk­sen ja tie­toa.  Ammat­ti­men­to­rin tuella saat muu­tok­sen tehok­kaam­min aikaan.  Ammat­ti­men­to­rilla ei ole mitään pii­loa­gen­daa.

Tarpeesi määrittää mentoroinnin toteutusmuodon

  • Hen­ki­lö­men­to­roin­nissa tuke­nasi on koke­nut, luo­tettu kol­lega, jolla on kehit­ty­mis­tar­vet­tasi vas­taa­vaa osaa­mista ja koke­musta. Menes­ty­mi­sesi on men­to­rin ykkösprio­ri­teetti.
  • Pro­jek­ti­men­to­rointi var­mis­taa kehi­tys­hank­keesi onnis­tu­mi­sen koko sen elin­kaa­ren ajan. Autamme estä­mään kom­pu­roin­nit ja var­mis­tamme että teette oikeita asioita oikein sekä löy­dämme oiko­po­lut, jos niitä on. Men­to­roin­nista hyö­dyt hank­keen omis­ta­jana, ohjaus­ryh­mässä, han­ke­joh­ta­jana tai pro­jek­ti­pääl­lik­könä.
  • Orga­ni­saa­tio­men­to­rointi toteut­taa stra­te­giaa ja paran­taa joh­ta­mis­ky­vyk­kyyttä koko orga­ni­saa­tiossa. Autamme ase­ta­maan tavoit­teet, suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme men­to­roin­tioh­jel­man yhdessä hen­ki­lös­tö­joh­don kanssa — tulos­ten mit­taa­mista unoh­ta­matta!

Fokus ja tavoitteellisuus vievät eteenpäin

  • Koke­muk­semme mukaan men­to­rointi kan­nat­taa koh­dis­taa raja­tulle osa-alu­eelle, jota sekä sinä men­to­roi­ta­vana  että työ­nan­ta­jasi pidätte tär­keänä. Osa-alu­een käsit­tely kan­nat­taa jakaa use­aan men­to­roin­ti­ker­taan. Sopiva men­to­roin­ti­ker­to­jen tiheys on yhdestä nel­jään viik­koa.
  • Yhden osa-alu­een käsit­te­lyn jäl­keen voi­daan valita uusi osa-alue käsi­tel­tä­väksi. Men­to­rointi onkin par­haim­mil­laan pit­kä­ai­kaista yhteis­toi­min­taa, jol­loin voit voi nos­taa käsi­tel­tä­väksi myös asioita, jotka ovat yllät­täen nous­seet tär­keiksi. Pisim­mät ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin toi­mek­sian­tomme ovat kes­tä­neet vuo­sia.
  • Mene­tel­mäs­sämme men­to­roin­ti­kerta koos­tuu aiheen valin­nasta, val­mis­tau­tu­mi­sesta, 2–3 tun­nin tapaa­mi­sesta, koti­teh­tä­vien teosta sekä men­to­rin ja men­to­roi­ta­van väli­sestä yhtey­den­pi­dosta men­to­roin­ti­ker­to­jen välillä kuvan mukai­sesti.

 

Mentorijoukkueemme voi auttaa hyvin erilaisissa tehtävissä ja yrityksissä työskenteleviä ihmisiä

Par­hai­ten osaamme aut­taa tällä het­kellä toi­mi­tus­joh­ta­jia, talous­joh­ta­jia, kau­pal­li­sia joh­ta­jia, kehi­tys­joh­ta­jia, tie­to­hal­lin­to­joh­ta­jia, han­kin­ta­joh­ta­jia ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­jia.

Tar­joamme myös muita asiak­kaan kehit­ty­mistä edis­tä­viä pal­ve­luita, kuten esi­mer­kiksi ver­tais­foo­ru­meita, kou­lu­tusta ja eri­lai­sia työ­vä­li­neitä ja -mal­leja, joita asia­kas ja men­tori voi­vat hyö­dyn­tää työs­sään. Ammat­ti­men­to­roin­tiin sisäl­ty­vät lisäksi itse men­to­roin­nista eriy­te­tyt yhteen­so­vit­ta­mis-, laa­dun­var­mis­tus- ja kehi­tys­pro­ses­sit.

Ammattimentoroinnistamme lausuttua

Kat­ta­vam­man näky­män palaut­tei­siin löy­dät täältä.

Eet­ti­set sään­nöt ohjaa­vat toi­min­taamme 


Kun halut men­to­rin, ole roh­keasti yhtey­dessä — kar­toi­tamme tar­peesi ja teemme tar­jouk­sen.

marja-leena.tikkanen@cxopro.fi  tai 045 311 4056.

CxO Professional Oy
MENU