CxO Vaikutusvoima™ -profiili – ainutlaatuinen läpivalaisu vakuuttavuutesi kerroksiin

Tie­sit­hän, että vai­ku­tus­voima karisma on taito, jonka kuka tahansa voi oppia? Riit­tää, että tie­dät mitä tree­nata ja pari muuta asiaa. CxO Vai­ku­tus­voima -pro­fii­lin avulla tun­nis­tat vakuut­ta­vuu­tesi kul­ma­ki­vet ja kes­kei­set kehi­tys­koh­teet. Vah­vuuk­sia kan­nat­taa vah­vis­taa ja valita kehi­tys­koh­teet huo­lella. Voit tehdä vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­lin verk­ko­poh­jai­sena itsear­viona tai 360-ver­siona. Pro­fii­lin lisäksi saat eril­li­sen har­joi­tus­päi­vä­kir­ja­poh­jan.

30 asiaa, joihin itse voit vaikuttaa

CxO Vai­ku­tus­voima -pro­fiili kat­taa 30 vakuut­ta­vuu­teen tut­ki­tusti vai­kut­ta­vaa omi­nai­suutta. Toi­si­naan kuu­lemme, että älyk­kyys vai­kut­taa karis­maan. Onhan se niin­kin, mutta omat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­temme sii­hen tai perit­tyyn ulko­nä­köömme ovat rajal­li­set! Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fiili sisäl­tää vain asioita, joi­hin jokai­nen voi itse vai­kut­taa.

Nuo omi­nai­suu­det luo­kit­te­lemme kah­dek­saksi luo­kaksi:

  • Läs­nä­olo
  • Innoi­tus
  • Vies­tintä
  • Ole­mus
  • Itse­tunto
  • Tun­neäly
  • Roh­keus
  • Aitous

CxO Vaikutusvoima™ -profiili / itsearviointi

Yksin­ker­tai­sim­mil­laan pää­set liik­keelle arvioi­malla itse oman vakuut­ta­vuu­tesi help­po­käyt­töi­sellä verk­ko­poh­jai­sella työ­ka­lulla. Ver­taamme vai­ku­tus­voi­maasi rei­lun 1500 vas­taa­jan kes­kiar­voon. Pro­fii­lisi on läh­tö­kohta vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­selle. Se sisäl­tää har­joi­tus­päi­vä­kir­jan, joka ohjaa sinua valit­se­miesi omi­nai­suuk­sien tree­naa­mi­sessa eteen­päin.

CxO Vai­ku­tus­voima -pro­fiili / itsear­vioin­nin hin­nan näet täältä. Var­mista, että tilauk­sesi tie­toi­hin tulee säh­kö­pos­tio­soit­teesi, sillä se toi­mii pro­fii­lisi tun­nis­teena. Kun olemme käsi­tel­leet tilauk­sesi, saat lin­kin itsear­vioin­tia var­ten. Kun olet vas­tan­nut, meillä kes­tää tovi pyö­räyt­tää vas­tauk­sesi pro­fii­liksi, joten ihan saman tien se ei kilahda säh­kö­pos­tiisi. Vielä.

CxO Vaikutusvoima™ -profiili /täysarviointi

Kat­ta­vam­man käsi­tyk­sen vakuut­ta­vuu­des­tasi saat, kun pyy­dät ympä­ril­läsi ole­vilta ihmi­siltä palau­tetta siitä, mil­lai­sen vai­ku­tel­man he ovat sinusta saa­neet. Saat nimetä 6–18 hen­ki­löä. Ne voi­vat olla nykyi­siä tai enti­siä esi­mie­hiäsi, joh­det­ta­viasi, kol­le­go­jasi tai asiak­kai­tasi, yhteis­työ­kump­pa­nei­tasi, yhdis­tys­tut­tu­jasi tms.

Pro­fii­lis­sasi näet itsear­viosi ja mui­den arvion sinusta, minkä lisäksi saat ver­tai­lun rei­lun 1500 vas­taa­jan vii­te­ryh­mään. Pro­fii­lisi on läh­tö­kohta vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­selle. Se sisäl­tää har­joi­tus­päi­vä­kir­jan, joka ohjaa sinua valit­se­miesi omi­nai­suuk­sien tree­naa­mi­sessa eteen­päin.

CxO Vai­ku­tus­voima -täys­pro­fii­lin hin­nan näet täältä. Hin­taan sisäl­tyy tun­nin hen­ki­lö­koh­tai­nen pur­kuses­sio  Van­taan Tech­no­po­lik­sessa tai puhe­li­mitse. Var­mista, että tilauk­sesi tie­toi­hin tulee säh­kö­pos­tio­soit­teesi, sillä se toi­mii pro­fii­lisi tun­nis­teena. Kun olemme käsi­tel­leet tilauk­sesi, saat lin­kin itsear­vioin­tiin ja ohjeet miten mui­den arvioi­den saa­mi­seksi.

 

CxO Vaikutusvoima™ 360-profiili

Kuvassa näet vakuut­ta­vuu­den kah­dek­san luok­kaa ja esi­merk­ki­hen­ki­lön CxO Vai­ku­tus­voima -pro­fii­li­ku­van (täys­pro­fiili) . Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fiili sisäl­tää myös  arvioin­nit 30 omi­nai­suu­den suh­teen,  mikä aut­taa tun­nis­ta­maan vakuut­ta­vuu­tesi vah­vuu­det ja kehit­tä­mis­koh­teet.

Ne pari muuta asiaa (sen lisäksi, että tie­dät mitä vakuut­ta­vuu­tesi osa-alueita sinun kan­nat­taa tree­nata) ovat: tahto ja asenne. Pie­nin aske­lin ja riit­tä­västi tois­toja. Ja muis­tat­han, että mes­tari har­joit­te­lee aina! Vinkki vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seksi: Vakuut­ta­vuu­tesi läh­tee läs­nä­olosta. Kun kes­kus­te­let, unohda kän­nykkä ja mui­den äly­lait­tei­den räplää­mi­nen ja kes­kity toi­seen ihmi­seen täy­si­mää­räi­sesti. Kuun­tele ja kuule mitä toi­nen sanoo. Kuu­los­taako kovin simp­pe­liltä? Tes­taa seu­raa­vaan koh­taa­masi ihmi­seen. Toi­mii takuu­var­masti.

Kun haluat pika­läh­dön vai­ku­tus­voi­maasi vah­vis­ta­mi­seen tule mukaan päi­vän vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tuk­seen!  Tutustu kou­lu­tuk­seen tai kurk­kaa päi­vät ja ilmoit­taudu.

CxO Professional Oy
MENU