Järjetön tunteettomuus vie työhalut — Kuohu 4/2016

Järjetön tunteettomuus vie työhalut

Kuohu 4/2016

140 000 suo­ma­laista ei voi työs­sään hyvin — koska he koke­vat kiusaa­mista. Se tar­koit­taa vuo­sit­tain yli 30 mil­joo­naa huo­no­voin­tista työ­päi­vää, joi­den aikana ei koeta iloa, rie­mua tai onnis­tu­mi­sen tun­teita eikä myös­kään olla työssä par­haim­mil­laan tai tehok­kaim­mil­laan. Jos sai­simme kiusaa­mi­sen pois­tet­tua, mitä se tar­koit­taisi ihmis­ten hyvin­voin­nille ja suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vylle. Joh­ta­mi­sak­ti­visti ja kir­jai­lija Toni Hinkka kuvai­lee kir­joi­tuk­ses­saan, kuinka jär­je­tön tun­teet­to­muus vie työ­ha­lut.

Lue kir­joi­tus koko­nai­suu­des­saan tästä!

CxO Professional Oy
MENU