CxO CERTIFIED BUSINESS MENTOR™ -KOULUTUS PARANTAA IHMISKESKEISEN JOHTAMISEN TAITOJASI

Johtamisen on uudistuttava

Kes­tä­vään uudis­tu­mi­seen ja tuot­ta­vuu­den kas­vuun tar­vi­taan koko orga­ni­saa­tion voi­ma­va­rat ja sitou­tu­mi­nen. Avain näi­hin on ihmis­kes­kei­nen, osal­lis­tava ja yksi­löl­li­nen joh­ta­mi­nen. Kut­summe tätä joh­ta­mi­so­tetta moder­niksi joh­ta­mi­seksi.

Miten

Moder­nin joh­ta­mi­sen kes­kiössä ovat tai­dot raken­taa ja ohjata asioi­den käsit­te­ly­pro­ses­seja sekä vuo­ro­vai­ku­tusta. Tähän tar­vi­taan ymmär­rys sitou­tu­mi­sen edel­ly­tyk­sistä, moti­vaa­tio­te­ki­jöistä ja toi­min­ta­tyy­leistä. Esi­mie­hen hyvä itse­tun­te­mus on se perusta, jonka päälle vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja onnis­tu­nut joh­ta­mi­nen raken­tu­vat.

Mentorointi johtamisessa

Monelle saat­taa olla uutta se, että ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin tai­dot ja mene­tel­mät vas­taa­vat erin­omai­sesti moder­nin joh­ta­mi­sen tar­pei­siin. Tavoit­teel­li­nen ja jär­jes­tel­mäl­li­nen men­to­rointi sisäl­tää ja har­joi­tut­taa mui­hin mene­tel­miin näh­den yli­voi­mai­sen kehit­tä­mi­sen koko­nai­suu­den ja työ­ka­lut orga­ni­saa­tioi­den moder­niin joh­ta­mi­seen. Yhdis­tä­mällä joh­ta­mis- ja men­to­roin­ti­kou­lu­tusta on luotu koko­nai­suus, jolla moderni joh­ta­mi­sot­teesi nousee var­masti seu­raa­valle tasolle.

Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen

 

CxO Certified Business Mentor™ -koulutus tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän mentorointi- ja johtamiskoulutusta

Tar­vit­set siis tai­toja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen ja kyvyk­kyyk­sien kehit­tä­mi­seen. Mitä nämä tai­dot ovat ja miten niissä voi kehit­tyä?

 • On oltava sil­mää eri­lai­sille toi­min­ta­ta­voille ja moti­vaa­tio­te­ki­jöille, sekä sille, miten ne saa­daan vah­vis­ta­maan koko­nai­suutta sekaan­nuk­sen sijaan. Miten tätä sil­mää har­jaan­nu­te­taan?
 • On myös sel­vää, että vakuut­tava ja innos­tava vuo­ro­vai­ku­tus moti­voi ja pal­kit­see ihmi­siä. Mutta on vähem­män sel­vää, miten vai­kut­ta­vuutta ja vakuut­ta­vuutta kehi­te­tään.
 • Perusta moder­nille ihmis­lä­hei­selle joh­ta­mi­selle on joh­ta­jan hyvä itse­tun­te­mus. Miten hyvin tun­net itsesi? Mistä näkö­kul­mista sinun kan­nat­taisi itseäsi tut­kis­kella?

CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor™ -kou­lu­tus paran­taa tai­to­jasi ihmis­ten joh­ta­jana mm. näi­hin kysy­myk­siin vas­taa­malla.

Mentorointi on vaikuttava menetelmä

Näke­myk­semme on, että tavoit­teel­li­nen ja jär­jes­tel­mäl­li­nen men­to­rointi on mui­hin mene­tel­miin näh­den yli­voi­mai­nen kehit­ty­mi­sen mene­telmä. Edel­lä­kä­vi­jä­or­ga­ni­saa­tiot käyt­tä­vät sitä joh­ta­mi­sessa ja sisäi­sessä kehit­tä­mi­sessä. Ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin työ­ka­lut ja tek­nii­kat sisäl­tä­vät yksi­löl­li­sen joh­ta­mi­sen tär­keät näkö­kul­mat ja raken­ta­vat toi­mi­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ymmär­ryk­sen, koke­mus­ten ja kysy­mys­ten välit­tä­mi­seen. Mene­tel­mänä men­to­roin­nilla on yhty­mä­koh­tia coac­hin­giin, kou­lu­tuk­seen ja työ­noh­jauk­seen, mutta se on näistä kat­ta­vin.

CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor™ -kou­lu­tus antaa sinulle val­miu­det joh­taa ja koh­della ihmi­siä yksi­löl­li­sesti, jotta he onnis­tu­vat teh­tä­vis­sään ja kas­va­vat täy­teen poten­ti­aa­liinsa.

Itsetuntemus on johtamisesi peruskallio

Kou­lu­tus lisää itse­tun­te­mus­tasi ja antaa eväitä kehit­ty­mi­seesi. Osal­lis­tu­jat pro­fi­loi­daan nel­jästä eri näkö­kul­masta:

 • vuo­ro­vai­ku­tus
 • joh­ta­mis­tai­dot
 • vai­ku­tus­voima™ eli hen­ki­lö­koh­tai­nen vakuut­ta­vuus
 • moti­vaa­tio­te­ki­jät

 

 

Itse­tun­te­muk­sen lisäksi pro­fii­lit toi­mi­vat jat­kossa mui­den ymmär­tä­mi­sen perus­työ­ka­luina. Saat käy­tän­nöl­li­siä neu­voja vai­ku­tus­voi­masi™ kehit­tä­mi­seksi ja pää­set har­joit­te­le­maan näitä tai­toja. Pro­fi­loin­ti­työ­ka­luista löy­dät lisä­tie­toa täältä.

Koulutus on vuorovaikutteinen ja soveltava

Kurs­silla on neljä lähio­pe­tus­päi­vää, joi­hin osal­lis­tu­mi­nen on vält­tä­mä­töntä. Näi­den väliin sijoit­tu­vat men­to­roin­ti­har­joi­tuk­set. Kou­lu­tus kes­tää 12–16 viik­koa riip­puen osal­lis­tu­jien aika­tau­luista ja kurs­sin sijoit­tu­mi­sesta kalen­te­ri­vuo­teen. Pai­no­tus on käy­tän­nön­lä­hei­syy­dessä ja sovel­let­ta­vuu­dessa.

Kou­lu­tuk­sen ryh­mät ovat pie­niä ja kes­kus­te­le­via. Luot­ta­muk­sen ilma­piiri luo otol­li­sen oppi­mi­sym­pä­ris­tön. Väli­teh­tä­vinä pää­set men­to­risi kanssa rat­ko­maan oikeita kehi­tys­koh­tei­tasi kol­messa men­to­rointi -istun­nossa. Toi­mit itse myös men­to­rina kol­messa istun­nossa ja sovel­lat kou­lu­tuk­sessa oppi­maasi käy­tän­töön.

Koulutuksen jälkeen modernin johtamisen osaamisesi on syventynyt

 • Ymmär­rät, että ihmis­ten poten­ti­aa­lin esiin saa­mi­seksi ihmi­siä joh­de­taan ja koh­del­laan yksi­löl­li­sesti, ei kuten sinua itseäsi
 • Tie­dos­tat hen­ki­lö­koh­tai­sen vakuut­ta­vuu­tesi vah­vuu­det, heik­kou­det ja kehit­tä­mis­koh­teet; sinulla on kehit­tä­mis­suun­ni­telma ja käy­tän­nöl­li­set har­joit­teet
 • Tie­dät vies­tintä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­lisi ja pys­tyt tun­nis­ta­maan eri­lai­sia vuo­ro­vai­ku­tus­tyyp­pejä lähiym­pä­ris­tös­säsi
 • Ymmär­rät, mitkä asiat saa­vat sinut syt­ty­mään. Opit, että ihmi­set moti­voi­tu­vat ja saa­vat ener­giaa eri­lai­sista asioista
 • Tie­dos­tat oman joh­ta­juu­tesi vah­vuu­det ja kehit­tä­mis­koh­teet
 • Ymmär­rät mitä ammat­ti­mai­nen men­to­rointi sisäl­tää; tavoi­tea­se­tan­nan, pro­ses­sin ja perus­työ­ka­lut
 • Sinulla on oma­koh­taista koke­musta men­to­roin­nista – sekä men­to­rina että akto­rina; CxO:n men­to­roin­nin par­hai­den käy­tän­tö­jen lisäksi olet oppi­nut myös mui­den koke­muk­sista
 • Olet tul­lut tie­toi­sem­maksi osaa­mi­ses­tasi, hil­jai­sesta tie­dos­tasi ja miten niitä voi siir­tää muille
 • Olet oikeu­tettu käyt­tä­mään CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor™ -nimi­kettä

Voit ostaa kurs­siin erik­seen lisä­pal­ve­lun, jol­loin tulemme pereh­dyt­tä­mään orga­ni­saa­tiosi (esi­mies, muu orga­ni­saa­tio) toi­mi­maan kans­sasi yhteen toi­min­ta­tyy­lien, moti­vaa­tio­te­ki­jöi­den ja kehit­ty­mi­sen näkö­kul­mista.

Kurssi on hyödyllinen

 • Joh­ta­jille ja esi­mie­hille, jotka halua­vat joh­det­ta­viensa onnis­tu­van omissa teh­tä­vis­sään moti­voi­tu­neina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuina. Kun esi­mies saa joh­det­ta­vansa onnis­tu­maan, onnis­tuu hän auto­maat­ti­sesti itse­kin.
 • Han­ke­joh­ta­jille ja pro­jek­ti­pääl­li­köille, jotka halua­vat var­mis­taa tii­minsä onnis­tu­mi­sen omissa teh­tä­vis­sään moti­voi­tuina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuina.
 • Liik­keen­joh­don kon­sul­teille, bis­nescoac­heille, joh­don työ­noh­jaa­jille, jotka halua­vat parem­mat vuo­ro­vai­ku­tus­työ­ka­lut asiak­kaan kanssa toi­mi­mi­seksi.
 • Ammat­ti­mai­sille men­to­reille, jotka tar­vit­se­vat toi­mi­vat mene­tel­mät tavoit­teel­li­seen ja suun­ni­tel­mal­li­seen asiak­kaan onnis­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­seen.
 • Orga­ni­saa­tion sisäi­sille men­to­reille, vahva mene­tel­mä­pakki hil­jai­sen tie­don siir­tä­mi­seksi.
 • Sisäis­ten men­to­roin­tioh­jel­mien vetä­jille, edel­ly­tyk­set ohjata ja aut­taa men­to­reita.
 • Hal­li­tusam­mat­ti­lai­sille, vahva työ­ka­lu­pakki orga­ni­saa­tion ylim­män joh­don men­to­roi­vaan tuke­mi­seen.

Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen

 

Asiakkaidemme arvioita koulutuksesta


Ilmoit­taudu kou­lu­tuk­seen

 

 

CxO Professional Oy
MENU