Olet saanut esimiehenä tiedon kiusaamisesta — miten ratkaiset tilanteen? Triblogi 3/3

Kir­joi­tin aikai­sem­min, miten kan­nat­taa toi­mia, kun sinulle tul­laan ker­to­maan kiusaa­mi­sesta (lue tästä). Sit­ten kir­joi­tin siitä, miten voit edetä asiassa eteen­päin (lue tästä).

Tilanne on siis se, että olet vas­taa­not­ta­nut tie­don, tar­ken­ta­nut sitä kysy­myk­sillä, saa­nut lisäin­for­maa­tiota ja luvan­nut sel­vit­tää asian perin poh­jin ensi tilassa. Tämän jäl­keen olet teh­nyt tar­peel­li­set sel­vi­tyk­set riit­tä­vän oikeel­li­sen tilan­ne­ku­van luo­mi­seksi. Nyt siis tie­dät, kuka on teh­nyt mitä ja kenelle. Sinulla on ehkä käsi­tys myös siitä, miksi.

Nyt on aika tehdä rat­kai­suja. Eihän tilan­netta voi jät­tää dan­te­lai­seen lim­boon – rat­kai­se­mat­to­maan väli­ti­laan, joka on pahempi kuin pahin­kaan lop­pu­tu­los.

Ensin lyhyesti pahim­mat suden­kuo­pat, joi­hin tie­dän joi­den­kin lan­gen­neen:

  1. Irti­sa­not kiusaa­jan selus­taasi var­mis­ta­matta.
  2. Siir­rät kiusaa­jan ove­lasti jon­kin toi­sen ongel­maksi orga­ni­saa­tios­sanne tai sen ulko­puo­lella. Suo­sit­te­let häntä läm­pi­mästi, jotta joku hänet suos­tuu vahin­gossa vai­voik­seen otta­maan.
  3. Ryh­dyt savus­ta­maan kiusaa­jaa pois orga­ni­saa­tiosta (ryh­tyen itse kiusaa­jaksi).
  4. Toteat ”Parempi laiha sopu, kuin lihava riita” ja jätät tilan­teen muhi­maan ja pahe­ne­maan enti­ses­tään.
  5. Pake­net itse pai­kalta (siis irti­sa­nou­dut) jät­täen kol­le­gasi ja joh­det­ta­vasi suden suu­hun.
  6. Liit­tou­dut kiusaa­jan kanssa, koska näin var­mis­tat, ettet itse joudu kiusa­tuksi. Aina­kaan heti.

No, jätän oman päät­te­lysi varaan sen miet­ti­mi­sen, mitä nämä vaih­toeh­dot tar­koit­ta­vat ural­lesi pidem­mällä aika­vä­lillä. Suomi on lopulta aika pieni maa – vielä pie­nempi ovat omat amma­til­li­set pii­risi.

Sit­ten sii­hen vas­tuul­li­sem­paan rat­kai­su­mal­liin.

  1. Luo sel­viy­ty­mis­pe­rusta. Minun on vai­kea kuvi­tella mitään hen­ki­sesti yhtä rank­kaa, kuin tais­telu nar­sis­tia vas­taan. No, vielä ran­kem­paa pit­källä aika­vä­lillä on jää­mi­nen nar­sis­tin sie­lua syö­vyt­tä­vään vai­ku­tus­pii­riin. Syöpä on rankka ver­taus­kohta. Hoi­dot voi­vat olla todella anka­ria, mutta hoi­ta­mat­to­mana tuhou­tuu var­masti. Kun läh­dette pelas­tau­tu­mi­sen tielle, val­mis­tau­tu­kaa ja varus­tau­tu­kaa kun­nolla. Toi­mi­kaa kuten huippu-urhei­lija ennen uran tär­keintä kisaa. Var­mis­ta­kaa, että voitte kes­kit­tyä ker­ralla vain yhteen tais­te­luun.
  2. Rat­kai­su­jen aika. Valit­kaa stra­te­gianne eli miten aiotte voit­taa tämän hen­ki­lö­koh­tai­sen sotanne. Pake­net­teko vai tais­te­let­teko? Miet­ti­kää kaikki vaih­toeh­dot ris­kei­neen, teh­kää valin­tanne ja kerät­kää tar­vit­tava aika, raha ja osaa­mi­nen. Alis­tu­mi­nen ja odot­ta­mi­nen eivät kos­kaan paranna tilan­netta. Itse en ole pake­ne­mi­sen kan­nat­taja. Miksi syyt­tö­män pitäisi kär­siä vielä lisää? Mie­luum­min kiusaa­jan pitäisi läh­teä. Paras, mutta vai­kein, vaih­toehto on lait­taa kiusaaja aisoi­hin, ettei hän pääse muu­al­le­kaan teke­mään tuho­töi­tään. Nar­sisti kun on paran­tu­mat­to­masti nar­sisti lopun elä­määnsä.
  3. Tais­telu. Esi­mie­hellä on lain vel­voit­tama vel­vol­li­suus puut­tua tilan­tee­seen. Jos voitte, kään­ty­kää esi­mie­hen tai hänen esi­mie­hensä puo­leen. Se, onko esi­mie­hellä osaa­mista ja roh­keutta, on sit­ten toi­nen asia. Onneksi apua on saa­ta­ville esi­mie­hel­le­kin. Kaik­kea ei pidä­kään yrit­tää rat­kaista itse. Ammat­tiapu on monesti se kaik­kein hal­vin ja vähi­ten stres­saava vaih­toehto. Koke­nut ammat­ti­lai­nen osaa vält­tää monta juri­dista, psy­ko­lo­gista, vies­tin­näl­listä ja joh­ta­mi­seen liit­ty­vää suden­kuop­paa. Koke­muk­sesta huo­li­matta ei kahta täy­sin samalla kaa­valla rat­kea­vaa tapausta ole vielä tul­lut vas­taani. Jos esi­mies­por­ras ei voi aut­taa, avuksi voi­vat rien­tää viran­omai­set. Alue­hal­lin­to­vi­rasto on taho, jonne voi ilmoit­taa hen­ki­sestä väki­val­lasta työ­pai­kalla. Jos esi­mie­het eivät ole otta­neet huo­lianne tosis­saan, tässä vai­heessa hekin jou­tu­vat lai­min­lyön­nis­tään syy­tet­ty­jen puo­lelle, vaikka muu­ten oli­si­vat kuinka hyviä esi­mie­hiä tahansa. Tämä vaih­toehto on samalla kiel­tei­sen jul­ki­suu­den var­mis­tava viho­vii­mei­nen oljen­korsi. Tois­tan ja koros­tan tässä esi­mie­hen vas­tuuta. Tie­toi­sesti, koska kiusaa­mi­nen on aina ensi­si­jai­sesti joh­ta­mi­sen ongelma. Pahinta mitä tie­dän, on esi­mies joka kiusaa. Toi­seksi pahinta on esi­mies, joka sal­lii kiusaa­mi­sen. Joh­ta­jan vel­vol­li­suus kun on suo­jella joh­det­ta­vi­aan. Joh­ta­jan perus­teh­tävä on mah­dol­lis­taa joh­det­ta­viensa onnis­tu­mi­nen jopa menes­ty­mi­nen. Kaik­kea ei tar­vitse eikä kan­na­ta­kaan tehdä itse. Voitte kut­sua rat­su­väen pai­kalle.
  4. Jäl­ki­hoito. Kävi tais­te­lussa miten tahansa, tar­vit­se­vat osal­li­set aikaa ja apua ehey­ty­mi­seen. Mitä ran­kem­mat koke­muk­set, sitä enem­män ja syväl­li­sem­pää. Kaik­kea yhden ryh­mä­kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den ja vuo­si­kausien tera­pian väliltä. Joh­ta­mi­sen näkö­kul­masta teemme ole­tuk­sen, että nar­sisti pyr­kii kos­ta­maan aina. Hän kun on omasta mie­les­tään juma­lan veroi­nen ja häntä vas­taan ei voi ran­gais­tuk­setta rik­koa. Siksi hoi­ta­mis­sani tapauk­sissa val­mis­tau­du­taan vas­tais­kuun heti alusta asti. Meillä on aina taka­tas­kussa todis­teita, joilla voimme myö­hem­min tar­vit­taessa puo­lus­tau­tua. Usein nämä ovat osoit­tau­tu­neet­kin kul­lan arvoi­siksi.

Lisää aiheesta ilmai­sesta webi­naa­ri­tal­len­teesta Nar­sis­ti­va­paa orga­ni­saa­tio (kuun­tele tästä), Vapaudu Nar­sis­tista -kir­jasta (lue tästä) tai aihee­seen liit­ty­vistä kou­lu­tuk­sista Oppia.fi  Oppia.fi  tai  (Rate­kou­lu­tus).

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

CxO Professional Oy
MENU