Lahjoitamme koulutuspaikkoja Suomi100tonnia -kampanjassa — haku käynnissä

Suomi 100tonnia -kam­pan­jan myötä toteu­tamme mis­sio­tamme ja arvo­jamme

Uskomme moderniin ja ihmisläheiseen johtamiseen

Mis­siomme on paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Pää­tös läh­teä mukaan kam­pan­jaan oli helppo, sillä uskomme moder­niin ihmis­lä­hei­seen ja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen, jossa hen­ki­lös­tön hyvin­vointi näh­dään kes­kei­senä kil­pai­lu­ky­vyn kas­vat­ta­jana. Joh­ta­mista voi ja kan­nat­taa oppia lisää. Me osaamme aut­taa siinä mm. men­to­roi­van joh­ta­mi­sen, luon­tai­sen vai­ku­tus­voi­man kas­vat­ta­mi­sen tai työ­kiusaa­mi­sen rat­kai­se­mi­sen osalta.

Haluamme tar­jota mah­dol­li­suu­den kou­lu­tuk­seen niil­le­kin, joille se muu­ten ei olisi mah­dol­lista.  Näin elä­mämme todeksi jat­ku­van oppi­mi­sen, oikeu­den­mu­kai­suu­den ja inhi­mil­li­syy­den arvo­jamme.

Toimi pian, sillä Suomi100tonnia -koulutuspaikat viedään käsistä

Lah­joit­ta­mamme viisi kou­lu­tus­paik­kaa syk­syn kou­lu­tuk­sis­samme Suomi100tonnia -oppi­mi­seen. Kou­lu­tuk­set liit­ty­vät vai­ku­tus­voi­man kehit­tä­mi­seen, men­to­roi­vaan joh­ta­mi­seen ja työi­lon palaut­ta­mi­seen.

Kuu­limme yhteis­työ­kump­pa­nil­tamme, että kou­lu­tuk­siimme on ollut muka­vasti haki­joita. Älä jää ihmet­te­le­mään, vaan toimi pian. Nopeat syö­vät hitaat, syys­kuun kou­lu­tus­pai­kat on jo täy­tetty.

Hae Suomi100tonnia -paik­kaa kou­lu­tuk­siimme

 

 

CxO Professional Oy
MENU