CxO Vaikutusvoima™ -profiili on vakuuttavuutesi kehittämisen pohja

Tie­sit­hän, että vai­ku­tus­voima karisma on taito, jonka kuka tahansa voi oppia? CxO Vai­ku­tus­voima -pro­fii­lin avulla tun­nis­tat vakuut­ta­vuu­tesi kul­ma­ki­vet ja kes­kei­set kehi­tys­koh­teet. Vah­vuuk­sia kan­nat­taa vah­vis­taa ja valita kehi­tys­koh­teet huo­lella. Voit tehdä vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­lin verk­ko­poh­jai­sena itsear­viona tai 360-ver­siona.

30 asiaa, joihin itse voit vaikuttaa

CxO Vai­ku­tus­voima -pro­fiili kat­taa 30 vakuut­ta­vuu­teen tut­ki­tusti vai­kut­ta­vaa omi­nai­suutta. Mah­dol­li­suu­temme vai­kutta pituu­teemme, älyk­kyy­teemme  tai ulko­nä­köömme ovat rajal­li­set. Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fiili sisäl­tää vain asioita, joi­hin jokai­nen voi itse vai­kut­taa.

Vakuut­ta­vuu­den kah­dek­san kul­ma­ki­veä ovat:

  • Läs­nä­olo
  • Innoi­tus
  • Vies­tintä
  • Ole­mus
  • Itse­tunto
  • Tun­neäly
  • Roh­keus
  • Aitous

CxO Vaikutusvoima™ -profiili / itsearviointi

Yksin­ker­tai­sim­mil­laan pää­set liik­keelle arvioi­malla itse oman vakuut­ta­vuu­tesi help­po­käyt­töi­sellä verk­ko­poh­jai­sella työ­ka­lulla. Ver­taamme vai­ku­tus­voi­maasi parin tuhan­nen vas­taa­jan kes­kiar­voon. Pro­fii­lisi on läh­tö­kohta vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­selle. Se sisäl­tää har­joi­tus­päi­vä­kir­jan, joka ohjaa sinua valit­se­miesi omi­nai­suuk­sien tree­naa­mi­sessa eteen­päin.

CxO Vai­ku­tus­voima -pro­fiili / itsear­vioin­nin hin­nan näet täältä. Var­mista, että tilauk­sesi tie­toi­hin tulee säh­kö­pos­tio­soit­teesi, sillä se toi­mii pro­fii­lisi tun­nis­teena. Kun olemme käsi­tel­leet tilauk­sesi, saat lin­kin itsear­vioin­tia var­ten. Kun olet vas­tan­nut, meillä kes­tää tovi pyö­räyt­tää vas­tauk­sesi pro­fii­liksi, joten ihan saman tien se ei kilahda säh­kö­pos­tiisi. Vielä.

CxO Vaikutusvoima™ -profiili /360

Kat­ta­vam­man käsi­tyk­sen vakuut­ta­vuu­des­tasi saat, kun pyy­dät ympä­ril­läsi ole­vilta ihmi­siltä palau­tetta siitä, mil­lai­sen vai­ku­tel­man he ovat sinusta saa­neet. Nimeä 6–15 hen­ki­löä. He voi­vat olla nykyi­siä tai enti­siä esi­mie­hiäsi, joh­det­ta­viasi, kol­le­go­jasi tai asiak­kai­tasi, yhteis­työ­kump­pa­nei­tasi, har­ras­tus­tut­tu­jasi tms.

Pro­fii­lis­sasi näet itsear­viosi ja mui­den arvion sinusta, minkä lisäksi saat ver­tai­lun parin tuhan­nen vas­taa­jan vii­te­ryh­mään. Pro­fii­lisi on läh­tö­kohta vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­selle. Se sisäl­tää har­joi­tus­päi­vä­kir­jan, joka ohjaa sinua valit­se­miesi omi­nai­suuk­sien tree­naa­mi­sessa eteen­päin.

CxO Vai­ku­tus­voima -360-pro­fii­lin hin­nan näet täältä. Hin­taan sisäl­tyy tun­nin hen­ki­lö­koh­tai­nen pur­kuses­sio  Van­taan Tech­no­po­lik­sessa tai puhe­li­mitse. Var­mista, että tilauk­sesi tie­toi­hin tulee säh­kö­pos­tio­soit­teesi, sillä se toi­mii pro­fii­lisi tun­nis­teena. Kun olemme käsi­tel­leet tilauk­sesi, saat lin­kin itsear­vioin­tiin ja ohjeet miten mui­den arvioi­den saa­mi­seksi.

 

CxO Vaikutusvoima™ 360-profiili

Kuvassa näet vakuut­ta­vuu­den kah­dek­san luok­kaa ja esi­merk­ki­hen­ki­lön CxO Vai­ku­tus­voima -pro­fii­li­ku­van (360-pro­fiili) . Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fiili sisäl­tää lisäksi yhteen­ve­don 30 omi­nai­suu­den suh­teen.

Vaikutusvoima kasvaa systemaattisella harjoittelulla

Osa vai­ku­tus­voi­maan vai­kut­ta­vista asioista kor­jaan­tuu välit­tö­mästi, kun ne ensin tie­dos­taa — esi­mer­kiksi puheen ja sanat­to­man vies­tin­nän ris­ti­rii­dat. Jot­kut vai­ku­tus­voi­man osa-alu­eet sen sijaan vaa­ti­vat sys­te­maat­tista har­joit­te­lua, jotta ne siir­ty­vät auto­maa­tio­ta­solle ja niistä tulee luon­te­via. Har­joit­teet ovat yksin­ker­tai­sia ja niitä voi har­joi­tella arki­sissa tilan­teissa. Pie­nin aske­lin ja riit­tä­västi tois­toja.

Saat tuek­sesi har­joi­tus­päi­vä­kir­jan ja verk­ko­kurs­sin aineis­tot. Muis­tat­han, että mes­tari har­joit­te­lee aina!

Kun haluat pika­läh­dön vai­ku­tus­voi­maasi vah­vis­ta­mi­seen tule mukaan päi­vän vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tuk­seen!  Tutustu kou­lu­tuk­seen ja kurk­kaa kou­lu­tus­päi­vät ja ilmoit­taudu.

CxO Professional Oy
MENU