Opi, miten sitoutumalla saat unelmasi todeksi

Keijo unel­moi todel­li­sesta syväl­li­sestä rak­kau­desta. Sel­lai­sesta, joka kes­täisi lop­pue­lä­män. Uuden ihmi­sen kanssa tutus­tu­mi­nen piti aina aloit­taa alusta. Ja niitä uusia Kei­jolla riitti. Se vain alkoi tun­tua pii­naa­van pin­nal­li­selta.

Kysyin Kei­jolta, ”miksi hänen piti aina vaih­taa uuteen niin nopeasti?” ”No, kun ne kaikki tun­tu­vat niin pin­nal­li­silta”, Keijo selitti. ”Ehkä pitä­vät minua­kin aika pin­nal­li­sena, kun ei olla vielä ehditty todella tutus­tua – ei olla ehditty kokea, toi­miiko tämä todella”, hän sanoi ja alkoi oival­taa itse­kin.

Sovimme Kei­jon kanssa, että seu­raa­vaan pitää sitou­tua vähin­tään kolme kuu­kautta ja sinä aikana ei saa edes vil­kuilla toi­sia. Tästä tapah­tu­masta on nyt yli kak­si­kym­mentä vuotta ja he ovat kol­men lap­sen van­hem­pia ja edel­leen umpi­ra­kas­tu­neita.

Kei­jon (nimi ja tarina muu­tettu, muu­ten totta joka sana) esi­merkki pätee moneen muu­hun­kin elä­mässä ja bis­nek­sessä. Jos haluaa onnis­tua, pitää sitou­tua riit­tä­vän pit­käksi aikaa ja jotain pitää myös uhrata. Jos suunta muut­tuu vii­koit­tain ja yrit­tää kaik­kea saman­ai­kai­sesti, ei pysy­viä muu­tok­sia ole mah­dol­lista saa­vut­taa.

Onko sinulla unel­mia? Asioita, joita et ole vielä saa­vut­ta­nut? Et ole yksin. Niin minul­la­kin. Sinun ja minun on mah­dol­lista saa­vut­taa aina­kin yksi unel­mamme. Ehkä se kaik­kein tär­kein.

Mitä on sitoutuminen?

Sitou­tu­mi­nen tar­koit­taa sitä, että tär­keäksi koke­masi arvosi – ja mis­siosi — toteu­tu­vat kai­kissa sanois­sasi ja teois­sasi.

Miksi sitoutuminen on tärkeää?

Ilman sitou­tu­mista on erit­täin epä­to­den­nä­köistä, että saa­vut­tai­sit halua­masi. Sitou­tu­malla jär­ke­västi ja sys­te­maat­ti­sesti tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sesta taas tulee erit­täin toden­nä­köistä. On toki oleel­lista, että tavoite on yhtey­dessä arvoi­hisi, koska arvo­vas­tai­nen toi­minta ei pidem­män päälle ole itsel­le­si­kään hyväksi.

Miten sitoudut menestyksekkäästi?

Sitou­tu­mi­nen voi­daan jakaa kol­meen asi­aan: teke­mi­sen koh­dis­ta­mi­seen, lupaus­ten pitä­mi­seen ja uhrauk­siin.

Jos ihmi­nen sitou­tuu liian moneen asi­aan saman­ai­kai­sesti, hän ei vält­tä­mättä sitoudu kun­nolla mihin­kään. Jos kaikki on tär­keää, ei mikään ole tär­keää.

Vai­keinta sitou­tu­mi­sessa on lupaus­ten pitä­mi­nen. Aina­kin, jos annat sen lupauk­sen vain itsel­lesi, muille ker­to­matta. Itse­pe­tos on petok­sista hou­kut­te­le­vin ja hel­poin. Har­kitse siis mis­siosi ker­to­mista muil­le­kin. Se on samalla lupauk­sesi.

Usein sitou­tu­mi­nen edel­lyt­tää myös hen­ki­lö­koh­tai­sia uhrauk­sia. Tähän sopii tarina kanasta ja siasta: “Kana ehdot­taa sialle: ‘Perus­te­taanko yhdessä ravin­tola?’ Sika poh­tii ja kysyy: ‘Minkä nimen antai­simme ravin­to­lalle?’ Kana sanoo: ‘Peko­nia ja munia!’ Tämän kuul­tu­aan sika toteaa: ‘Ei kii­tos, sillä minä jou­tui­sin sitou­tu­maan, mutta sinä oli­sit vain mukana!’ ”

@tonihinkka

Kir­joit­taja on sitou­tu­nut tähän 40-osai­seen video­blo­gi­sar­jaan vähin­tään 1,5 vuo­deksi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU