Näin viestit vihatulle — Keski-Uusimaa 10.10.2018

Tällä ker­taa Toni poh­tii sitä, kuinka ylei­siä ja tur­hia säh­kö­pos­ti­vies­tien aiheut­ta­mat konflik­tit ovat. Lopussa on kolme vink­kiä, miten ne voi hel­posti vält­tää.

Kolumni on jul­kaistu Keski-Uusi­maa -leh­dessä 10.10.2018

 


KU Näin viestit vihatulle 2018-10-10

Näin viestit vihatulle

Tässä yksin­ker­tai­nen muis­ti­lista vies­teille, joi­den haluat kol­hai­se­van viha­hen­ki­löäsi oikein syvältä: kuin puukko lapa­lui­den välistä suo­raan sydä­meen.

Ensim­mäi­nen sääntö: Viesti nega­tii­vi­nen tun­tei­siin vai­kut­tava viesti aina säh­kö­pos­tilla. On hyvät mah­dol­li­suu­det sii­hen, että vas­taa­not­taja lukee sen het­kellä, jol­loin sillä on häneen kaik­kein suu­rin vai­ku­tus. Kuten ennen esiin­ty­mistä, asia­kas­koh­taa­mista tai, mikä parasta, sil­loin kun hän yrit­tää unoh­taa het­keksi työ­asiat palau­tuak­seen. Oikein tai­ta­vasti ajoi­tettu luke­mi­nen voi hyvällä tuu­rilla pilata vas­taa­not­ta­jansa unien lisäksi myös monen muun hen­ki­lön päi­vän.

Toi­nen sääntö: Viesti säh­kö­pos­tilla eten­kin nega­tii­vi­sia tun­teita aiheut­ta­via asioita. Kysee­na­laista, hauku ja lyt­tää. Paras vai­kut­ta­vuus saa­vu­te­taan moni­mer­ki­tyk­sel­li­sellä rivien­vä­li­ket­tui­lulla. Siinä vas­taa­not­taja jää pit­käksi aikaa poh­ti­maan, mitä mah­doit oikein tar­koit­taa.

Kol­mas sääntö: Kir­joita todella pit­kiä ja poh­dis­ke­le­via mei­lejä. Pii­lota epä­sel­vät kysy­myk­set sinne tänne sivu­lausei­siin. Niin, että vas­taa­not­taja jou­tuu luke­maan sen vähin­tään vii­desti point­tisi ymmär­tääk­seen ja angs­ti­muis­ti­jäl­jestä tulee pysy­vämpi.

Pitäi­sikö jo mai­nita, että yllä oleva on sar­kas­mia? Enpä taida, menee hauska juttu pilaille.

Olen saa­nut moi­sia vies­tejä sil­loin täl­löin. Val­taosa niistä on toden­nä­köi­sesti lähe­tetty sinänsä pahaa tar­koit­ta­matta enem­piä ajat­te­le­matta. Mah­tuu toki jouk­koon myös per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­so­le­te­tun sys­te­maat­ti­sen pahan­tah­toista hen­kistä väki­val­ta­vies­tit­te­lyä.

Ellei tar­koi­tuk­sesi ole satut­taa kol­le­goi­tasi, yhteis­työ­kump­pa­nei­tasi tai ystä­viäsi, kitey­tän aja­tuk­sen kir­kas­ta­mi­seksi vielä toi­sin­päin.

Yksi: Viesti mah­dol­li­sesti nega­tii­vi­sia tun­teita herät­tä­vät asiat aina kas­vok­kain. Jos se ei ole mah­dol­lista, viesti vähin­tään väli­tön­vuo­ro­vai­kut­tei­sessa tilan­teessa, kuten puhe­li­messa.

Kaksi: Jos on pakko vies­tiä säh­kö­pos­tilla, kir­joita vain asiasta. Poista kaikki tun­tei­siin vai­kut­ta­vat adjek­tii­vit, kie­li­ku­vat, arvauk­set ja spe­ku­loin­nit.

Kolme: Kir­joita lyhyesti ja ilmaise kysy­myk­sesi sel­keästi heti vies­tin otsi­kossa tai alussa.

Toni Hinkka

Kir­joit­taja poh­tii, kuinka ylei­siä säh­kö­pos­tien aiheut­ta­mat konflik­tit mah­ta­vat olla

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU