Miten vangitset kuulijoidesi jakamattoman huomion?

Kuinka varmistat, ettei kuulijasi nukahda? Tässä vinkit täydelliseen Cliffhangeriin

Sirpan havahtuminen tavallisesta lehtorista…

Sirpa, 49, sai elä­mänsä tilai­suu­den. Pal­kin­non kol­men vuo­si­kym­me­nen uuras­tuk­sesta ja oras­ta­vasta menes­tyk­sestä. Hänet kut­sut­tiin urae­lä­mä­leh­to­riksi pai­kal­li­seen kor­kea­kou­luun.

Sirpa, ahke­rana ja tun­nol­li­sena val­mis­tau­tui ensim­mäi­seen luen­toonsa viik­ko­tol­kulla. Kävi vie­läpä kal­vo­jen­rus­taus­kurs­sin­kin.

Kaik­kien aiko­jen kal­vo­set­tinsä (78 diaa) kanssa hän astui täy­den auri­to­rion estra­dille. Sirpa otti ylei­sönsä hal­tuun pit­källä tui­jot­ta­valla hil­jai­suu­della. Hän puhui vasta kun vii­mei­nen­kin opis­ke­lija oli kään­tä­nyt kat­seensa pois kän­ny­kästä hänen suun­taansa.

Ensim­mäi­set kym­me­nen kal­voa meni aika mukiin­me­ne­västi. Siitä innos­tu­neena hän jat­koi ylei­söään kat­so­matta seu­raa­vat kym­me­nen kal­voa.

Outo taus­ta­ääni havah­dutti Sir­pan esiin­ty­jät­rans­sis­taan. Kuin ilmas­toin­ti­lait­teen moot­to­rista olisi laa­keri neli­kul­mais­tu­nut ja alka­nut oudosti rahista.

Sirpa kat­soi ylei­söönsä. Toi­sella rivillä lip­pa­lak­ki­päi­sen opis­ke­li­jan pää oli oudosti taka­ke­nossa. Rahi­seva ääni oli hänen kuor­sauk­sensa.

Sirpa sil­mäili ylei­söön tar­kem­min ja huo­masi, ettei lip­pa­lak­ki­nen ollut ainoa nuk­kuja. Hän oli onnis­tu­nut hyp­no­ti­soi­maan puo­let ylei­sös­tään syvään uneen.

Sir­pan tarina jat­kuu het­ken kir­joi­tuk­sen lopussa.

 

Mitä on sävyk­kyys?
Sävyk­kyys tar­koit­taa sitä, että ilmai­set itseäsi sävyk­käästi: vaih­del­len puheesi ryt­miä, voi­mak­kuutta ja kor­keutta. Sävyk­kyy­den vas­ta­kohta on mon­o­to­ni­suus, yksi­toik­koi­suus.

Miksi sävykkyys on tärkeää?

Sävyk­kyys pitää kuu­li­jan (ja mik­sei luki­jan­kin) mie­len­kiin­non yllä. Tai­tava sävyt­täjä tuo sävyillä ker­to­maansa yli­mää­räi­sen ker­rok­sen lisää­mättä sana­mää­rää tai puheensa pituutta.
Sävy­tön taas on, sanon suo­raan sen, tylsä.

Miten kehität sävykkyystaitojasi?

  • Älä pel­kää tau­koja. Ymmärrä, että tauot tun­tu­vat puhu­jasta pal­jon pidemm
  • Tauko antaa myös sinulle, puhu­jalle, aikaa jäse­nellä entis­tä­kin kitey­te­tym­piä seu­raa­via lauseita.
  • Äänesi voi­mak­kuu­den ja kor­keu­den vaih­te­luja kan­nat­taa vaih­della hie­man varo­vai­sem­min. Muu­tama desi­beli tai sävel kum­paan­kin suun­taan tus­kin hait­taa ketään.

…säväyttäväksi esiintyjäksi

Sirpa päätti ottaa tilan­teen hal­tuun. Hän aloitti puhu­malla hyvin hil­jaa ensim­mäi­sen lauseen. Hereillä olleet teräs­ti­vät kor­vansa ja kat­seensa. Seu­raan lauseen hän puhui lujaa, mut­tei huu­taen. Nuk­ku­jat säp­säh­ti­vät ja ava­si­vat sil­mänsä. Kol­man­nen lauseen ker­toi mel­kein lop­puun ja piti monen …
….
….
… sekun­nin tauon ennen vii­meistä sanaa. Cliff­han­ge­ria.

Kokeile, voit vain voit­taa.

@tonihinkka

P.S. Kun haluat ensim­mäis­ten jou­kossa saada mak­sut­to­mat vink­kit suo­raan säh­kö­pos­tiisi, tilaa ne täältä!

P.S.2. Kun haluat tie­tää, mitä hyö­tyä vai­ku­tus­voi­masta on ja miten sitä voit kehit­tää, aloita tästä

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU