Olet saanut esimiehenä tiedon kiusaamisesta — miten etenet? Triblogi 2/3

Kir­joi­tin viime vii­kolla siitä, miten kan­nat­taa toi­mia kun sinulle tul­laan ker­to­maan kiusaa­mi­sesta (lue tästä). Tämä kir­joi­tus on jat­koa sii­hen.

Tilanne on siis se, että olet vas­taa­not­ta­nut tie­don, tar­ken­ta­nut sitä kysy­myk­sillä, saa­nut lisäin­for­maa­tiota ja luvan­nut sel­vit­tää asian perin poh­jin ensi tilassa.

Toki tässä on niin pal­jon muut­tu­jia, että en voi tie­tää, mitä on juuri tei­dän tapauk­ses­sanne tapah­tu­nut ja mitä kiusaa­mi­sesta syyt­tä­nyt on esit­tä­nyt toi­veek­seen. Sovella siis näitä ohjeita oman tilan­teesi eri­tyis­piir­teet vah­vasti huo­mioi­den.

Ensin lyhyesti pahim­mat suden­kuo­pat, joi­hin tie­dän joi­den­kin lan­gen­neen:

 1. Menet kim­paan­tu­neena syyt­tä­mään syy­tet­tyä kiusaa­jaa kiusaa­jaksi.
 2. Hau­kut hänet ensin ja kuun­te­let vasta sit­ten – jos sit­ten­kään.
 3. Kokoat koko tii­min kasaan ja ryh­dyt käsit­te­le­mään asiaa jul­ki­sesti.
 4. Pal­jas­tat sinulle ker­to­maan tul­leen ja pahim­massa tapauk­sessa vielä ker­rot mitä hän on sinulle sano­nut.
 5. Koet tapah­tu­neen syväksi louk­kauk­seksi omaa joh­ta­juut­tasi vas­taan, mar­ty­ri­soi­dut ja vai­vut synk­kyy­teen.

Noilla kei­noilla var­mis­tat mai­neesi mene­tyk­sen joh­ta­jana. Sit­ten sii­hen oikeam­paan rat­kai­su­mal­liin.

 1. Pysähdy poh­ti­maan ja poh­di­kin pon­te­vasti. Esitä itsel­lesi aina­kin seu­raa­vat kysy­myk­set:
  1. Kiusaa­mis­ta­pah­tu­ma­ku­vaus: Onko sinulla oma­koh­tai­sia havain­toja, jotka tuke­vat väi­tettä? Entä havain­toja, jotka tuke­vat vas­tak­kaista? Ellei oma­koh­tai­sia, onko toi­sen käden tie­toa? Onko se tieto ole­tet­ta­vasti luo­tet­ta­vaa? Voi­sitko jos­tain saada luo­tet­ta­vaa tie­toa todis­teeksi? Mistä? Miten, tilan­netta tur­haan pal­jas­ta­matta? Kuinka nopeasti?
  2. Kiusaa­jaksi syytetty/syytetyt: Onko sinulla oma­koh­tai­sia havain­toja, jotka puhu­vat sel­lai­sen käyt­täy­ty­mi­sen tai luon­teen­laa­dun puo­lesta, että syyte voisi olla totta? Entä havain­toja, jotka tuke­vat vas­tak­kaista? Ellei oma­koh­tai­sia, onko toi­sen käden tie­toa? Onko se tieto ole­tet­ta­vasti luo­tet­ta­vaa? Voi­siko jos­tain saada luo­tet­ta­vaa tie­toa todis­teeksi? Mistä? Miten, syy­tet­tyä tai uhria pal­jas­ta­matta? Kuinka nopeasti?
  3. Kiusaa­mi­sil­moi­tuk­sen teh­nyt uhri: Onko sinulla oma­koh­tai­sia havain­toja, jotka puhu­vat sen puo­lesta, että hän on kär­si­nyt kiusaa­mi­sesta? Alen­tu­nut tuot­ta­vuus, vir­heet, unoh­telu, sai­raus­pois­sao­lot, ala­kulo tai pahan­tuu­li­suus? Onko sinulla oma­koh­tai­sia havain­toja siitä, miten hän koh­te­lee toi­sia ihmi­siä? Voi­siko miten­kään olla mah­dol­lista, että kiusaa­mis­väite on itse asiassa kiusaa­mista väi­tet­tyä kiusaa­jaa koh­taan (näi­tä­kin jos­kus näkee, ikävä kyllä)? Onko toi­sen käden tie­toja? Kuinka luo­tet­ta­vaa se tieto on? Mistä tie­toa voisi saada lisää? Miten luot­ta­musta rik­ko­matta?
  4. Hanki nopeasti, mutta rau­hal­li­sesti ja hosu­matta viit­teitä sekä väit­teen puo­lesta ja vas­taan. Ole skep­ti­nen.
  5. Kun kyse­let muilta ihmi­siltä asioita, tar­kenna väit­teitä kysy­mällä: onko havain­tosi oma­koh­tai­nen? Onko todis­teita, todis­ta­jia tai muis­tiin­pa­noja? Jos epäi­let, voit kysyä tilan­tee­seen näen­näi­sesti epä­oleel­li­sesti liit­ty­nyttä seik­kaa (kuten mil­lai­nen sää sil­loin oli tai missä huo­neessa tämä tapah­tui?). Jos tilanne on ollut aito, voi täl­lai­nen epä­oleel­li­nen­kin seikka jäädä ihmi­sen mie­leen ja palau­tua sieltä takel­te­le­matta?
  6. Ymmärrä, että omat tun­teesi ja hen­ki­lö­miel­ty­myk­sesi vai­kut­ta­vat arvioin­ti­ky­kyysi. Niin kai­killa ihmi­sillä tapah­tuu, tun­nusti sen tai ei. Etsi itsel­lesi luo­tettu spar­raaja, joka on riit­tä­vän etäällä tapauk­sen osa­puo­lista (tällä eli­mi­noi­daan tunne- ja ennak­koa­sen­ne­harha). Täl­lai­nen spar­raaja voi olla hen­ki­lös­tö­hal­lin­non edus­taja, toi­nen joh­taja tai jos­kus täy­sin ulko­puo­li­nen ammat­ti­lai­nen. Riip­puu tilan­teen vaka­vuu­desta ja oman orga­ni­saa­tion osaa­mi­sesta ja laa­juu­desta.
  7. Etene vasta kun olet tilan­teen vaka­vuu­teen näh­den riit­tä­vän varma.

Edellä kuva­tun teke­mi­seen voi mennä tun­neista viik­koi­hin. Riip­puu tie­ten­kin omasta ja mui­den kalen­te­rista. Omaa kalen­te­ria kan­nat­taa kui­ten­kin rai­vata, koska mikä voisi olla joh­ta­jalle tär­keäm­pää, kuin omien joh­det­ta­viensa suo­je­le­mi­nen hen­ki­seltä väki­val­lalta?

Kuun­tele CxO webi­naa­ri­tal­lenne 28.4.2017 Nar­sis­ti­va­paa orga­ni­saa­tio tästä.

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

CxO Professional Oy
MENU