Miten saat viestisi läpi vaikka taloyhtiön kokouksessa?

Vakuuttava viestintä varmistaa, että viesti kantaa perille asti

Keijo osal­lis­tui ker­ran­kin talo­yh­tiön kokouk­seen. Syy­kin oli selvä: Keijo halusi kiel­lät­tää teras­si­tuprut­te­lun, koska savut ajau­tui­vat ikä­västi sisä­ti­loi­hin.

Keijo val­mis­teli elä­mänsä puheen. Hän haki kai­ken mah­dol­li­sen tie­teel­li­sen ja juri­di­sen tie­don, mitä asiasta oli kos­kaan koti­mai­sella kir­joi­tettu.

Tuli Kei­jon vuoro puhua. Jän­nit­ty­neenä, pää pai­nu­neena hän kuis­kaili ja takel­teli sivu­po­luilla. Niin pit­kään, ettei 10 minuu­tin puheen­vuo­roa­jas­saan pääs­syt asiansa yti­meen lain­kaan. Ne muu­ta­mat sanat, jotka naa­pu­rit kuu­li­vat, oli­vat ter­mejä, joita he eivät ymmär­tä­neet.

Kei­jolle sateli kysy­myk­siä, mut­tei Keijo niis­tä­kään otta­nut sel­vää. Outoja kysyi­vät ja vielä oudom­pia Keijo vas­taili.

Koitti äänes­tys asiasta. Koska kukaan ei tien­nyt mistä piti itse asiassa äänes­tää, he äänes­ti­vät var­muu­den vuoksi nyky­ti­lan puo­lesta. Tuprut­telu sai jat­kua.

Seu­raa­vana vuonna Keijo val­mis­teli samasta asiasta 20 sekun­nin puheen­vuo­ron. Hän kiin­nitti asi­aa­kin enem­män huo­miota sii­hen, miten hän asiansa esitti. Äänes­tyk­sessä hän var­misti kan­nal­leen murs­ka­voi­ton.

Mitä on viestintä?

Vies­tintä on sitä, että ymmär­rät muita ja sinua ymmär­re­tään. Vai­kut­tava vies­tintä sisäl­tää kitey­tyk­sen, sävyk­kyy­den, sel­key­den ja koko­ke­hoi­suu­den.

Miksi viestintätaito on tärkeää?

Jos et tule ymmär­re­tyksi, et saa halua­maasi. Jos tulet ymmär­re­tyksi vää­rin, saat jotain jota et halua. Jos et ymmärrä muita, vies­tit itse­kin vää­ristä asioista tai vää­rin. Jos ymmär­rät muita vää­rin, teet vää­riä joh­to­pää­tök­siä.

Miten kehität viestintätaitojasi?

Opet­tele tun­nis­ta­maan ja vies­ti­mään kaikki oleel­li­nen ja vain oleel­li­nen. Tee se tavalla, joka pitää kuu­li­jasi hereillä, herät­tää mie­len­kiin­toa. Käytä sanoja ja ter­mejä, jotka kuu­li­jasi ymmär­tä­vät hel­posti. Tue sano­maasi ilmeil­läsi, eleis­säsi ja koko kehol­lasi.

Miten tämä kaikki teh­dään, sel­viää seu­raa­vissa nel­jässä jak­sossa.

@tonihinkka

Näillä kei­noilla saat halua­masi vies­tin perille talo­yh­tiössä, työ­pai­kan pala­ve­rissa, palk­ka­neu­vot­te­lussa ja pari­suh­de­krii­si­pa­la­ve­rissa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU