Neuvottelutaito on osa johtamiskykyä

Neuvottelut ja neuvottelutaidot johtamisessa

Neu­vot­te­lut ovat olen­nai­nen osa joh­ta­jien työtä. Näin ollen hyvät neu­vot­te­lu­tai­dot ovat myös oleel­li­nen osa joh­ta­jien tar­peel­lista työ­ka­lu­pak­kia. Mutta mitä kaik­kea tämä sit­ten voi pitää sisäl­lään?

Neuvottelut asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien kanssa

Usein aja­tel­laan, että neu­vot­te­lut ovat pel­käs­tään osa orga­ni­saa­tion kans­sa­käy­mistä ulkois­ten taho­jen kanssa. Se onkin tär­keä osa, joka pitää pys­tyä teke­mään huo­lel­li­sesti ja tulok­sel­li­sesti. On aivan riit­tä­västi tapauk­sia, jossa onnis­tu­neella neu­vot­te­lu­tu­lok­sella on ollut rat­kai­seva mer­ki­tys orga­ni­saa­tion menes­tyk­selle. Toki neu­vot­te­lun jäl­kei­sellä toteu­tuk­sella voi asiat vielä pilata, mutta huo­non neu­vot­te­lu­tu­lok­sen paran­ta­mi­nen toteu­tus­vai­heessa on vai­keaa, ellei lähes mah­do­tonta.

Neuvottelut organisaation sisällä – työkalu johtamisessa

Usein unoh­de­taan, että orga­ni­saa­tion joh­ta­mi­nen on suu­relta osin neu­vot­te­lua. Auk­to­ri­teet­tiin perus­tuva joh­ta­mi­nen toi­mii vain rajal­li­sesti, jos ollen­kaan. Joh­ta­jan on saa­tava jouk­konsa mukaan, jol­loin kysy­myk­sen aset­telu onkin ”mitä hyö­tyä minulle on seu­rata joh­ta­jaa”. Samasta vas­ta­vuo­roi­suu­desta on kysy­mys myös neu­vot­te­lussa. Jos haluan saa­vut­taa tämän, mitä minun pitää antaa vas­ti­neeksi. Tätä on yhteis­työ­ha­lui­nen neu­vot­telu.

Yhteis­työ­ha­lui­sella neu­vot­te­lu­ta­valla saa­vu­te­taan ulkoi­sissa neu­vot­te­luissa paras lop­pu­tu­los, sujuva yhteis­työ­suhde, pysyvä sitou­tu­mi­nen ja tulok­sel­li­nen toi­meen­pano. Aivan sama pätee myös sisäi­siin neu­vot­te­lui­hin.
Ilme­ne­mis­muo­toja on useita. Tavoit­teista sopi­mi­nen on usein neu­vot­te­lua. Isot inves­toin­ti­pää­tök­set edel­lyt­tä­vät usein mit­ta­via val­mis­te­lu­töitä, joissa on pal­jon neu­vot­te­luun viit­taa­via ele­ment­tejä. Hal­li­tuk­sen ja joh­to­ryh­män kanssa toi­mi­mi­nen on luon­teel­taan neu­vot­te­lua.

Toi­minta orga­ni­soi­daan usein pro­jek­tien muo­toon, jol­loin ei aina edes ole muo­dol­lista auk­to­ri­teet­tia lin­ja­vas­tuun muo­dossa. Pro­jek­tit voi­vat olla myös usei­den orga­ni­saa­tioi­den yhteis­hank­keita, jol­loin auk­to­ri­teet­tia ei ole sen­kään ver­taa. Silti on saa­tava kaikki mukaan yhtei­sen teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­seen. Neu­vot­te­le­mi­nen on hyvä mene­telmä saada kaikki osa­puo­let yhtei­sen tavoit­teen taakse.

Tärkeät taidot

Neu­vot­te­lu­tai­dot siis ovat tär­keitä jokai­selle joh­ta­vassa ase­massa ole­valle. Ne ovat tär­keitä niin sisäi­sen kuin ulkoi­sen­kin uskot­ta­vuu­den kan­nalta. On sit­ten kyse ulkoi­sista, yri­tyk­sen kan­nalta olen­nai­sista yhteis­työ­so­pi­muk­sista, tai yri­tyk­sen sisäi­sistä, toi­min­taan liit­ty­vistä asioista, niin molem­missa näkö­kul­missa hyvillä neu­vot­te­lu­tai­doilla on onnis­tu­mi­sen kan­nalta oleel­li­nen mer­ki­tys.

Siksi onkin tär­keää kehit­tää joh­ta­jien neu­vot­te­lu­tai­toja osana hei­dän muita joh­ta­mis­ky­vyk­kyyk­si­ään. Hyvät neu­vot­te­lu­tai­dot voi­vat osoit­tau­tua rat­kai­se­vaksi teki­jäksi, joka erot­taa par­haan joh­ta­jan muista.

Tämä hyöty kan­nat­taa käyt­tää hyväk­seen. Ja saa­vut­taa hyviä tulok­sia.

Kai Tihilä

 


 

Mil­lai­set ovat neu­vot­te­lu­tai­tosi? Tule kou­lu­tuk­seen, älä anna muille etu­mat­kaa neu­vot­te­luissa.

 Seu­raava kou­lu­tus on 6.6. — tutustu kou­lu­tuk­seen tästä

 

 


Kir­joi­tus on jul­kaistu myös Keep the course Oy:n koti­si­vuilla

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU