Näin kirkastat urasi ja elämäsi perimmäiset tarkoitukset

Luo vakuuttavanvankka pohja menestykselle ja kehittymisellesi

https://youtu.be/K9F3-J7pC8o
MItä ovat elä­män tar­koi­tuk­set? Miten ne voi jokai­nen mää­rit­tää? Mikä on mis­sion mer­ki­tys vai­kut­ta­mis­tai­doille ja vai­ku­tus­voi­malle?

Tun­tuuko elä­mäsi tyh­jältä? Paker­rat päi­västä toi­seen elä­kettä tai kuo­le­maa odot­taen? Mikään ei tunnu mil­tään ja jos tun­tuu, on tunne ahdis­tava?

Näin ei tar­vitse olla. Jokai­nen voi luoda omasta elä­mäs­tään mer­ki­tyk­sel­li­sen. Mer­ki­tys tuot­taa iloa itselle ja par­haim­mil­laan laa­jalle jou­kolle mui­ta­kin ihmi­siä. Todella vakuut­ta­via ja vai­ku­tus­val­tai­sia ihmi­siä yhdis­tää yksi asia – heillä on sel­keä mis­sio kai­kelle ole­mi­sel­leen, teke­mi­sel­leen ja sano­mi­sel­leen. Ilmai­sena sivuoi­reena he ovat usein myös todella onnel­li­sia, vaikka koki­si­vat elä­mäs­sään mil­lai­sia vas­toin­käy­mi­siä tahansa.

Lisää ilo­uu­ti­sia: näitä elä­män tar­koi­tuk­sia voi olla samaan aikaan useita. Sinun ei tar­vitse tyy­tyä vain yhteen.

Mikä on missio?

Mis­sio tar­koit­taa sitä, että elä­mäl­läsi on sel­keät tar­koi­tuk­set. Kyllä, moni­kossa. Tar­koi­tuk­sia on toden­nä­köi­sesti useita. Tähän men­nessä olet ehkä salaa toi­vo­nut, että kek­si­sit edes yhden syyn ole­mas­sao­lol­lesi.

Miksi elämän tarkoituksen tietäminen on tärkeää?

No, ilman elä­män tar­koi­tuk­sen ymmär­tä­mistä, elä­mässä ei ole oikeas­taan mitään jär­keä, siis tar­koi­tusta. Tai toi­sin päin: Elämä, jolla on tar­koi­tus, on elä­mää par­haim­mil­laan. Jokai­nen päivä tun­tuu mer­ki­tyk­sel­li­seltä. Myös sil­loin, kun koh­taat vas­toin­käy­mi­siä. Itsea­siassa vas­toin­käy­mi­set, mokat ja har­mit voi­vat olla elä­mäsi tar­koi­tuk­selle elin­tär­keitä oppi­mis­ko­ke­muk­sia ja kas­vu­paik­koja.

Miten määrität elämäsi tarkoitukset?

Olet ehkä koko elä­mäsi odot­ta­nut, että joku ker­too sen suu­ren vii­sau­den, mikä on elä­män tar­koi­tus. Sitä ei tule tapah­tu­maan. Se ei ole mah­dol­lista, koska kukaan muu kuin sinä itse ei voi sinun elä­mäsi tar­koi­tusta mää­rit­tää. Mutta sinä voit ja ker­ron ja näy­tän yllä ole­valla videolla, miten sen tapah­tuu.

Näin se tapah­tuu. Siinä ei ole mitään mys­tistä. Vähän miet­ti­mistä se vaa­tii eikä ker­ralla tule val­mista. Tar­koi­tuk­sesi voi jalos­tua ja kas­vaa ajan myötä, kun vii­sau­tesi itses­täsi ja kyvyis­täsi kehit­ty­vät.

Vai­ku­tus­voi­man­nos­ta­jan mis­sion mää­ri­tys

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU