Olemuksen merkitys massa-, pika ja etävaikuttamisessa

Rakkautta ensisilmäyksellä, kunnes Markku avasi suunsa ja sanoi ensimmäisen sanan.

Markku, 47, oli sink­kuun­tu­nut muu­ta­mia kuu­kausia aikai­sem­min. Häntä alkoi jo hie­man mie­ti­tyt­tä­mään, josko uutta läh­tisi kalas­te­le­maan. Per­jan­tain alkuil­lasta hän päätti pis­tää kai­ken peliin.
Markku sau­noi oikein kun­nolla. Hink­kasi itsensä puti­puh­taaksi joka pai­kasta. Silitti jopa pai­dan ja pisti hou­kut­te­le­van tas­ku­lii­nan pik­ku­ta­kin tas­kuun. ”Vas­tus­ta­mat­to­man komea kön­si­käs”, vas­tasi peili Mar­kun kysy­vään kat­see­seen. Hän oli val­mis seik­kai­luun.

Markku saa­pui kes­kus­tan meno­mes­taan. Autolla kah­des­ta­kin syystä. Hän arveli, että sel­vin­päin hän saa sel­vän etu­lyön­tia­se­man ei niin sel­viin kil­pa­hur­mu­rei­hin. Toi­sek­seen autolla on helppo saat­taa leidi kotiin.

Ravin­to­lassa Mar­kun sil­miin osui heti oven­suusta laa­tu­lei­di­seu­rue. Mikä parasta, lei­dien päät kään­tyi­vät nopeasti Mark­kuun. Kat­seissa näkyi hyväk­syvä kai­paus.
Mar­kun vielä miet­tiessä valin­taansa ja avaus­sa­no­jaan, alkoi yksi lei­deistä lähes­tyä Mark­kua var­moin kat­sein. Nai­sen kau­neus kas­voi askel aske­leelta. Markku oli myyty ja Mirkku sel­västi osta­massa.

”Moi minä olen Mirkku. Mie­tin tuossa pääni puhki, kum­paa sinä muis­tu­tat enem­män: Brad Pit­tiä vai George Cloo­neytä?”, Mirkku avasi pelin.
Markku häkel­tyi het­keksi. Hah­mot­teli elä­mänsä pisim­mät viisi sekun­tia hyvää vas­ta­pal­loa tuo­hon kiel­tä­mättä aseis­ta­rii­su­vaan syöt­töön.

”En kum­paa­kaan lähes­kään niin pal­jon, kuin sinä Ange­lina Jolie­tia…”, Markku aloitti mata­lan­sek­sik­käällä äänel­lään.

Mir­kun kas­vot vään­tyi­vät inhosta. Hän otti pari nopeaa taka-askelta ja käsi­jar­ru­kään­nök­sellä palasi seu­ru­ee­seensa. Hän kuis­kasi ystä­vät­tä­ril­leen jotain ja koko seu­rue alkoi nopeasti tehdä läh­töä ravin­to­lasta.

Mitä Markku oppi tästä?
Ei riitä, että näyt­tää hyvältä, jos hai­see pahalta. Edel­li­sil­lan ham­mas­pe­sulla ei hur­mata enää seu­raa­van päi­vänä.

Samat lainalaisuudet toimivat työelämäkonteksissa

Oli­siko Markku pahan­ha­jui­sena kyen­nyt vakuut­taa­maan uuden asiak­kaan, vaikka pal­ve­lunsa olisi mark­ki­noi­den paras? Tai tul­lut vali­tuksi kah­desta lop­pusuo­ralle pää­seestä työn­ha­ki­ja­kan­di­daa­tista?

Mitä on vaikuttava olemus?

Vai­kut­tava, luot­ta­musta herät­tävä ole­mus tar­joaa halua­masi ja yhte­näi­sen vies­tin vas­taa­not­ta­jien kai­kille ais­teille. Se kat­taa ryh­din, siis­tey­den, pukeu­tu­mi­sen ja ennen kaik­kea käy­tök­sen.

Miksi olemus on tärkeää vaikuttamisessa?

Ole­mus on etä- ja pika­vai­kut­ta­mi­sen vah­vim­pia olo­muo­toja.

Mei­dät yleensä havai­taan jo pal­jon ennen kuin olemme kes­kus­te­lue­täi­syy­dellä. Aina­kin näkö kan­taa kuu­loa kau­em­maksi. Pahim­mil­laan jopa haju. Sisä­ti­loissa on vai­kea siir­tyä edes tuu­len ala­puo­lelle. Tätä etäen­si­vai­ku­tel­maa on vai­kea muut­taa tai­ta­val­la­kaan reto­rii­kalla.

Evo­luu­tion myötä olemme saa­neet jopa tur­han tar­kan pika­vai­ku­tel­ma­ky­vyn useille ais­teil­lemme. Olem­me­han me tark­ka­vai­nui­sim­pien ja epä­luu­loi­sim­pien savan­ni­sa­moi­li­joi­den geneet­ti­siä jäl­ke­läi­siä. Hyvässä ja pahassa.

Seu­raa­vien viik­ko­jen jak­soissa makus­te­lemme vai­kut­ta­van ole­muk­sen tar­kem­piin aine­so­siin. Muista käyt­täy­tyä!

Katso video olemuksen merkityksestä

@tonihinkka

Kir­joit­taja lähti osta­maan Mynt­ho­neita

P.S.1. Mitä hyö­tyä vai­ku­tus­voi­masta on ja miten voit sitä kehit­tää? Lue lisää!

P.S. 2. Haluatko ensim­mäis­ten jou­kossa mak­sut­to­mat vin­kit vai­ku­tus­voi­masi kehit­tä­mi­seksi suo­raan säh­kö­pos­tiisi?  Tilaa ne täältä!

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU