Mitä on CxO Vaikutusvoima™?

Positiivisella vaikuttamisen taidolla vakuutat muut sekä järjen että tunteiden tasoilla

Oletko huo­man­nut, että timant­ti­nen­kaan osaa­mi­nen ei yksin aina riitä? Haluai­sitko, että muut kuun­te­li­si­vat sinua parem­min, kiin­nos­tui­si­vat ja jopa innos­tui­si­vat esit­tä­mis­täsi asioista?

Vaikutusvoimallasi saat

joh­ta­jana joh­det­ta­vasi luot­ta­maan ja toteut­ta­maan stra­te­giaa
esi­mie­henä tii­misi mukaan
myyn­ti­työssä asiak­kaasi luot­ta­maan tuot­tee­seesi
asian­tun­ti­jana vies­tisi parem­min perille
kou­lut­ta­jana opis­ke­li­jasi innos­tu­maan aiheesta
työn­ha­ki­jana par­haan ver­sion itses­täsi esiin

Vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää

Ylei­nen käsi­tys on, että vai­kut­ta­mi­sen taito on syn­nyn­näi­nen omi­nai­suus — sitä joko on tai ei ole. Karis­mak­si­kin sitä kut­su­taan. Toki jot­kut ovat läh­tö­koh­tai­sesti karis­maat­ti­sem­pia kuin toi­set, mutta kuka tahansa voi kehit­tää omaa vai­ku­tus­voi­maansa.

Vai­ku­tus­voima ei ole esiin­ty­mistä, roo­li­pe­laa­mista tai tek­niik­kaa. Sen salai­suus on luon­tai­nen vakuut­ta­vuu­tesi — sinä itse. Poh­jana sille on aitous, luo­tet­ta­vuus ja rehel­li­syys. Vai­ku­tus­voima pal­jon enem­män kuin pelkkä esiin­ty­mis- tai puhe­taito.

Kehittymisesi pohja on CxO Vaikutusvoima™ -profilointi, jota et saa muualta

CxO Vai­ku­tus­voima™ -malli sisäl­tää kah­dek­san osa-aluetta, jotka ovat vakuut­ta­vuu­tesi kul­ma­ki­viä. Kukin niistä koos­tuu jou­kosta omi­nai­suuk­sia, joi­hin voit itse vai­kut­taa. Malli ja sii­hen poh­jau­tuva pro­fi­lointi on CxO:n kehit­tämä ja omis­tama. Se syn­tyi aidosta asia­kas­tar­peesta ja perus­tuu vuo­sien kehi­tys­työ­hön. Lue lisää mal­lin kehit­tä­jästä, ammat­ti­men­tori Toni Hin­kasta.

CxO Vaikutusvoima™ -mallin osa-alueita kehittämällä vahvistat vakuuttavuuttasi.

CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fi­loin­nin avulla tun­nis­tat vakuut­ta­vuu­tesi vah­vuu­det ja kes­kei­set kehi­tys­koh­teet.

Vaikutusvoima kasvaa systemaattisella harjoittelulla

Osa vakuut­ta­vuu­teen vai­kut­ta­vista asioista kor­jaan­tuu välit­tö­mästi, kun ne ensin tie­dos­taa — esi­mer­kiksi puheen ja sanat­to­man vies­tin­nän ris­ti­rii­dat. Jot­kut vai­ku­tus­voi­man osa-alu­eet sen sijaan vaa­ti­vat sys­te­maat­tista har­joit­te­lua, jotta ne siir­ty­vät auto­maa­tio­ta­solle ja niistä tulee luon­te­via. Har­joit­teet ovat yksin­ker­tai­sia ja niitä voi har­joi­tella arki­sissa tilan­teissa.

Kehitä omaa tai organisaatiosi vaikutusvoimaa

CxO Vai­ku­tus­voima™ -koko­nai­suu­desta löy­dät sinulle ja orga­ni­saa­tiol­lesi sopi­vat eväät kehit­tää vakuut­ta­vuut­tasi ja vai­kut­ta­vuut­tanne pro­fi­loin­tien ja kon­kreet­tis­ten neu­vo­jen avulla. Voit valita kai­kille avoi­men kou­lu­tuk­sen tai orga­ni­saa­tionne tar­pei­siin rää­tä­löi­dyn kou­lu­tuk­sen. Halu­tes­sasi voit varata ajan myös vakuut­ta­vuus­men­to­rille.

CxO Professional Oy
MENU