Millainen hoksnokka sinulla on?

Hoksnokka

Hoks­nokka

Mitä on hoksnokka?

 

  ”Mie­les­täni yksi oleel­li­nen omi­nai­suus vai­kut­ta­vuu­desta on

TILANNETAJUN HALLINTA eli HOKSNOKKA.

Tällä tar­koi­tan nopeaa oival­lis­ky­kyä missä men­nään ja

miten tilanne muut­tuu ja

mitä välit­tö­miä toi­men­pi­teitä tar­vi­taan,

jotta hal­linta säi­lyy!

 

Tämä on luvalla jul­kaistu spon­taani asia­kas­pa­laute hen­ki­löltä, joka oli juuri arvioi­nut erään hen­ki­lön vai­ku­tus­voi­maa. Kii­tos kun jaoit tämän kans­samme Raine Hup­po­nen!

CxO Vai­ku­tus­voima™ koos­tuu kah­dek­sasta ulot­tu­vuu­desta, josta hoks­nokka on yksi. Vaan mikä?

Jos on hakusessa, lue mitä on vai­ku­tus­voima täältä!

Hyvää hoks­nok­kaa jou­lu­na­lus­kii­rei­siin!

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU