Johdettavan kuolema – johtajan toimintaohjeet

Työ­ka­ve­rin kuo­lema on kriisi työyh­tei­sölle. Jär­ky­tys kos­ket­taa niin joh­ta­jia kuin joh­det­ta­via. Tässä kir­joi­tuk­sessa ker­romme asian koh­dan­nei­den jaka­mia koke­muk­sia siitä, miten joh­ta­jan kan­nat­taisi toi­mia mikäli suru­viesti saa­puu hänen joh­det­ta­vaansa koskien.

Sankaritarinajohtaja rakastaa omia tarinoitaan. Sankarikuuntelijajohtajaa etsitään!

Sankaritarinajohtaja

Tulet intoa puh­kuen esi­mie­hesi luo. Haluat ker­toa onnis­tu­mi­ses­tasi kai­ken ja kai­kille. Parin lauseen jäl­keen pomosi ottaa puheen­vuo­ron ja ker­too oman tari­nansa siitä, miten hän onnis­tui vas­taa­vassa tilan­teessa vielä sinua­kin hie­nom­min. Oma tari­nasi unoh­tuu. Katossa kier­tä­nyt, kir­kas intosi, har­maan­tuen lat­tialle valuu.

Erilaisuuden hyödyntäminen neutraalisti

Hyödynnättekö erilaisuutta – ihan oikeasti?

Eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ei onnistu ilman ymmär­rystä Joi­den­kin kanssa yhteis­työ sujuu kuin tanssi jo ensi koh­taa­mista läh­tien, ja joi­den­kui­den kanssa yhteistä säveltä ei tunnu löy­ty­vän lain­kaan.  Yhteys saman­kin ihmi­sen kanssa toi­mii välillä moit­teet­to­masti, välillä pät­kii. Vii­meksi tällä vii­kolla huo­ma­sin, kuinka ärsyynnyin

Huiput harjoittelevat arjen neuvottelutaitoa päivittäin

Arjen neuvottelutaitoa

Neu­vot­te­lun luon­tei­siin tilan­tei­siin tör­mää lähes päi­vit­täin. Kyseessä ovat usein ”pie­net” asiat, joita ei edes miellä neu­vot­te­luksi.  Tässä muu­ta­mia esi­merk­kejä siitä, miten pää­set har­joit­te­le­maan arjen neu­vot­te­lu­tai­toa. Opi tun­nis­ta­maan arjen neu­vot­te­lu­tai­toa vaa­ti­via tilan­teita Ostat ruo­ka­kau­pasta tuot­teen, jonka parasta ennen päi­vä­määrä on jo

Suomi100tonnia

Lahjoitamme koulutuspaikkoja Suomi100tonnia -kampanjassa — haku käynnissä

Suomi 100tonnia -kam­pan­jan myötä toteu­tamme mis­sio­tamme ja arvo­jamme Uskomme moder­niin ja ihmis­lä­hei­seen joh­ta­mi­seen Mis­siomme on paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Pää­tös läh­teä mukaan kam­pan­jaan oli helppo, sillä uskomme moder­niin ihmis­lä­hei­seen ja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen, jossa hen­ki­lös­tön hyvin­vointi näh­dään kes­kei­senä kil­pai­lu­ky­vyn kasvattajana.

Kurssilla opitut ja työstetyt johtamisen työkalut käytäntöön

Jarmo lähti Men­to­roiva joh­taja -kurs­sille, koska hänellä oli ”joh­ta­ja­koulu” hakusessa eikä kurssi ollut liian pitkä. Hän lähti avoi­min mie­lin hake­maan joh­ta­mi­sen työ­ka­luja ja oli kiin­nos­tu­nut myös pro­fi­loin­ti­työ­ka­luista itsensä tun­te­mi­sen lisää­mi­seksi. Jarmo on toi­mi­nut esi­mie­henä yli kym­me­nen vuotta ja hänellä on

CxO Professional Oy
Valikko